Πάνω από 90 δις κόκκινα δάνεια στα χέρια funds-servicers

 13/04/2024    03 : 09 : 02
κοκκινα δανεια 1
64 / 100

Με μικρές διαγραφές και ρυθμίσεις περιορισμένης βιωσιμότητας δεν λύνεται το πρόβλημα των κόκκινων δανείων…

Διαβάστε τι μεταδίδει το inside.gr

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις, δηλαδή με διάρκεια δύο ετών και άνω, ύψους 10,4 δισ. ευρώ, έκαναν οι Εταιρείες Διαχείρισης μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2022 στα δάνεια τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων που πουλήθηκαν σε επενδυτές. Με στοιχεία Ιουνίου 2022, οι Εταιρείες Διαχείρισης προχώρησαν επίσης σε οριστικές διευθετήσεις οφειλών ύψους 6,8 δισ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις που έδωσαν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 2,9 δις. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ (Νοέμβριος 2022), με στοιχεία Ιουνίου 2022, το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) των βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων αφορά λύσεις κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ πιο συνήθεις τύποι μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων είναι οι λύσεις παράτασης διάρκειας, μερικής διαγραφής οφειλής και διαχωρισμός οφειλής, με ποσοστό 30%, 30% και 28% αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι στις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις κατατάσσονται τύποι ρυθμίσεων με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών, λαμβάνοντας υπόψη συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας, διαχωρισμό οφειλής, μερική διαγραφή οφειλής και λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης.

Ως βραχυπρόθεσμοι τύποι ρυθμίσεων θεωρούνται οι τύποι ρύθμισης με διάρκεια μικρότερη των δύο ετών που αφορούν περιπτώσεις όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται, βάσιμα, προσωρινές. Οι βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τις επιλογές: κεφαλαιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (χρονοδιάγραμμα), μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων, καταβολή μόνο τόκων, μειωμένη δόση μικρότερων των οφειλόμενων τόκων και περίοδο χάριτος.

Όσον αφορά στις λύσεις οριστικής διευθέτησης, οι ρυθμίσεις που υπόκεινται σε Νομική Προστασία με ποσοστό 54% και οι λύσεις Διακανονισμού Απαιτήσεων με ποσοστό 28%, αποτελούν τους πιο συνήθεις τύπους ρυθμίσεων.

Ανοίγματα 67,8 δισ. στη διαχείριση των Servicers από τιτλοποιήσεις και πωλήσεις χαρτοφυλακίων
Οι Εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται για λογαριασμό των Εταιριών που έχουν αποκτήσει απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις ανοίγματα ύψους 67,8 δισ. ευρώ με στοιχεία Ιουνίου 2022. Το μεγαλύτερο μέρος του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (46%), ενώ ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (32%) και το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (22%).

Οι αποπληρωμές, ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και διαγραφές ανοιγμάτων που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης για λογαριασμό των παραπάνω εταιριών αυξήθηκαν σημαντικά το α΄ εξάμηνο 2022 έναντι του β΄ εξαμήνου του 2021 και ανήλθαν σε 1,70 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι αποπληρωμές ανοιγμάτων, οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων και οι διαγραφές ανοιγμάτων που διενεργήθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 ανέρχονται σε 820 εκατ. ευρώ, 298,5 εκατ. ευρώ και 581 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Όπως αναφέρει η ΤτΕ, τα υπό διαχείριση ανοίγματα είναι χαμηλής ποιότητας, με το 92% αυτών να αφορά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Από τα υπό διαχείριση μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, η πλειοψηφία είναι καταγγελμένα ανοίγματα (72,7%), ενώ ποσοστό 17,7% αφορά ανοίγματα σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και ποσοστό 9,6% ανοίγματα κατηγοριοποιημένα ως αβέβαιης είσπραξης.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ρυθμισμένων ανοιγμάτων αφορά μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (52%) και ακολουθούν οι ρυθμίσεις οριστικής διευθέτησης (34%) και οι ρυθμίσεις βραχυχρόνιας διάρκειας (14%).

Ανοίγματα 24,9 δισ. διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης για λογαριασμό τραπεζών
Οι Εταιρείες Διαχείρισης διαχειρίζονται επίσης για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων συνολικά ανοίγματα 24,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 54% είναι δάνεια μη εξυπηρετούμενα. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικής πίστης (49%), ενώ ακολουθούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικής πίστης (41%) και το χαρτοφυλάκιο καταναλωτικής πίστης (10%).

Στο α΄ εξάμηνο 2022 οι αποπληρωμές και ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης για λογαριασμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθαν σε 868 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες έναντι του β΄ εξαμήνου του 2021. Ειδικότερα, οι αποπληρωμές ανοιγμάτων και οι ρευστοποιήσεις υφιστάμενων εξασφαλίσεων που διενεργήθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 ανέρχονται σε 807 εκατ. ευρώ και 61,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Κατά το διάστημα 2019 έως και Ιούνιο 2022 πωλήθηκαν στη δευτερογενή αγορά δανειακά χαρτοφυλάκια συνολικής αξίας 1,15 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως χαρτοφυλάκια επιχειρηματικής πίστης. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πώληση δανειακών χαρτοφυλακίων δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο των εν λόγω εταιριών και στην ουσία αφορά αλλαγή της κυριότητας του δανείου χωρίς πάντοτε να επιφέρει κάποια ρύθμιση της δανειακής σύμβασης για τον οφειλέτη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζεται αυξημένη τον τελευταίο χρόνο και αναμένεται να ενταθεί περισσότερο.

…………………………………………………………………………………………………………

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για όλους τους Δανειολήπτες !!!

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_3.html

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_92.html

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_55.html

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

https://bit.ly/3AAXWHm

ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/2015/11/blog-post_28.html

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_93.html

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/blog-page_41.html

STOP SERVICERS & FUNDS

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/nea-stop-funds-funds.html

2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΕΚΟΥΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΥ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

https://kinima-ypervasi.blogspot.com/p/2.html

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}