.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ !. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ !. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ !


                               
Γράφει ο Γιώργος Φλωράς

Ισχυρίζομαι ότι η πολιτική της Κυβέρνησης κατά των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών είναι δόλια και αποκλειστικό σκοπό έχει την οριστική εξόντωση ενός μεγάλου αριθμού αυτών. Παραθέτω ορισμένα σημεία μόνο της «Small Business Act» για την Ευρώπη {SEC(2008) 2101}, δηλαδή με απλά λόγια τη Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΕ για τις ΜμΕ. 

Ετοιμάζω προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μη συμμόρφωση της Ελληνικής Κυβέρνησης με την πλειοψηφία των θέσεων του «Small Business Act» για την Ευρώπη,

Δείτε τις διαφορές να καταλάβετε την ναζιστική πολιτική της αισχρής κυβέρνησης.
ΛΕΕΙ το «Small Business Act» για την Ευρώπη (ανάμεσα στα άλλα):
τα κράτη μέλη καλούνται:
• να ενθαρρύνουν την ικανότητα καινοτομίας και το επιχειρηματικό πνεύμα στους νέους με την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας ως βασικής ικανότητας στα σχολικά προγράμματα, ιδίως στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και να εξασφαλίσει ότι τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη στη διδακτέα ύλη
• να εξασφαλίσει ότι η σημασία της επιχειρηματικότητας λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών
• να ενισχύσει τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα με σκοπό να αναπτυχθούν συστηματικές στρατηγικές για εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα
• να θεσπίσουν συστήματα για την προσέγγιση μεταβιβάσιμων επιχειρήσεων και πιθανών νέων ιδιοκτητών
• να παρέχουν καθοδήγηση και υποστήριξη στις μεταβιβάσιμες επιχειρήσεις
• να λάβουν μέτρα, π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, έτσι ώστε η κοινωνία να αντιμετωπίζει θετικά την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες
• να επιδιώξουν να ολοκληρώνονται όλες τις νομικές διαδικασίες για την παύση της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης μέσα σε ένα χρόνο
• να εξασφαλίσουν ότι η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή είναι ισότιμη με εκείνη των νέων επιχειρήσεων, π.χ. στα προγράμματα υποστήριξης.
• να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις επιπτώσεις των μελλοντικών νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών στις ΜΜΕ («τεστ ΜΜΕ») και να λάβουν υπόψη τα σχετικά αποτελέσματα κατά την εκπόνηση προτάσεων !!!!
• να ζητήσουν τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένων των οργανώσεων ΜΜΕ, τουλάχιστον 8 εβδομάδες πριν από την υποβολή μιας νομοθετικής ή διοικητικής πρότασης με επιπτώσεις στις επιχειρήσεις !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• να εγκρίνουν την πρόταση της Επιτροπής η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν το κατώτατο όριο για εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ σε 100 000 € !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• να μη ζητούν από τις ΜΜΕ πληροφορίες τις οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η διοικητική αρχή, εκτός εάν χρειάζονται επικαιροποίηση
• να ορίσουν υπεύθυνο επικοινωνίας στον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να γνωστοποιούν τους κανόνες ή τις διατάξεις που θεωρούνται δυσανάλογοι(ες) ή/και ότι εμποδίζουν άσκοπα τις δραστηριότητες των ΜΜΕ
• να ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές τους να υποδιαιρέσουν τη σύμβαση σε μέρη όταν κρίνεται σκόπιμο και να προβάλουν περισσότερο τις δυνατότητες υπεργολαβιών !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• να ενθαρρύνουν τον εποικοδομητικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στις ΜΜΕ και τους μεγάλους αγοραστές μέσω ενεργειών όπως ενημέρωση, κατάρτιση, παρακολούθηση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
• να αναπτύξουν χρηματοδοτικά προγράμματα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος μεταξύ των 100 000 EUR και του 1 εκατ. EUR, ιδίως με μέσα που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά εξωτερικών και ίδιων κεφαλαίων, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων
• να αντιμετωπίσουν τα ρυθμιστικά και φορολογικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στα επιχειρηματικά κεφάλαια της ενιαίας αγοράς επενδύσεις με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα εγχώρια κεφάλαια
SSL Certificates