.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ !!!

 Με απόφασή του σχετικά με την ευθύνη του Κράτους για ζημιές που προκαλούνται στους ιδιώτες από παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Ισπανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της αρχής της αποτελεσματικότητας.

Η αρχή της ευθύνης του κράτους για ζημίες που προκαλούνται στους ιδιώτες από παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης οι οποίες του καταλογίζονται είναι σύμφυτη προς το σύστημα των Συνθηκών.

Οι ζημιωθέντες ιδιώτες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης, εφόσον συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις, δηλαδή ο παραβιασθείς κανόνας δικαίου να αποσκοπεί στην απονομή δικαιωμάτων στους ιδιώτες, η παραβίαση του κανόνα αυτού να είναι κατάφωρη και, τέλος, να υφίσταται άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης της υποχρέωσης του κράτους και της βλάβης που υπέστησαν οι ζημιωθέντες.

Ωστόσο, το κράτος υποχρεούται να θεραπεύσει τις συνέπειες της προκληθείσας ζημίας στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου περί ευθύνης, εξυπακουομένου ότι οι προϋποθέσεις τις οποίες ορίζουν οι διάφορες εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που αφορούν παρόμοιες απαιτήσεις στηριζόμενες στο εσωτερικό δίκαιο (αρχή της ισοδυναμίας) ούτε μπορούν να είναι τέτοιες ώστε να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή την αποζημίωση (αρχή της αποτελεσματικότητας).

Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ: ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ !!!

 
Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Με τη δημοσιευθείσα στις 31-03-2022 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι η μη δεσμευτική γνωμοδότηση ανώτατου δικαστηρίου, με την οποία παρέχονται στα κατώτατα δικαστήρια κατευθύνσεις όσον αφορά την επιβεβαίωση του κύρους μιας καταναλωτικής σύμβασης, όταν η σύμβαση αυτή δεν μπορεί να εξακολουθήσει να υφίσταται λόγω του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας που αφορά το κύριο αντικείμενό της, δεν είναι επαρκής για να εγγυηθεί στα θιγόμενα από αυτήν τη ρήτρα πρόσωπα ότι προστατεύονται πλήρως.

Ιστορικό της υπόθεσης

Στις 4 Δεκεμβρίου 2009, ο PN συνήψε με τη Lombard Finanszírozási Zrt. ατομική σύμβαση δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο για την αγορά οχήματος. Η σύμβαση αυτή είχε συνομολογηθεί σε ελβετικό φράγκο (CHF) και οι καταβλητέες μηνιαίες δόσεις μετατρέπονταν σε ουγγρικά φιορίνια (HUF).

Κατά τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης, ο PN υπέγραψε δήλωση γνωστοποίησης του κινδύνου. Στη δήλωση αυτή διευκρινιζόταν, αφενός, ότι ο καταναλωτής φέρει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και, αφετέρου, ότι η μελλοντική εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι απρόβλεπτη. Ως εκ τούτου, οι μηνιαίες δόσεις καθορίζονταν σε ελβετικά φράγκα και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε ουγγρικά φιορίνια, η δε συναλλαγματική διαφορά, υπολογιζόμενη κατά τη μετατροπή αυτή, έπρεπε να βαρύνει τον δανειολήπτη. Από το ίδιο έγγραφο προέκυπτε επίσης ότι, όταν η ισοτιμία προς το ουγγρικό φιορίνι κατά την ημερομηνία πληρωμής κυμαινόταν σε σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που είχε καθοριστεί κατά τη σύναψη της συμβάσεως, η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς βάρυνε επίσης τον δανειολήπτη.

Στις 31 Αυγούστου 2010, κατόπιν λύσης με απορρόφηση της Lombard Finanszírozási Zrt., η Lombard τη διαδέχθηκε ως καθολικός διάδοχος. Κατά συνέπεια, το σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Lombard Finanszírozási Zrt. μεταβιβάστηκε στη Lombard.

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

ΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ ΣΤΗΝ INTEL !!!

 


Mε απόφαση του στις 26.1.2022 στην υπόθεση T-286/09 RENV Intel Corporation κατά Επιτροπής, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ ακυρώνει εν μέρει την απόφαση με την οποία η Επιτροπή επέβαλε στην Intel πρόστιμο 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανάλυση στην οποία προέβη η Επιτροπή είναι ελλιπής και δεν καθιστά δυνατό να αποδειχθεί επαρκώς κατά νόμον ότι οι επίμαχες εκπτώσεις ήταν ικανές να προκαλέσουν αντίθετα προς τον ανταγωνισμό αποτελέσματα.

Ιστορικό:

Με απόφαση της 13ης Μαΐου 2009[1] , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στον κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών Intel πρόστιμο 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην παγκόσμια αγορά επεξεργαστών[2] x86[3] , μεταξύ Οκτωβρίου 2002 και Δεκεμβρίου 2007, δια της εφαρμογής πρακτικής η οποία είχε σκοπό τον εκτοπισμό των ανταγωνιστών της από την αγορά. Κατά την Επιτροπή, η κατάχρηση αυτή συνίστατο σε δύο τύπους εμπορικής συμπεριφοράς που υιοθέτησε η Intel έναντι των εμπορικών της εταίρων, ήτοι απροκάλυπτους περιορισμούς και υπό όρους εκπτώσεις.

Όσον αφορά ειδικότερα τις τελευταίες, η Intel χορήγησε εκπτώσεις σε τέσσερις στρατηγικούς κατασκευαστές εξοπλισμού πληροφορικής [Dell, Lenovo, Hewlett-Packard (HP) και NEC], υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι θα αγοράζουν από αυτήν το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο των επεξεργαστών τους x86. Ομοίως, η Intel κατέβαλε χρηματικά ποσά σε μια ευρωπαϊκή επιχείρηση λιανικής πωλήσεως μικροηλεκτρονικών συσκευών (Media-Saturn-Holding) υπό τον όρο ότι η τελευταία θα πωλεί αποκλειστικά υπολογιστές εξοπλισμένους με επεξεργαστές x86 της Intel. Με τις λόγω εκπτώσεις και τα χρηματικά ποσά (στο εξής: επίμαχες εκπτώσεις), η Intel επιδίωκε να εξασφαλίσει ως πιστούς πελάτες τους τέσσερις κατασκευαστές εξοπλισμού και τη Media-Saturn και να περιορίσει έτσι σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα των ανταγωνιστών της να την ανταγωνιστούν με βάση τα προτερήματα των επεξεργαστών x86 δικής τους κατασκευής. Η αντίθετη προς τον ανταγωνισμό συμπεριφορά της Intel συνέτεινε, ως εκ τούτου, στον περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών και των κινήτρων προς καινοτομία.

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ !!!

 


Τι μεταδίδει το sofokleousin.gr


Το μεγαλύτερο κούρεμα δανείων ελβετικού φράγκου σε χώρα της ευρωζώνης συζητείται στη Βουλή της Σλοβενίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις των τραπεζών, ενώ ήδη έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το σχετικό νομοσχέδιο.

Στην Ελλάδα, οι ελπίδες των δανειοληπτών για κούρεμα των δυσβάστακτων υποχρεώσεων από δάνεια ελβετικού φράγκου έχουν εξανεμισθεί μετά τις δυσμενείς δικαστικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου και, πρόσφατα, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ενώ σε κυβερνητικό επίπεδο δεν έχει συζητηθεί καν μια νομοθετική πρωτοβουλία ελάφρυνσης των δανειοληπτών.

Το νομοσχέδιο για το δραστικό κούρεμα των δανείων ελβετικού φράγκου τίθεται σε ψηφοφορία στη Βουλή της Σλοβενίας και έχει θυελλώδεις αντιδράσεις των τραπεζών, οι οποίες έχουν αιφνιδιασθεί από την αναπάντεχη τροπή των εξελίξεων τις προηγούμενες ημέρες. Εισηγητής του νομοσχεδίου είναι ο πρόεδρος της Άνω Βουλής, ενώ εναντίον του έχουν ταχθεί η κυβέρνηση, η κεντρική τράπεζα της χώρας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμενόταν ότι θα το απέρριπτε η επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και θα κατέληγε... στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, όμως, εντελώς αναπάντεχα, οι βουλευτές της επιτροπής το ενέκριναν και πλέον η τύχη του θα κριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής.

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ !!!

 


Τι μεταδίδει το radar.gr

Άλλη μια δικαστική ήττα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αυτήν τη φορά, ήρθε να προστεθεί στο σχετικό ιστορικό χαμένων υποθέσεων για το Καζίνο Λουτρακίου, το οποίο την τελευταία 15ετία, αρέσκεται να προσφεύγει εμμονικά, για «ψύλλου πήδημα», κατά του Δημοσίου, της ΕΕΕΠ, της Πάρνηθας, της Θεσσαλονίκης και γενικά, όποιου να ’ναι.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προ ημερών την προσφυγή του Καζίνου επί Απόφασης της Κομισιόν του 2018 (είχε εκδοθεί κατόπιν καταγγελίας του), ότι το σύστημα φόρων επί των εισιτηρίων των καζίνων στην Ελλάδα το οποίο ίσχυε μέχρι τον Νοέμβριο του 2012 δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση. Είναι η τρίτη κατά σειρά απόρριψη καταγγελίας ή προσφυγής για το ίδιο θέμα.

Η δε Απόφαση, όπως λένε νομικοί κύκλοι, είναι «καταπέλτης», συν ότι το Καζίνο Λουτρακίου υποχρεούται να πληρώσει τα δικαστικά έξοδα και της Επιτροπής και των Καζίνων Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης, που αναγκαστικά σύρθηκαν για άλλη μια φορά, στην όλη διαδικασία.

«Λεπτομέρεια», αυτό, βέβαια, γιατί όταν μία επιχείρηση συστηματικά φορτώνει ΕΦΚΑ, Εφορίες, Τράπεζες και εργαζόμενους με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ χρέη και μπαινοβγαίνει σε ρυθμίσεις και πτωχευτικούς Νόμους όποτε τη βολεύει, χωρίς να την ενοχλεί κανείς, ενώ της «κουρεύουν» και οφειλές ασύστολα, γιατί να μην χρωστάει και «κατιτίς» στην Κομισιόν και στους ανταγωνιστές της;

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ: ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ !!!

 Μηνυτήρια αναφορά για διασπορά ψευδών ειδήσεων, που διοχετεύθηκαν σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ, από τραπεζικούς κύκλους σχετικά με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ουσιαστικά δικαιώνει τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο το ΙΝΚΑ Κρήτης.

Ειδικότερα η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά παντός υπευθύνου που διέσπειρε ψευδείς ειδήσεις σχετικά «με τα αποτελέσματα που παράγει η δημοσιευθείσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (C 243/20) που απάντησε λεπτομερώς σε προδικαστικά ερωτήματα που έθεσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά με υπόθεση δάνειου σε ελβετικό φράγκο».

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του «το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ θεώρησε επιβεβλημένη την άμεση ποινική διερεύνηση της διαρροής ψευδών ειδήσεων εκ μέρους ανώνυμων τραπεζικών πηγών στις οποίες βασίστηκαν δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο, που έκαναν λόγο – επικαλούμενα τις εν λόγω τραπεζικές πηγές – για ιδιαίτερα δυσμενή απόφαση κατά των δανειοληπτών χαρακτηρίζοντας την μάλιστα, ως «απόφαση κόλαφο» και «απόφαση ταφόπλακα» με συνέπεια, να προκαλέσουν ιδιαίτερα σοβαρή ανησυχία σε οικογένειες 70.000 δανειοληπτών που είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους για την περαιτέρω διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους στην κρίση και απόφαση των Δικαστών του ΔΕΕ.

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΟΥΚΩΜΕΝΑ ΜΜΕ ΑΛΛΟΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΕ !!!

 Ρεπορτάζ: Τζώρτζια Κοντράρου
dikastikoreportaz.gr


Απόφαση κόλαφος για τον Αρειο Πάγο υπέρ των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ενώ την ίδια ώρα κύκλοι τραπεζών επιχείρησαν να ερμηνεύσουν υπέρ τους την απόφαση διασπείροντας fake news στα ελληνικά ΜΜΕ, προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα σε βάρος των πολιτών, με απώτερο στόχο την ευνοϊκή γι αυτούς κρίση των ελληνικών δικαστηρίων, που θα επανεξετάσουν το θέμα, υπό το πρίσμα της απόφασης του ΔΕΕ.

Η κεντρική ιδέα της εξαιρετικά σημαντικής απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εστιάζεται στην προστασία του καταναλωτή, η οποία ενισχύεται από την ευρωπαϊκή οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες, ενώ σε μία από τις σκέψεις καταλήγει ότι σε καμία περίπτωση Εθνικό Δικαστήριο δεν μπορεί εμμέσως να στηριχθεί σε άλλες διατάξεις της οδηγίας που δεν έχουν το ίδιο αντικείμενο, με συνέπεια να αποβούν σε βάρος των καταναλωτών.

Η δυσκολία της κατανόησης της επίμαχης, σημαντικής απόφασης του ΔΕΕ, για το ευρύ κοινό, άφησε περιθώρια σε κύκλους των τραπεζών να διοχετεύσουν στα ΜΜΕ παραποιημένα στοιχεία της απόφασης, καθώς έχουν δώσει μάχη στα εθνικά δικαστήρια σε βάρος των περίπου 70.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, όταν πολλές χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία Σερβία κλπ.) τους έχουν δικαιώσει.

Το «Δικαστικό Ρεπορτάζ» παραθέτει μία πρώτη αναλυτική και σαφή εκτίμηση της απόφασης, όπως αναρτήθηκε στο site του επιστημονικού Ινστιτούτου «Ευνομία» και υπογράφεται από τη δικηγόρο Αριάδνη Νούκα, η οποία ήταν νομική παραστάτης σε υπόθεση που εκδικάστηκε στον Αρειο Πάγο, σε ολομέλεια, και όπως προκύπτει από το ΔΕΕ, στηρίχτηκε σε εσφαλμένες παραδοχές.

Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η απόφαση του ΔΕΕ εκδόθηκε ύστερα από προδικαστικά ερωτήματα που τέθηκαν από κατώτερο δικαστήριο, όπως το Πολυμελές Πρωτοδικείο, ενώ ο Αρειος Πάγος περιορίστηκε στην….αυθεντία του, υιοθετώντας τις απόψεις των τραπεζών.

<Εκδόθηκε την 21-12-2021 η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση C-243/20, η οποία απάντησε σε συγκεκριμένα προδικαστικά ερωτήματα που έθεσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών σε υπόθεση δανείου σε ελβετικό φράγκο.

Σημειώνεται ότι , το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών συντάχθηκε με την άποψη της μειοψηφίας της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στην απόφαση υπ΄αριθμό. 4/2019 και αποφάσισε την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ορθότητα της κρίσης της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του ΑΠ .

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΧΩΡΑΣ !!!
Με απόφαση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι σε περίπτωση ανήλικου τέκνου το οποίο είναι πολίτης της Ένωσης και στου οποίου το πιστοποιητικό γέννησης που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος υποδοχής αναγράφονται ως γονείς δύο πρόσωπα του ιδίου φύλου, το κράτος μέλος του οποίου το εν λόγω τέκνο είναι πολίτης υποχρεούται να του χορηγήσει ταυτότητα ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτεί πιστοποιητικό γέννησης που να έχει εκδοθεί από τις δικές του αρχές.

Επίσης, το εν λόγω κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει το έγγραφο που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος υποδοχής και παρέχει στο τέκνο τη δυνατότητα να ασκήσει, με καθέναν εκ των δύο ως άνω προσώπων, το δικαίωμά του ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος της Ένωσης.

Ιστορικό της υπόθεσης

Η V.M.A., η οποία είναι Βουλγάρα πολίτης, και η K.D.K. διαμένουν από το 2015 στην Ισπανία και σύναψαν γάμο το 2018. Η θυγατέρα τους, S.D.K.A., γεννήθηκε το 2019 στην Ισπανία. Στο πιστοποιητικό γέννησης του εν λόγω τέκνου, το οποίο εκδόθηκε από τις ισπανικές αρχές, αναγράφονται ως γονείς δύο μητέρες.

Δεδομένου ότι για την έκδοση βουλγαρικού εγγράφου ταυτότητας απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης, η V.М.А. ζήτησε από τον δήμο Σόφιας να της χορηγήσει το εν λόγω έγγραφο για την S.D.K.A.. Προς στήριξη του αιτήματός της, η V.М.А. υπέβαλε νομίμως επικυρωμένη και πιστοποιημένη μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα αποσπάσματος από τα βιβλία του ληξιαρχείου της Βαρκελώνης (Ισπανία) σχετικά με το πιστοποιητικό γέννησης της S.D.K.A..

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΑ "ΑΓΚΑΘΙΑ" ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ !!!

 Τεκμήριο αθωότητας, πρόσβαση σε δικαστήριο, ισότητα των όπλων, προσωπική ελευθερία, δικαίωμα εξέτασης μαρτύρων. Είναι μερικά μόνον από τα δικαιώματα πολιτών βάσει διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων, τα οποία συχνά παραβιάζονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

Δεν είναι τυχαίο πως σε πλείστες όσες περιπτώσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει βγάλει «κόκκινη κάρτα» στην Ελλάδα κατά την εξέταση σχετικών υποθέσεων. Σε αυτές αναφέρεται μία συνοπτική καταγραφή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που αποτελεί την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση και επιτήρηση εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ.

Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αναληφθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ, ενώ σε άλλες ακόμη υπάρχει εκκρεμότητα και απαιτείται άμεσα λήψη μέτρων. 

«Αγκάθι» πάντως είναι το ζήτημα της μη εκτέλεσης αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων από τη Διοίκηση. Το γεγονός αυτό αποτελεί, σύμφωνα με την πραγματοποιούμενη από την Επιτροπή Υπουργών εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, συστημικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Τα μέτρα που λαμβάνονται προς συμμόρφωση στις παραπάνω αποφάσεις επιτηρούνται σε προηγούμενη Σύνοδο η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε να ολοκληρώσει την επιτήρησή της σε υποθέσεις όπου είχαν ληφθεί τα κατάλληλα ατομικά μέτρα συμμόρφωσης και που δεν αφορούσαν επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις.

Ωστόσο, επισημαίνεται πως έχουν εκδοθεί πρόσφατες αποφάσεις του ΕΔΔΑ, όπου διαπιστώνεται και πάλι μη εκτέλεση αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων από το Διοίκηση.

Αντιθέτως, θετικά αποτιμάται η ανταπόκριση της χώρας ως προς το ζήτημα της άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε αξιοσημείωτο περιορισμό των απορριπτικών αποφάσεων άρσης ασυλίας βουλευτών, χαιρετίσθηκε από την GRECO, τον Οργανισμό κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην Έκθεση Συμμόρφωσης του 2020 για την Ελλάδα, η GRECO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχετική σύσταση που είχε απευθύνει στις Ελληνικές Αρχές, για λήψη αποφασιστικών μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι διαδικασίες για την άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν θα παρακωλύουν την ποινική δίωξη μελών του Κοινοβουλίου που είναι ύποπτα για διάπραξη αδικημάτων που σχετίζονται με τη διαφθορά, έχει πλέον αντιμετωπιστεί με ικανοποιητικό τρόπο.

Τεκμήριο αθωότητας

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ !!!

 Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών γιατί αποκτήθηκαν από εγκληματικές ενέργειες, χωρίς επαρκή έλεγχο! Παραβίαση δικαιώματος στην περιουσία


ΑΠΟΦΑΣΗ

Todorov κ.α. κατά Βουλγαρίας της 13.07.2021 (αρ. προσφ. 50705/11, 11340/12, 26221/12, 71694/12, 44845/15, 17238/16 και 63214/16)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κατάσχεση περιουσίας. Νομιμοποίηση εσόδων που αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες. Αρχή της αναλογικότητας και δικαίωμα στην περιουσία.

Το κράτος κατάσχεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας των προσφευγόντων όπως οχήματα, σπίτια, χρήματα, με το αιτιολογικό ότι αποκτήθηκαν από παράνομες δραστηριότητες καθόσον τα έσοδα τους δεν επαρκούσαν για τις αγορές τους. Οι προσφεύγοντες άσκησαν προσφυγή στο ΕΔΔΑ για παραβίαση του δικαιώματος τους στην περιουσία.

Το Στρασβούργο επανέλαβε ότι η στέρηση περιουσίας υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις. Στην υπό κρίση περίπτωση διαπίστωσε ότι ήταν νόμιμη, γιατί τα έσοδα των προσφευγόντων προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες. Τόνισε όμως ότι για να υφίσταται η αρχή της αναλογικότητας στις κατασχέσεις αυτές θα έπρεπε να επιτευχθεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού συμφέροντος και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός ατόμου. Ειδικότερα, θα έπρεπε να αποδεικνύονταν η σύνδεση των εσόδων των προσφευγόντων με τις παράνομες δραστηριότητες.

Για τις υποθέσεις στις οποίες διαπίστωσε ότι δεν δόθηκαν εγγυήσεις στους προσφεύγοντες να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους, έκρινε ότι δεν επιτεύχθηκε η δίκαιη ισορροπία και επομένως η κατάσχεση ήταν δυσανάλογη.

Αντιθέτως για τις περιπτώσεις που τα δικαστήρια εξέτασαν λεπτομερώς τα αποδεικτικά στοιχεία και άκουσαν τα επιχειρήματα των προσφευγόντων, έκρινε ότι δεν υπήρχε παραβίαση του δικαιώματος τους στην περιουσία με τις επιβληθείσες κατασχέσεις.

Το ΕΔΔΑ επιδίκασε ποσό από 2.000 – 4.000 ευρώ σε κάθε προσφεύγοντα για ηθική βλάβη και 6.150 ευρώ για έξοδα και δαπάνες.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ !!!

 "Δεν επιτρέπεται να προβλεφθεί οποιαδήποτε προθεσμία παραγραφής για την άσκηση αγωγής από καταναλωτή με σκοπό τη διαπίστωση του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας περιλαμβανόμενης σε τέτοια σύμβαση"


Με τη δημοσιευθείσα στις 10-06-2021 απόφασή του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αποφάνθηκε ότι σε καταναλωτή που συνήψε δάνειο συνομολογηθέν σε ξένο νόμισμα και ο οποίος αγνοεί τον καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας δανειακής σύμβασης δεν μπορεί να αντιταχθεί προθεσμία όσον αφορά την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν βάσει της επίμαχης ρήτρας.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΕΕ, η πληροφόρηση που παρέχει ο δανειστής στον καταναλωτή σχετικά με την ύπαρξη του συναλλαγματικού κινδύνου δεν πληροί την απαίτηση διαφάνειας αν στηρίζεται στην υπόθεση ότι η ισοτιμία μεταξύ του λογιστικού νομίσματος και του νομίσματος πληρωμής θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
Ιστορικό της υπόθεσης

Το 2008 και το 2009, διάφοροι καταναλωτές συνήψαν με την τράπεζα BNP Paribas Personal Finance συμβάσεις ενυπόθηκου δανείου συνομολογηθέντος σε ελβετικά φράγκα (CHF) και επιστρεπτέου σε ευρώ για να χρηματοδοτήσουν την αγορά ακινήτων ή μεριδίων εταιριών ακινήτων. Λόγω των χαρακτηριστικών των δανείων αυτών, η σύναψή τους συνεπαγόταν συναλλαγματικό κίνδυνο συνδεόμενο με τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας του ευρώ προς το CHF. Μολονότι δεν γινόταν καμία ρητή μνεία του κινδύνου αυτού στις συμβάσεις δανείου, εξ αυτών προέκυπτε εμμέσως ότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος ήταν εγγενής στις συμβάσεις και βάρυνε τον καταναλωτή.

Κατόπιν δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι καταναλωτές με την καταβολή των μηνιαίων δόσεων, κινήθηκαν ένδικες διαδικασίες ενώπιον, αντιστοίχως, του πρωτοδικείου Lagny-sur-Marne (Γαλλία) και του πολυμελούς πρωτοδικείου Παρισιού (Γαλλία). Τα δικαστήρια αυτά κλήθηκαν να εξετάσουν αν οι ρήτρες των επίμαχων δανειακών συμβάσεων, οι οποίες εξέθεσαν τους καταναλωτές σε απεριόριστο κίνδυνο, πρέπει, υπό το πρίσμα της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ [οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές], να θεωρηθούν καταχρηστικές και, ως εκ τούτου, μη δεσμευτικές για τους δανειολήπτες. Στο πλαίσιο αυτό, το πρωτοδικείο Lagny-sur-Marne και το πολυμελές πρωτοδικείο Παρισιού υπέβαλαν στο Δικαστήριο σειρά προδικαστικών ερωτημάτων σχετικών με την ερμηνεία της οδηγίας.

Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σάββατο 1 Μαΐου 2021

ΠΩΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΟΜΟ ΣΤΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-FUNDS-SERVICERS ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

 Μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μπορεί να ταρακουνήσει τους servicers, να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα ακόμη και στα funds που αγόρασαν κόκκινα δάνεια, να δημιουργήσει θέματα στις εκκρεμείς υποθέσεις του Νόμου Κατσέλη που επαναξιολογούνται ενώ δεν αποκλείεται να αποτελέσει νομικό εμπόδιο στα hive down των τραπεζών πέτυχε οφειλέτης φυσικό πρόσωπο.

Την απόφαση αυτήν πέτυχε έναν φυσικό πρόσωπο στην Πορτογαλία.

Η απόφαση αυτή προβλέπει πως αν ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ασκήσει διαδικασία επί της ουσίας κατά της μεταβατικής τράπεζας τούτο αντιβαίνει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής ‘Eνωσης.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτήν, «η άνευ προϋποθέσεων αναγνώριση ενός μέτρου εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος με αναδρομική ισχύ αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης, αν συνεπάγεται ότι ο πελάτης δεν μπορεί πλέον να κινήσει ένδικη διαδικασία επί της ουσίας κατά της «μεταβατικής τράπεζας» στην οποία είχε προηγουμένως μεταβιβαστεί το επίμαχο στοιχείο του παθητικού».

Δηλαδή, όταν τα δάνεια μεταβιβάζονται, ο πελάτης θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα εκεί όπου μεταβιβάστηκαν. Σύμφωνα με τα όσα συμβαίνουν τουλάχιστον στη χώρα μας, ο πελάτης ειδοποιείται για τη μεταβίβαση και μπορεί εάν επιθυμεί να εκδηλώσει την αντίθεσή του.

Το ιστορικό της απόφασης:

Το 2008, η V.R., φυσικό πρόσωπο, συνήψε σύμβαση με την Banco Espirito Santo, Sucursal en España (BES Ισπανίας), το ισπανικό υποκατάστημα της πορτογαλικής τράπεζας Banco Espirito Santo ( BES), με την οποία απέκτησε προνομιούχες μετοχές ισλανδικού πιστωτικού ιδρύματος.

Παρασκευή 2 Απριλίου 2021

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΔΑ: ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΥ !!!

 


Από το lawspot.gr

Με τη δημοσιευθείσα στις 25-03-2021 απόφασή του σε υπόθεση ελληνικού ενδιαφέροντος, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ότι η ποινική καταδίκη διευθύνοντος συμβούλου ελληνικής εταιρίας για την τέλεση του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμισης σχετικά με σχόλια που διατύπωσε σε βάρος της πρώην νομικής συμβούλου της εταιρίας, συγκεκριμένα για την παροχή της εργασίας της στο πλαίσιο μεταξύ τους διαφοράς, συνιστά παραβίαση του άρθρου 10 (ελευθερία της έκφρασης) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΕΔΔΑ, τα ελληνικά δικαστήρια καταδίκασαν τον προσφεύγοντα δίχως επαρκή αιτιολογία, δίχως να εξετάσουν συγκεκριμένα την υπόθεση και δίχως γενικά να ερευνήσουν τα πραγματικά περιστατικά κατά παράβαση των δικαιωμάτων του προσφεύγοντος.

Ιστορικό της υπόθεσης

Ο προσφεύγων, Θεόδωρος Ματάλας, είναι Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς το έτος 1968 και είναι κάτοικος Κηφισιάς (Ελλάδα).

Ο προσφεύγων διορίσθηκε το 2007 Διευθύνων Σύμβουλος της Αγρογή Α.Ε. Ζήτησε από όλους τους εργαζομένους της εταιρίας ενημέρωση αναφορικά με την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων τους. Η Λ.Π., δικηγόρος, ενημέρωσε προφορικά τον προσφεύγοντα για τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις σε βάρος της εταιρίας.

Ο προσφεύγων, αμφισβητώντας την ακρίβεια των πληροφοριών αυτών, ζήτησε την απομάκρυνση της Λ.Π. από τη θέση της και έλαβε και άλλα μέτρα σχετικά, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος επιστροφής των φακέλων των νομικών υποθέσεων της εταιρίας. Με το επιχείρημα ότι δεν ενημερώθηκε πλήρως σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις σε βάρος της εταιρίας, ο προσφεύγων κοινοποίησε εξώδικο προς τη Λ.Π. στο οποίο αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Κυριακή 21 Μαρτίου 2021

GDPR: ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ !!!

 


Επικαιροποιημένο θεματικό δελτίο στην ελληνική γλώσσα με μία συνολική επισκόπηση της νομολογίας του σχετικά με την προστασία δεδομένων προσσωπικού χαρακτήρα εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δελτίο περιλαμβάνει και τις πρόσφατες αποφάσεις που εκδόθηκαν με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ, GDPR).

Όπως αναφέρεται στο δελτίο, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα του οποίου η προάσπιση έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατοχυρώνεται στο άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης), το οποίο έχει ως εξής:

«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. 2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους. 3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.»

Το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα συνδέεται εξάλλου ευθέως με το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το οποίο καθιερώνεται στο άρθρο 7 του Χάρτη. Το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται επίσης στο άρθρο 16, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο διαδέχθηκε συναφώς το άρθρο 286 ΣΕΚ. Όσον αφορά το παράγωγο δίκαιο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ο νομοθέτης της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας είχε εκδώσει διάφορες πράξεις με σκοπό να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ !!!

 


Από το dikastiko.gr

Για παράλειψη έγκαιρης δικαστικής διερεύνησης προσφυγής κατά των μέτρων COVID-19, ερευνάται , μετά από σχετική προσφυγή, το Συμβούλιο της Επικρατείας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ουσιαστικά το Ελληνικό Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ελέγχεται γιατί όταν έθεσε υπο συζήτηση τη συγκεκριμένη υπόθεση , τα μέτρα τα οποία προσβάλλονταν με την προσφυγή, είχαν καταργηθεί , με αποτέλεσμα η δίκη να καταργηθεί καθώς ήταν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου.

Η προσφυγή, όπως αναφέρει ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος ( elawyer.blogspot.com ) υποβλήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2020, ενώ το ΕΔΔΑ την κοινοποίησε στην Κυβέρνηση, θέτοντας ερωτήματα, στις 25 Φεβρουαρίου 2021 και το σχετικό έγγραφο είναι αναρτημένο από σήμερα 15 Μαρτίου 2021 στην επίσημη ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208870. 

Η υπόθεση

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΝΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ !!!

ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΩΝ....ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ....ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΕΤΑ ΕΣΧΕΣ...
Άραγε τι "μαργαριτάρια" θα έβγαζε μια τέτοια επιτροπή αυστηρού ελέγχου της περιουσίας των δικαστών στην Ελλάδα ;;; Από την άλλη, επείδη στην Ελλάδα ζούμε και τα έχουμε δει σχεδόν όλα, μπορεί και τίποτα...

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Xhoxhaj κατά Αλβανίας της 09.02.2021 (αριθ. προσφ. 15227/19)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απόλυση δικαστίνας. Ανάγκη διασφάλισης ακεραιότητας δικαστικού σώματος, διαδικασίες ελέγχου των δικαστών, αρχή της αναλογικότητας, δίκαιη δίκη και σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

Λόγω εκτεταμένης διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα της Αλβανίας συστάθηκε νόμιμα Επιτροπή Ελέγχου των δικαστών. Η προσφεύγουσα απολύθηκε αμετάκλητα από το δικαστικό σώμα λόγω απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και για μη δυνατότητα δικαιολόγησης της απόκτησής τους, γιατί δημιουργήθηκε υπόνοια ότι προέρχονταν από δωροδοκίες. Άσκησε έφεση μέσα κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου οργάνου η οποία εξετάστηκε από το αρμόδιο Τμήμα Προσφυγών σε δημόσια ακρόαση, που επικύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση.

Άσκησε προσφυγή στο ΕΔΔΑ για παραβίαση της δίκαιης δίκης και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.

Παραπονέθηκε για ότι εκδικάστηκε η υπόθεσή της από μη ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο. Το ΕΔΔΑ δεν διαπίστωσε έλλειψη ανεξαρτησίας στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου καθόσον απαρτίζονταν από δικαστές που απολάμβαναν μονιμότητα και προσωπική ανεξαρτησία. Επίσης δεν διαπίστωσε αμεροληψία καθώς τα συμπεράσματα της Επιτροπής βασίστηκαν σε αποδεικτικά στοιχεία, η ακρόαση ήταν δημόσια και η προσφεύγουσα είχε κάθε ευκαιρία να υπερασπίσει τις θέσεις της. Κατά συνέπεια έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6§1 όσον αφορά την αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Όσον αφορά τη δίκαιη διαδικασία το ΕΔΔΑ διαπίστωσε ότι η διαδικασία διεξήχθη δημόσια, η προσφεύγουσα εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και η απόφαση είχε απαντήσει με επαρκή αιτιολογία στα επιχείρημα που είχε προβάλει. Τα δε πορίσματα της επιτροπής δεν ήταν αυθαίρετα αφού η προσφεύγουσα δεν είχε προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις. Κατά συνέπεια το ΕΔΔΑ έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν παραβιάστηκε η δίκαιη δίκη.

Όσον αφορά το παράπονο της προσφεύγουσας για παραβίαση σεβασμού της ιδιωτικής της ζωής, το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η απομάκρυνση της λόγω σοβαρών ηθικών παραβιάσεων ήταν σύμφωνη με την διασφάλιση της ακεραιότητας του δικαστικού σώματος και της εμπιστοσύνης του κοινού στο δικαστικό σύστημα και δεν ήταν αντίθετη με την αρχή της αναλογικότητας.

Το Στρασβούργο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι δεν διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 8.


ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6§1

Άρθρο 8


ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΣΑ !!!

ΕΔΔΑ: «ΕΝΗΜΕΡΗ Η ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ...ΥΠΕΓΡΑΨΕ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ»
Και συνεχίζει: «Θα μπορούσε να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εάν είχε θεωρήσει ότι η ικανότητά της να εξοφλήσει το δάνειο είχε μειωθεί λόγω απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών πέρα ​​από τον έλεγχό της και της τράπεζας» !!!Αποπληρωμή σε ευρώ δανείου που λήφθηκε σε ελβετικό φράγκο. Η προσέγγιση του ΕΔΔΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ

Αντωνοπούλου κατά Ελλάδας της 11.02.2021 (αρ. 46505/19)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δάνεια ελβετικού φράγκου και αποπληρωμή των δανείων σε ευρώ. Η προσφεύγουσα συνήψε σύμβαση δανείου με την τράπεζα Eurobank Ergasias ποσού 243.225 ελβετικών φράγκων (που αντιστοιχούσε σε 150.000 ευρώ στις 10 Ιανουαρίου 2007, την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου). Λόγω, όμως, της μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το αρχικό δανεισθέν κεφάλαιο των 150.000 ευρώ εκτινάχτηκε σε 239.041,76 ευρώ έως τις 4 Φεβρουαρίου 2015. Το ποσό που έπρεπε να επιστρέψει η προσφεύγουσα σε ευρώ υπερέβαινε κατά πολύ το ποσό που είχε δανειστεί σε ελβετικά φράγκα.

Το ΕΔΔΑ σημείωσε ότι η εθνική νομοθεσία παρείχε στην προσφεύγουσα κατάλληλα μέσα για να διεκδικήσει τις αξιώσεις της. Η προσφεύγουσα άσκησε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αιτούμενη να αναγνωριστεί η ακυρότητα της επίμαχης ρήτρας της σύμβασης λόγω καταχρηστικότητας. Είχε επίσης το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών προκειμένου να αιτηθεί την αναπροσαρμογή του συμβατικού προγράμματος του επίμαχου δανείου ή ακόμη και τη λύση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα. Τέλος, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, θα μπορούσε να είχε ζητήσει ανά πάσα στιγμή από την τράπεζα να μετατρέψει το δάνειο σε ευρώ και θα μπορούσε να έχει ασφαλιστεί έναντι της αύξησης των μηνιαίων αποπληρωμών. Επομένως, το ισχύον νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε από το κράτος παρείχε στην προσφεύγουσα έναν μηχανισμό με τον οποίο μπορούσε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Απαράδεκτη προσφυγή.

ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

 Με μια ιδιαίτερα σημαντική απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλάζει τα πάντα, σχετικά με το δικαίωμα της δημοσίευσης προσωπικών δεδομένων (όνομα, διεύθυνση κλπ) μεγαλοοφειλετών του κράτους.

Για την ακρίβεια το ΕΔΔΑ (ΕΔΑΔ, γνωστό και ώς Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΕΔΔΑ, συχνά αναφέρεται ανεπίσημα και ως Δικαστήριο του Στρασβούργου) χαρακτήρισε σύννομη τη δημοσίευση στοιχείων μεγαλοοφειλέτη του Δημοσίου, προκειμένου να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον των πολιτών και του κράτους.

«Η δημοσίευση είχε ως στόχο να παράσχει στο ευρύ κοινό μια εικόνα για την κατάσταση του χρέους των οφειλετών.

Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική.


Ο Ούγγρος Πολίτης


Αντιστοιχούσε στο ενδιαφέρον όλων να γνωρίζουν ποιος οφείλει χρήματα στην φορολογική αρχή και σε ολόκληρη την κοινότητα» αναφέρει το σε απόφασή του για υπόθεση Ούγγρου πολίτη που προσέφυγε με τον ισχυρισμό της παραβίασης της ιδιωτικής του ζωής.

Στη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων προχώρησε σε ιστότοπό της η Εθνική Φορολογική και Τελωνειακή Αρχή του κράτους, περιλαμβάνοντας σε αυτή το όνομα του προσφεύγοντος, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής του, που ανερχόταν σε περίπου 28.000 ευρώ.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε επίσης σε μια λίστα «μεγάλων οφειλετών» στον ιστότοπο των φορολογικών αρχών, ενώ μία ενημερωτική ιστοσελίδα δημιούργησε έναν διαδραστικό χάρτη των φορολογουμένων – οφειλετών και τόνισε τη διεύθυνση κατοικίας του με κόκκινη κουκκίδα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο echrcaselaw.com η απόφαση ορίζει οτι «το Δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει εάν μπορούσε να θεωρηθεί ότι το κράτος είχε επιτύχει μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ του συμφέροντος του προσφεύγοντος να προστατεύσει το δικαίωμά του στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και του συμφέροντος της κοινότητας ως συνόλου και τρίτων, όπως επικαλέστηκε η κυβέρνηση».

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ !!!

 Κατά παρέκκλιση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος τα κράτη της Ευρωζώνης μπορούν να επιτρέπουν στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης τους να μην αποδέχονται πληρωμές οφειλών σε μετρητά, αποφαίνεται με απόφαση του με μείζονα σύνθεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με σημαντική απόφαση της μείζονος σύνθεσης του ΔΕΕ, τα κράτη-μέλη με νόμισμα το ευρώ μπορούν να υποχρεώνουν την Δημόσια Διοίκηση τους να δέχεται πληρωμές σε μετρητά ή να εισάγει, για λόγο δημοσίου συμφέροντος και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρέκκλιση από την υποχρέωση αυτή.

Το Δικαστήριο κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικό ερώτημα που του απηύθυνε το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο στο οποίο προσέφυγαν δύο Γερμανοί πολίτες όταν ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός της Έσσης αρνήθηκε να πληρώσουν σε μετρητά τα ραδιοτηλεοπτικά τέλη, ζητώντας την ακύρωση των ειδοποιήσεων πληρωμής.

Το γερμανικό δικαστήριο, θεωρώντας ότι η άρνηση του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού αντιβαίνει την διάταξη του ομοσπονδιακού δικαίου που ορίζει πως τα μετρητά (τραπεζογραμμάτια σε ευρώ) αποτελούν νόμιμο μέσο πληρωμής χωρίς περιορισμούς ζήτησε από το ΔΕΕ να διευκρινίσει αν η εν λόγω διάταξη του Ομοσπονδιακού Δικαίου συνάδει με την αποκλειστική αρμοδιότητα που διαθέτει η Ένωση στον τομέα της νομισματικής πολιτικής για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ.

Το δικαστήριο αυτό ζήτησε επίσης να διευκρινιστεί αν η ιδιότητα των τραπεζογραμματίων σε ευρώ ως νομίμου χρήματος συνεπάγεται ότι απαγορεύεται στους δημόσιους φορείς των κρατών μελών να αποκλείουν τη δυνατότητα εκπλήρωσης σε μετρητά μιας χρηματικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από δημόσια αρχή

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: BITTORRENT, ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ !!!

 


Τις προτάσεις του σε μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα υπόθεση που αφορά τη μεταφόρτωση από διομότιμο δίκτυο (peer-to-peer) αρχείου που περιέχει προστατευόμενο έργο, την προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και τις ισορροπίες με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημοσίευσε ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Maciej Szpunar.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited, μία εταιρία κυπριακού δικαίου, δυνάμει συμβάσεων που έχει συνάψει με διάφορους παραγωγούς πορνογραφικών κινηματογραφικών ταινιών, εγκατεστημένων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, διαθέτει άδειες για την παρουσίαση στο κοινό των ταινιών τους σε δίκτυα peer-to-peer και σε δίκτυα ανταλλαγής αρχείων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων στο «έδαφος της Ευρώπης».

Η Telenet BVBA, καθώς και οι Proximus NV και Scarlet Belgium NV, είναι πάροχοι πρόσβασης στο διαδίκτυο στο Βέλγιο.

Στις 6 Ιουνίου 2019 η Mircom άσκησε ενώπιον του ondernemingsrechtbank Antwerpen (εμποροδικείου Αμβέρσας, Βέλγιο) αγωγή με αίτημα, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η Telenet να προσκομίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης των πελατών της των οποίων οι διαδικτυακές συνδέσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανταλλαγή, μέσω δικτύου peer-to-peer, με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου BitTorrent, ταινιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Mircom.

Οι διαδικτυακές διευθύνσεις («διευθύνσεις IP») των εν λόγω συνδέσεων συνελέγησαν για λογαριασμό της Mircom από τη Media Protector GmbH, εταιρία γερμανικού δικαίου, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Η Telenet αντιτάσσεται στο αίτημα αυτό.
SSL Certificates