Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΣΙΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΗΜΟΣΙΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ : ΜΙΑ ΕΞΑΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ MADE IN ITALY !!!La ripresa dei ristoranti: "Suolo pubblico gratuito per recuperare posti a sedere"

"Il distanziamento, si stima, comporterà almeno il dimezzamento dei posti a sedere, pertanto l'aumento delle aree esterne sarà l'unica risposta atta a mitigare l'inevitabile dimezzamento dei volumi d'affari"

Fra le categorie più penalizzate dalla chiusura generalizzata del sistema produttivo legato al commercio e al turismo, senza dubbio ci sono i pubblici esercizi (bar e ristoranti) e le attività che esercitano la vendita alimentare su chiosco. Uno studio di Confesercenti nazionale stima la perdita di fatturato per bar e ristoranti del 29% sul 2019, per un valore di oltre 11 miliardi. Poiché è ormai chiaro a tutti che, almeno per qualche tempo, dovremo convivere con il Coronavirus, è importante avviare velocemente la riapertura delle attività, dotandosi di idonee misure di sicurezza.


Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ΕΤΣΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ !!!

Γράφει ο Νικόλαος Καρατσώρης

Εάν θέλει κάποιος να υπολογίσει τις αναλήψεις μετρητών από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της χώρας αλλά και αυτών της γενικής κυβέρνησης στον βαθμό που χρησιμοποιεί μετρητά, τα μεγέθη τα οποία χρειάζεται να συνυπολογίσει είναι τα εξής :
1. Τα υπόλοιπα του νομίσματος σε κυκλοφορία στο τέλος κάθε περιόδου, δηλαδή τον δείκτη Μ0 o οποίος καταγράφει τα υπόλοιπα σε κέρματα και τραπεζογραμμάτια (χαρτονομίσματα). [1]. Εναλλακτικά θα μπορούσε να πάρει τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία από τον λογαριασμό 1 του παθητικού του ισολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδας όμως αυτός δεν συμπεριλαμβάνει τα κέρματα και συμπεριλαμβάνει τραπεζογραμμάτια τα οποία είναι προς απόσυρση είτε προς εισαγωγή. Είναι πάντα μεγαλύτερος από τον δείκτη Μ0.
2. Τον λογαριασμό 9.2 από το παθητικό του ισολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδας για τις καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή των τραπεζογραμματίων εντός του Ευρωσυστήματος. [2] Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει τα υπόλοιπα των μετρητών που έχει εισάγει η χώρα από άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Τον λογαριασμό 9.3 από το ενεργητικό του ισολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδας που καταγράφει τις εξαγωγές τραπεζογραμμάτιων που έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας στις χώρες της Ευρωζώνης. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό δεν ισχύει.
3. Τα υπόλοιπα των μετρητών, Cash, στα ταμεία των τραπεζών από την συγκεντρωτική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων. [3] Τα υπόλοιπα των μετρητών σε λοιπά νομίσματα πλην ευρώ στα ταμεία τραπεζών είναι ελάχιστα, δεν επηρεάζουν σημαντικά τα συνολικά μεγέθη και τα συμπεριλαμβάνω ως μετρητά σε ευρώ.
4. Επιπλέον θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να είναι γνωστά α.) τα μετρητά τα με τα οποία διακανονίζουν τις συναλλαγές τους όσοι εισέρχονται στην χώρα και β.) τα μετρητά με τα οποία διακανονίζουν τις συναλλαγές τους όσοι εξέρχονται από την χώρα. Και στις δύο περιπτώσεις το πιο χτυπητό παράδειγμα είναι το τουριστικό συνάλλαγμα. Πλην αυτών τα οποία είτε κατατίθενται σε τράπεζες είτε ανταλλάσσονται στα ανταλλακτήρια και συμπεριλαμβάνονται στα υπόλοιπα των ταμείων των τραπεζών δεν γνωρίζω εάν υπάρχει τρόπος να καταγραφούν οι συναλλαγές με μετρητά που είτε έχουν εισέλθει είτε έχουν εξέλθει από την χώρα δεν είναι γνωστός.
Το άθροισμα του Μ0+9.2-9.2 είναι η λογιστικά συνολική κυκλοφορία μετρητών στην χώρα τα οποία βρίσκονται στα ταμεία των τραπεζών ως Cash, στα ταμεία επιχειρήσεων και άλλων φορέων καθώς και στα νοικοκυριά χωρίς να συνυπολογίζουμε τα μετρητά που αφορούν τουριστικό συνάλλαγμα. Για να υπολογίσει κάποιος τις αναλήψεις μετρητών θα πρέπει να πάρει τις μεταβολές των παραπάνω μεγεθών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θέλει να εξετάσει και να κάνει τις εξής πράξεις:
SSL Certificates