Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΜΕ ΠΟΣΑ ΘΑ ΖΟΥΝ & ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ !!!

ΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 54/15.12.2015 :

Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 (Διαδικασία και κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Πως θα υπολογίζεται το ποσό των δόσεων για όσους εντάξουν τα κόκκινα δάνεια στον Νόμο Κατσέλη από το 2016 

Την διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζει ο Νόμος Κατσέλη για την προστασια και την ρύθμιση των κόκκινων δανείων καθθορίζει απόφαση που εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 55Α και 55Γ του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 130), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 9 παρ. 2 αυτού, όπως ισχύουν, καθώς και τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 11 ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152), γ) τις βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής οφειλών που ακολουθούνται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ιδίως για την εκτίμηση της ικανότητας δανειοληπτών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα (σχετικές και οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών EBA/GL/2015/11/19.8.2015 και η γνώμη αυτής ΕΒΑ/Ορ/2015/09/1.6.2015), καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης και υιοθέτησης εκτιμητικών μεθοδολογιών και δεικτών εναρμονισμένων με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τον εν γένει προσδιορισμό της αξίας ακινήτων και ιδίως αυτών που χρησιμεύουν ως κατοικίες, δ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: Να ορίσει τη διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, όπως ισχύει, ως ακολούθως: 

SSL Certificates