Οι ξεχασμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Barking Well Media, τα «κόλπα» του Κοκλώνη και ο έλεγχος-παρωδία της Grant Thornton

Πέμπτη 06/06/2023    11 : 11 : 48
κοκλωνης
67 / 100

Δημοσιεύτηκαν οι ξεχασμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Barking Well Media για την χρήση 2021 μιας και η εταιρεία είχε ξεχάσει να το πράξει εδώ και έξι μήνες υπό το φόβο αναστολής της από το ΓΕΜΗ.

Η ουσιώδης αβεβαιότητα της εταιρείας και οι αυξήσεις κεφαλαίου της!

Η εταιρεία κατά την χρήση του 2021 και προκειμένου να βελτίωση τα ίδια κεφάλαια της προέβη με ημερομηνία 07/06/2021 σε αύξηση Μετοχικού́ Κεφαλαίου κατά́ € 1.000.000 και την 30/06/2021 σε αύξηση Μετοχικού́ Κεφαλαίου κατά́ € 2.000.000.

Παρόλα αυτά όμως η εταιρία δεν φαίνεται να βελτιώνει τα οικονομικά της μεγέθη μιας και σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Grant Thorton το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31/12/2021 έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου με συνέπεια να τίθεται θέμα για την βιωσιμότητα αυτής!

Επιπρόσθετα επιφύλαξη τηρεί η ελεγκτική εταιρεία για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021μιας και όπως η ίδια αναφέρει τα δεδουλευμένά έξοδα της κλειόμενης χρήσης 2021 ποσού́ € 3.893.238, που έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης, καταχωρηθήκαν στο λογαριασμό́ “Λοιπές απαιτήσεις” ως έξοδα επομένων χρήσεων.

Ανατρέχοντας στις οικονομικές καταστάσεις του 2020 αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υπάρχουν κενά κιτρινισμένα ενώ η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή δεν φέρει καν ημερομηνία.

Αναρωτιόμαστε τι έλεγχος γίνεται από το Γ.Ε.ΜΗ και εάν όλα αυτά είναι σε γνώση της ελεγκτικής εταιρείας.

Τι βρήκε η Αρχή για το Ξέπλυμα
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος η εν λόγω εταιρεία φαίνεται να παρουσιάζει υψηλή διακύμανση των ακαθάριστών εσόδων της για τα έτη 2020 και 2021.

Εικονικά Εισοδήματα

Tο έτος 2021 η εταιρία δήλωσε, εικονικά εισοδήματα συνολικού ποσού 8.100.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, αφού τα ΑΦΜ δεν αντιστοιχούν σε υπαρκτές νομικές οντότητες, καθώς το ένα έχει 9 μηδενικά και το άλλο δεν είναι έγκυρο σε καμία ενδοκοινοτική χώρα, το οποίο αποτελεί ευφάνταστο τέχνασμα για την καταχώρισή τους.

Τα έξοδα
Τα έξοδα που παρουσιάζει η BARKINGWELL MEDIA A.E. προέρχονται από εταιρίες ιδιοκτησίας του ΚΟΚΛΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αλλά όχι διαχείρισης από τον ίδιο, καθώς η ποινική, προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή των χρεών από τις συναλλαγές των εταιριών βαρύνει αποκλειστικά τους διαχειριστές.

Δηλαδή η BARKINGWELL MEDIA A.E. χρησιμοποιεί τις «εικονικές» εταιρίες, προκειμένου να ιδιοποιηθεί παρανόμως το Φ.Π.Α., είτε με τη μορφή του συμψηφισμού, είτε με τη μορφή της επιστροφής του από το Ελληνικό Δημόσιο, να μειώσει τους φόρους εισοδήματος, καθώς και να απαλλαγεί από τα έξοδα φόρων μισθωτών υπηρεσιών και ασφάλισης.

Ο Κοκλώνης των 3 ηπείρων και των 10 θαλασσών – Όλες οι εταιρείες του και τα εισοδήματά του – Με αφετηρία το Ην. Βασίλειο δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά σε έξι πολιτείες των ΗΠΑ καθώς και σε Παναμά και Ινδία – Πλήθος εταιρειών και στην Ελλάδα

Επιστροφές ΦΠΑ
Η εν λόγω εταιρία BARKINGWELL MEDIA A.E. έχει συνάψει σύμβαση για την απασχόληση προσωπικού ενώ φαίνεται να επωφελείται από την «εικονική» εταιρία BARKINGWELL STAFF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, με την επιστροφή Φ.Π.Α. που λαμβάνει από τα τιμολόγια που εκδίδει αυτή και παράλληλα με τη μείωση του φόρου εισοδήματός της, καθώς και από το γεγονός ότι επιφορτίζεται η εικονική εταιρία με τα έξοδα των φόρων μισθωτών υπηρεσιών επί των αμοιβών του προσωπικού της και της ασφάλισής τους.

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Αρχής στα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων και αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. της εταιρίας BARKINGWELL MEDIA A.E. διαπίστωσε ότι στις 05/10/2021 και στις 14/12/2022 η εταιρία έλαβε επιστροφή Φ.Π.Α. ποσού 300.000,00€ και 250.000,00€ αντίστοιχα.

Και στις δύο επιστροφές τα τιμολόγια, βάσει των οποίων αιτήθηκε επιστροφή ΦΠΑ, ήταν, κυρίως, εκδόσεως της εταιρίας BARKINGWELL STAFF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.

Το προσωπικό της εταιρείας
Από την έρευνα της Αρχής φαίνεται ότι η εταιρία BARKINGWELL MEDIA A.E. έχει απασχολήσει 91 άτομα από το 2018 έως το 2022, που ανήκουν στον καλλιτεχνικό, στο δημοσιογραφικό, καθώς και στον τεχνικό κλάδο της τηλεόρασης.

Ειδικότερα, τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2022 είχε απασχόλησε 1, 1, 71 και 18 εργαζόμενους αντίστοιχα.

Συγκρινόμενα τα άτομα που απασχόλησε ανά έτος με τα ακαθάριστα έσοδα που παρουσίασε το αντίστοιχο έτος υπάρχει μεγάλη ανακολουθία, καθώς το 2020 απασχόλησε 71 άτομα και δήλωσε ακαθάριστα έσοδα 4.623.216,62€ και το 2021 που είχε ακαθάριστα έσοδα 7.970.000 € δεν απασχόλησε κανένα εργαζόμενο.

Δηλαδή η εταιρία BARKINGWELL MEDIA A.E. το 2021 πέτυχε να διπλασιάσει το τζίρο της χωρίς να απασχολήσει εργαζόμενους!!

Τα καυτά ερωτήματα που θέτει το radar για τις οικονομικές καταστάσεις της BARKINGWELL του έτους 2021
1) Πως είναι δυνατόν η ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton να μην εντόπισε όλα τα ανωτέρω που περιγράφονται στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα;

2) Με ποιες διαδικασίες η ελεγκτική εταιρεία έκανε τον έλεγχο στα έσοδα για την χρήση 2021;

3) Πόσα παραστατικά εσόδων εκδόθηκαν για την χρήση 2021 και με ποια ημερομηνία;

4) Υπήρχαν ύποπτες συναλλαγές για τις οποίες ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής της Grant Thornton θα έπρεπε να υποβάλει αναφορά στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος? Έγινε έλεγχος στις συνδεδεμένες εταιρείες;

5) Εξέδωσε φορολογικό πιστοποιητικό η ελεγκτική εταιρεία για την χρήση αυτή;

6) Γιατί η εταιρεία δεν είχε μπει σε αναστολή δημοσιεύσεων του ΓΕΜΗ λόγω μη έγκυρης δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2021;

7) Υπάρχει ζήτημα για τα τηλεοπτικά κανάλια που πλήρωναν τεράστια ποσά στις εταιρείες του κ.Κοκλώνη και εξέπιπταν για σκοπούς ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος τις σχετικές δαπάνες;

8) Διερευνήθηκε από τα αρμόδια όργανα η προέλευση των χρημάτων για τις παραπάνω αυξήσεις κεφαλαίου που έλαβαν χώρα το 2021;

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}