Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣτΕ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 13.000 ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ !!!Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο, με την οποία τροποποιείται πλήθος διατάξεων του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/4736/12.10.2021).

Μεταξύ άλλων, εξειδικεύεται ο τρόπος σύνταξης των δικογράφων και υπομνημάτων που θα κατατίθενται ενώπιον του δικαστηρίου.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ουσιώδους υπερβάσεως του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 18/1989 ορίου σελίδων του δικογράφου (περίπου 13.300 λέξεις), ο Γραμματέας του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού, ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο αυτού, ενημερώνει σχετικώς τον υπογράφοντα δικηγόρο και του ζητεί να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στο προβλεπόμενο όριο, εντός της προθεσμίας που τάσσει ο Πρόεδρος με πράξη του, η οποία αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο υπογράφων δικηγόρος έχει δηλώσει. Η ως άνω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Διευκρινίζεται πως στο όριο των σελίδων δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των διαδίκων και οι προσβαλλόμενες πράξεις ή αποφάσεις. Τα δικόγραφα, μετά την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή της εκτάσεώς τους, κατατίθενται στην γραμματεία του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού και συσχετίζονται με την οικεία υπόθεση.

Επιπλέον, διευκρινίζεται πως τα πάσης φύσεως δικόγραφα που κατατίθενται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας συντάσσονται σε χαρτί Α4, με περιθώρια σελίδας 2 εκ., γραμματοσειρά 12 και διάστιχο 1,5.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, αν τα δικόγραφα των παρεμβάσεων, των προσθέτων λόγων και των αιτήσεων αναστολής υπερβαίνουν το προβλεπόμενο στην παρ. 6 του άρ. 17 του π.δ. 18/1989 όριο σελίδων, ο εισηγητής ενημερώνει τον Γραμματέα του αρμοδίου δικαστικού σχηματισμού ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος, εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό εν όψει της ημερομηνίας της δικασίμου. Τα ανωτέρω ισχύουν και σε σχέση με τα υπομνήματα (περίπου 8.900 λέξεις).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 17 του π.δ. 18/1989, όπως αυτή διαμορφώθηκε και ισχύει με το με το άρθρο 24 του Ν.4786/2021 (ΦΕΚ Α’/43/23.3.2021), τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο ΣτΕ, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων, κατά κανόνα, δεν υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες.

Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.

ΠΗΓΗ-ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates