Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021

ΠΑΝΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 150.000.000€ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ATTICA BANK !!!

 
Τι αποκαλύπτει το euro2day.gr


Τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου, κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ, την οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο, με στόχο το συμψηφισμό ισόποσης οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, θα κληθούν να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Attica Bank.

Μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica, που έχει συγκληθεί για την προσεχή Τετάρτη, 7 Ιουλίου περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, γνωστού ως νόμου Χαρδούβελη. Οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο εν συνεχεία κεφαλαιοποιείται και η τράπεζα εκδίδει warrants, που θα διατεθούν δωρεάν στο Δημόσιο.

Το ύψος του ειδικού αποθεματικού θα ανέλθει, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, μεταξύ 150 με 155 εκατ. ευρώ και προορίζεται αποκλειστικά για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η κάλυψη του ειδικού αποθεματικού θα διενεργηθεί από το Δημόσιο με μετρητά ή ομόλογα, ενώ θα λάβει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης (warrants), οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης. Ως αγοραία αξία νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής των προηγούμενων 30 συνεδριάσεων , σταθμισμένος με τον όγκο συναλλαγών.

Οι υφιστάμενοι (μεγαλο)μέτοχοι της Attica Bank μπορούν, βάσει του νόμου, να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς των warrants, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν πρόκειται να το πράξουν. Αν επιβεβαιωθεί η παραπάνω πληροφορία, το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τα warrants σε τρίτο επενδυτή. Ούτε, όμως, από αυτό το μέτωπο προκύπτει, προς το παρόν, ενδιαφέρον.

Για να υλοποιηθεί ομαλά η παραπάνω διαδικασία πρέπει να εκδοθεί η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για διευθέτηση ζητημάτων, που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως: η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης, ο τρόπος καταβολής της (μετρητά ή ομόλογα), οι βασικοί όροι που διέπουν τα warrants, η διαδικασία και προσδιορισμός της αξίας μεταβίβασής τους, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά κλπ.

Πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ότι η Πράξη έχει ετοιμαστεί. Αν ισχύουν, θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών. Μετά την έκδοσή της, το Δ.Σ. της τράπεζας δύναται να επανέλθει με συμπληρωματικές εισηγήσεις επί του θέματος.

Η παραπάνω αύξηση κεφαλαίου θα βελτιώσει την ποιότητα των υφιστάμενων εποπτικών κεφαλαίων της Attica καθώς οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits- DTCs) μετατρέπονται σε καταβεβλημένο, τοις μετρητοί ή με ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων ομόλογα, κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, βελτιώνει κατά μερικές μονάδες βάσης τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Κατά την 31η Μαρτίου 2021, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Attica Bank, μετά τις νέες ζημιές Α΄ τριμήνου, υποχώρησε στο 7,1% με την ελάχιστη εποπτική απαίτηση να διαμορφώνεται στο 10,71%, μετά και την υιοθέτηση μέτρων χαλάρωσης. Πριν τα μέτρα χαλάρωσης ανερχόταν σε 14,21%.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες της Attica θα αποκατασταθούν, σταδιακά, με την ένταξη των τιτλοποιήσεων στο σχήμα κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής ΙΙ» και τη συνεπαγόμενη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικό. Συμπληρωματικά θα λειτουργήσει η έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ή και additional Tier I, τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plan) της περιόδου 2021-23.

Με βάση τις παραπάνω ενέργειες η διοίκηση της Attica προσδοκά ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, σε pro-forma επίπεδα, θα ξεπεράσει κατά περίπου 2,8%, το ελάχιστο εποπτικό όριο (14,21%), που ίσχυε προ των ελαφρύνσεων που εφαρμόστηκαν, λόγω της πανδημίας του COVID-19. Για παράδειγμα η ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Omega και η ένταξη των senior notes στον Ηρακλή ΙΙ αναμένεται να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ( CET 1 και συνολικό) κατά τουλάχιστον 200 μονάδες βάσης, σύμφωνα πάντα με την τράπεζα.

Από Φθινόπωρο και βλέπουμε ΑΜΚ για στρατηγικό επενδυτή


Το σώμα των μετόχων θα κληθεί την Τετάρτη να εξουσιοδοτήσει για πέντε χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ώστε να δύναται να λαμβάνει απόφαση διενέργειας αύξηση κεφαλαίου ως και τρεις φορές το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου για είσοδο στρατηγικού επενδυτή, εντός του Φθινοπώρου. Για να υλοποιηθεί, όμως, θα πρέπει να βρεθεί ενδιαφερόμενος αξιόπιστος επενδυτής, κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Η αύξηση για είσοδο στρατηγικού θα διενεργηθεί με πλήρη ή μερική κατάργηση των δικαιωμάτων ψήφου για τους παλαιούς μετόχους και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν, αποκλειστικά, τη σκοπούμενη διεύρυνση εργασιών

Τέλος το Δ.Σ πρόκειται να εισηγηθεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ως 85 εκατ. ευρώ, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates