Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ !!!

 Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας (ΜΠρΚαβ 70/2021) έκρινε πως η απαγόρευση περί μη υπαγωγής στη διαμεσολάβηση των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας αναπτύσσει ενέργεια μόνο στις γνήσιες υποθέσεις και όχι και στις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ειδικότερα, οι μη γνήσιες διαφορές εκούσιας δικαιοδοσίας κρίνονται δεκτικές συμβιβασμού, διαιτησίας και διαμεσολάβησης, καθόσον πρόκειται για ιδιωτικές διαφορές που ενέχουν το στοιχείο της αντιδικίας και τα διάδικα μέρη φέρουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου τους.

Στις μη γνήσιες διαφορές εκούσιας δικαιοδοσίας εντάσσονται και εκείνες που αφορούν στον αποκλεισμό εταίρου και τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας με δικαστική απόφαση, καθόσον οι σχετικές διατάξεις δεν εισάγουν ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου και, συνεπώς, υφίσταται εξουσία διάθεσης του αντικειμένου των σχετικών διαφορών από τα μέρη.

Συνεπώς, επισημαίνεται ότι για το παραδεκτό της συζήτησής τους πρέπει να προσκομίζεται στο Δικαστήριο το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4640/2019 έγγραφο ενημέρωσης περί υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας.

Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται δεκτό ότι το Δικαστήριο μπορεί να καλέσει το διάδικο να προσκομίσει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 του ΚΠολΔ, ενώ η τυχόν μη έγκαιρη ενημέρωση του διαδίκου (ήτοι ενημέρωσή του μετά την κατάθεση της αγωγής) δεν συνεπάγεται δικονομικές συνέπειες, καθόσον ο νομοθέτης περιόρισε την εμβέλεια του απαραδέκτου.

Εν προκειμένω, κατόπιν κλήσης του από το Δικαστήριο, κατ’ άρθρο 227 ΚΠολΔ, προς συμπλήρωση της σχετικής τυπικής παράλειψης, το προβλεπόμενο στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 έγγραφο ενημέρωσης του διαδίκου για την δυνατότητα υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση, ο διάδικος προσκόμισε το απαιτούμενο έγγραφο και έτι η υπόθεση εκδικάστηκε στην ουσία της.

Σύμφωνα με την απόφαση, το γεγονός ότι το έγγραφο ενημέρωσης φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της κατάθεσης της αίτησης όπως και το γεγονός ότι αυτό φέρει υπογραφή μόνο του διαδίκου και όχι του πληρεξουσίου δικηγόρου του δεν ασκούν κάποια επίδραση.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates