Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021

ΕΣΘΟΝΙΑ: ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2024 Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 40.000€ !!!

 Η Εσθονία επεκτείνει την απαλλαγή από το ΦΠΑ για φορολογούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών τις 40.000 EUR μέχρι το 2024


Σύμφωνα με το άρθρο 287 σημείο 8 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Εσθονία μπορεί να απαλλάσσει από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 16 000 EUR σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής που ίσχυε κατά την ημερομηνία προσχώρησής της.

Με την εκτελεστική απόφαση(ΕΕ) 2017/563 του Συμβουλίου 24 , επιτράπηκε στην Εσθονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (στο εξής: μέτρο παρέκκλισης) για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των υποκείμενων στον φόρο με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει το ποσό των 40 000 EUR. Επετράπη στην Εσθονία να εφαρμόσει το μέτρο παρέκκλισης από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ή έως την έναρξη ισχύος οδηγίας για την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 281 έως 294 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2020/285 25 για την τροποποίηση των άρθρων 281 έως 294 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις και τη θέσπιση νέων κανόνων για τις μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ορίου του ετήσιου κύκλου εργασιών του κράτους μέλους ύψους 85 000 EUR ή του αντίστοιχου ποσού σε εθνικό νόμισμα.

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2020, η Εσθονία ζήτησε την άδεια να συνεχίσει την εφαρμογή του μέτρου παρέκκλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Με νέα εκτελεστική απόφαση του συμβουλίου αποφασίστηκε να επιτραπεί στην Εσθονία να εφαρμόσει το μέτρο παρέκκλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates