Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ NON-DOM !!!

 


Το πλάισιο Non-Dom προβλέπει την καταβολή ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος

Εκατοντάδες αιτήσεις από εύπορους Βρετανούς, Λιβανέζους, Κινέζους και Ρώσους έχει δεχθεί το υπουργείο Οικονομικών από φυσικά πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να μετακομίσουν στην Ελλάδα αξιοποιώντας το ευνοϊκό πλαίσιο φορολόγησης του «διαμένοντος μη κατοίκου» (Non-Dom).

Την ίδια στιγμή φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας έχουν γίνει ήδη περισσότεροι από 20 πλούσιοι ξένοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στη χώρα μας πάνω από 500.000 ευρώ.

Το κίνητρο για να μεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα οι ξένοι με «βαριά» πορτοφόλια είναι ισχυρό.

Προβλέπει την καταβολή ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος που αποκτούν οι «Κροίσοι» στο εξωτερικό.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις είναι να αποδεικνύει ότι o ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή συγγενικό του πρόσωπο, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις κατ’ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις, συνολικού ποσού που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500.000 ευρώ.


Τι επενδύσεις ζητάει η Ελλάδα από ξένους «Κροίσους»


«Σάρκα και οστά» παίρνει το σχέδιο προσέλκυσης επενδυτών από το εξωτερικό (γνωστό και ως "Non Dom") που απαιτεί την υλοποίηση επένδυσης άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν στην εναλλακτική φορολόγηση των εισοδήματός τους (και 50% έκπτωση για 7 χρόνια) .

Με απόφαση Βεσυρόπουλου – Παπαθανάση καθορίζονται 6 κατηγορίες επενδύσεων που γίνονται δεκτές, η 15ετία ως ο απαιτούμενος χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, αλλά και ο μηχανισμός απόδειξης και παρακολούθησης της επένδυσης, για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Με εξαίρεση την αγορά και διακράτηση κρατικών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου πάντως, απαιτούνται και μια πλειάδα δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της επένδυσης.

Μεταξύ άλλων, με βάση όσα ορίζει η Απόφαση:

· Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων: Προϋπόθεση για να μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα είναι να αποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος ότι o ίδιος ή μέσω επιχείρησης την οποία κατέχει, πραγματοποιεί επενδύσεις (μέχρι τρεις ξεχωριστές) συνολικού ποσού 500.000 ευρώ τουλάχιστον.

Η επένδυση πρέπει να αφορά στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα: κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα ή/και η ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα.

Στην επένδυση αγοράς ακινήτου, ως αποδεκτό ποσό της επένδυσης, καθορίζεται το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Δηλαδή δεν γίνεται αυτομάτως δεκτό το ποσόν του συμβολαίου.

Σε περίπτωση που για το ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής αξίας (προσαυξημένης κατά 10%) υποβάλλεται από τον αιτούντα έκθεση αποτίμησης .

Στην επένδυση ανέγερσης ακινήτου, για τον καθορισμό του ποσού της επένδυσης, ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της και το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών καθώς και εγγραφών στο βιβλία εάν ο φορέας υλοποίησης είναι επιχείρηση, και στην οποία εκφέρεται άποψη για το εύλογο αυτών.

2. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης: στην περίπτωση αυτή θεωρείται επιλέξιμη επένδυση η αγορά υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα) ή/και εξοπλισμό, καθώς και η δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων σε ακίνητα ή/και εξοπλισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης.

Και για την αγορά υφιστάμενων παγίων, ως αποδεκτό ύψος επένδυσης όσον αφορά τα ακίνητα καθορίζεται, το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Επίσης, αν δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή εάν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει για το ακίνητο ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής, υποβάλλει έκθεση αποτίμησης.

Στην επένδυση δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων σε ακίνητα ή/και εξοπλισμό, για τον καθορισμό του ποσού της επένδυσης ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας, το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών και εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, και στην οποία εκφέρεται άποψη για το εύλογο αυτών.

3. Απόκτηση τίτλων σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά

Η επένδυση δύναται να αφορά είτε απόκτηση νέων τίτλων με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας (αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου) είτε την αγορά υφιστάμενων τίτλων (μετοχών ή μεριδίων) από μετόχους ή εταίρους,. Η εταιρεία στην οποία αποκτώνται οι τίτλοι πρέπει να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα που θα τεκμηριώνεται βάσει των οικονομικών στοιχείων και του απασχολούμενου προσωπικού.

Στην επένδυση απόκτησης νέων τίτλων, το ποσό της επένδυσης ισούται με το συνολικό εισφερόμενο ποσό για τη συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας (ονομαστική αξία τίτλων και τυχόν διαφορά υπέρ το άρτιο).

Στην επένδυση αγοράς υφιστάμενων τίτλων, το αποδεκτό ύψος επένδυσης καθορίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ της καθαρής θέσης της εταιρείας που αναλογεί στους μεταβιβαζόμενους τίτλους, όπως πιστοποιείται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή, και του τιμήματος που αναγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης. Σε περίπτωση που η καθαρή θέση της εταιρείας δεν προσδιορίζεται από τα τηρούμενα βιβλία ή αν ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει βάσει της καθαρής θέσης, υποβάλλει έκθεση αποτίμησης της αξίας των μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας

4. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου: Επιλέξιμη επένδυση θεωρείται και η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία (3) έτη.

Η αγορά πρέπει να γίνει μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. Το ποσό της επένδυσης ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος.

5. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων:

Επιλέξιμη επένδυση είναι και η εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕAΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Αγορά τίτλων σε ρυθμιζόμενες αγορές:

Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμιεύει οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση των κινητών αξίων, παρά μόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές αξίες επιλέξιμες για την κατηγορία αυτή, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.

Το ποσό της επένδυσης ισούται με το αρχικά επενδυθέν κεφάλαιο όπως προκύπτει από βεβαιώσεις του διαμεσολαβητή και του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός του προηγούμενου εδαφίου.

· Διαδικασία απόδειξης της επένδυσης: Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση υλοποίησης επένδυσης και των υπολοίωπν όρων που τίθενται αναλυτικά, από την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Αμέσων Επενδύσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η ίδια υπηρεσία είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης.

· Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση του στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη, με πρώτο το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις αυτές.

· Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου ή μέσα από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα όπου ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, ο επενδυτής οφείλει για 15 χρόνια να διατηρεί την επένδυση στην Ελλάδα, αλλά και τη σχέση του με τον επενδυτή.

· Οι εκθέσεις αποτίμησης που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση του κόστους της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, πρέπει να έχουν καταρτισθεί κατά περίπτωση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 ή από πιστοποιημένους εκτιμητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates