.

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

ΝΕΟ ΔΩΡΟ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!! ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.htmlΤι αποκαλύπτει το bankingnews.gr :

Λιγότερα κεφάλαια θα δεσμεύουν εφεξής οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων από τις τράπεζες, προκειμένου αυτές να μπορούν να διαθέτουν κεφαλαιακά απο
θέματα για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Ετσι τα πιστωτικά ιδρύματα θα χρειάζονται λιγότερα κεφάλαια για να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τα κόκκινα δάνεια.

Σημαντικά προνόμια δίδει στις ελληνικές τράπεζες η αλλαγή πολλώ δε μάλλον στα προγράμματα τιτλοποιήσεων που διευρύνονται διαρκώς και οδηγούν άμεσα στην δημιουργία ενός δεύτερο Ηρακλή.

Με τον τρόπο αυτόν το εργαλείο των τιτλοποιήσεων προσαρμόζεται στις ανάγκες που δημιουργεί στα πιστωτικά ιδρύματα η πανδημία και θα αποτελέσει το κατ’ εξοχήν εργαλείο για τον περιορισμό των κόκκινων δανείων.

Ο νέος κανονισμός περνάει σημαντικό τμήμα των αποφάσεων, των διαδικασιών και των αξιολογήσεων σε κεντρικό επίπεδο δηλαδή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης επιτυχάντοντας σε όλα τα επίπεδα αξιολογότερα αποτελέσματα.

Η ανάγκη αλλαγής προέκυψε από το γεγονός πως στο παρελθόν το εργαλείο των τιτλοποιήσεων χρησιμοποιείτο κυρίως για ενήμερα δάνεια ενώ τώρα το σημαντικότερο τμήμα των τιτλοποιήσεων αφορά NPEs

Tι προβλέπει ο νέος κανονισμός

  • Μικρότερη δέσμευση κεφαλαίων
  • Μεγαλύτερη ευκαιρία επενδύσεων

Σημαντικές μεταβολές στο πρόγραμμα των τιτλοποιήσεων υιοθέτησε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο κάνοντας αποδεκτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αλλάζει το σχετικό κανονισμό.

Οι τιτλοποιήσεις αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο των χρηστών των αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών αγορών δεδομένου ότι συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης των ιδρυμάτων και στην απελευθέρωση ρυθμιστικού κεφαλαίου που μπορεί να ανακατανεμηθεί για την υποστήριξη περαιτέρω δανεισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Επί πλέον, οι τιτλοποιήσεις παρέχουν στα ιδρύματα και σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες, επιτρέποντας έτσι τη διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και τη διευκόλυνση της ροής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και ιδιώτες τόσο εντός των κρατών μελών όσο και σε διασυνοριακή βάση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα των ιδρυμάτων να παρέχουν την απαραίτητη ροή χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία μετά την πανδημία COVID-19 και παράλληλα να υπάρχουν οι επαρκείς προληπτικές δικλίδες ασφαλείας για τη διατήρηση της οικονομικές σταθερότητας.

Στοχευμένες αλλαγές στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά το το πλαίσιο τιτλοποίησης θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων και να ενισχύσουν τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα αυτού του πλαισίου με τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται σε Ενωσιακό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Τα τελικά στοιχεία του πλαισίου της Βασιλείας III που δημοσιεύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017 επιβάλλουν έναν ελάχιστο επίπεδο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όταν οι πάροχοι των εγγυήσεων δεν είναι κρατικοί φορείς

Ελαστικότερη στάθμιση κινδύνου

Είναι επομένως απαραίτητο να τροποποιηθεί το άρθρο 249 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 για να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο της Βασιλείας III προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων δημόσιας εγγύησης που βοηθούν τις στρατηγικές των πιστωτικών ιδρυμάτων να τιτλοποιήσουν NPEs στον απόηχο της πανδημίας του COVID-19.

Ας σημειωθεί πως για το θέμα αυτό η χώρα μας έδωσε μάχη στην έγκριση του Ηρακλή καθώς απουσίαζε η επενδυτική βαθμίδα δόθηκε κατ’ εξαίρεση η ρήτρα μηδενικού ρίσκου (zero risk) και δεν χρειάστηκε η δέσμευση περισσότερων κεφαλαίων.

Το μέχρι πρότινος προληπτικό πλαίσιο της ΕΕ για τις τιτλοποιήσεις είχε σχεδιαστεί στη βάση των πιο κοινών χαρακτηριστικών των τυπικών συναλλαγών τιτλοποίησης δηλαδή σε τιτλοποιήσεις εξυπηρετούμενων δανείων.

Στη γνωμοδότησή της για την κανονιστική μεταχείριση των τιτλοποιήσεων NPEs της 23ης Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) είχε επισημάνει ότι το τρέχον προληπτικό πλαίσιο για τις τιτλοποιήσεις όταν εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις NPEs, οδηγεί σε δυσανάλογες κεφαλαιακές απαιτήσεις επειδή οι εσωτερικές αξιολογήσεις των τιτλοποιήσεων δεν είναι συνεπείς με τον εξειδικευμένο κίνδυνο που απορρέει από τα κόκκινα δάνεια.

Επομένως, εισάγεται θεραπεία για την τιτλοποίηση των NPEs η οποία βασίζεται στην γνωμοδότηση της EBA καθώς και στα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα.

Δεδομένου ότι η αγορά NPEs είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθεί και να αλλάξει αρκετά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, η αγορά τιτλοποίησης των κόκκινων δανείων πρέπει να παρακολουθείται και στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας.

Η τιτλοποίηση NPEs πρέπει να επανεκτιμηθεί στο μέλλον υπό το φως μιας πιθανώς μεγαλύτερης ομάδας δεδομένων.

Συνθετικές τιτλοποιήσεις

Στην «Έκθεση για το πλαίσιο της συνθετικής τιτλοποίησης» της 6ης Μαΐου 2020, η ΕΒΑ συνιστούσε την εισαγωγή ενός ειδικού πλαισίου απλούς διαφανούς και τυποποιημένου.

Στην παρούσα φάση οδηγούμαστε στην εισαγωγή ενός πιο παραμετροποιημένου μοντέλου ευαισθητοποιημένου στον κίνδυνο όπως άλλωστε έχει συζητηθεί και από την ΕΒΑ στη σχετική της έκθεση λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα προτιμησιακή κανονιστική μεταχείριση των senior κομματιών των υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων.

Η διαχείριση αυτή θα οδηγήσει στην απελευθέρωση εποπτικών κεφαλαίων για τράπεζες και θα μπορούσε τελικώς να επεκτείνει περαιτέρω τη δανειοδοτική ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έναν προληπτικά ισχυρό τρόπο.

Το νέο καθεστώς θα πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμίσεις που να προστατεύουν τους κατόχους senior θέσεων στις συνθετικές τιτλοποιήσεις οι οποίοι κάτοχοι είχαν μια προτιμησιακή μεταχείριση με το προηγούμενο καθεστώς.

Ως τέτοιους κατόχους θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει το ΤΧΣ για παράδειγμα εάν στη χώρα μας είχαν εφαρμοστεί συνθετικές τιτλοποιήσεις.

Στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, είναι σημαντικό οι τελικοί χρήστες μπορούν να αντισταθμίσουν αποτελεσματικά τους κινδύνους τους για να προστατεύσουν την ευρωστία των ισολογισμών τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates