Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 75 ΜΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ !!!

 


Του Νίκου Θεωδορόπουλου - bankingnews.gr


Στο τέρας της γραφειοκρατίας παραμένουν κολλημένες οι μικροπιστώσεις.Το πολυδιαφημιζόμενο εργαλείο χρηματοδότησης της κυβέρνησης παρότι το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις αρχές Ιουλίου και έχουν περάσει 75 ημέρες και μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί κανένας φάκελος προς έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος που έχει αναλάβει τον εποπτικό έλεγχο των εταιρειών που θα δραστηριοποιηθούν στη χορήγηση μικροπιστώσεων.

Το χορηγούμενο ποσό ανέρχεται σε 25.000 ευρώ χωρίς ο δανειολήπτης να βάζει προσωπικές εγγυήσεις.

Στέλεχος της αγοράς με ενεργή παρουσία στις μικροπιστώσεις από το παρελθόν πριν την ύπαρξη του νομοθετικού πλαισίου καθώς είχε συνεργασία με τραπεζικό ίδρυμα , υποστηρίζει ότι «μαύρα μάτια» θα κάνουν οι ενδιαφερόμενοι να δουν την υλοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Το ίδιο προσδιορίζει ότι οι πρώτες εταιρείες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους από το 2021 καθώς έχουν προκύψει γραφειοκρατικά ζητήματα που ακόμη δεν τα έχει αντιμετωπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν έχει ανακοινώσει τις βασικές οδηγίες σύνταξης του φακέλου κατάθεσης.

Τα προβλήματα μεγιστοποιούνται όταν το επιτελείο της εταιρείας ξεπεράσει το φάκελο κατάθεσης και ασχοληθεί στη στελέχωση με έμπειρο δυναμικό το οποίο να σημειωθεί πρέπει να λάβει την έγκριση της εποπτεύουσας Αρχής.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετές διοικήσεις αντίστοιχων εταιρειών έχουν αποκλείσει την στελέχωση με πρώην τραπεζικά στελέχη.

Θεωρούν ότι ο νέος θεσμός δεν πρέπει να μπολιαστεί με τραπεζική κουλτούρα που οι χορηγήσεις συνδέονται με εγγυήσεις.

Αν οι μικροπιστώσεις μπολιαστούν με τραπεζικά κριτήρια ο θεσμός θα οδηγηθεί σε αποτυχία ,επισημαίνει .

Ανάμεσα στα άλλα προβλήματα είναι και η χρηματοδότηση των ιδίων των εταιρειών από ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία όμως πρέπει να κατανοήσουν ότι η διοχέτευση τους στην αγορά θα έχει κοινωνικό και λιγότερο κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα με βάση την ανεύρεση κεφαλαίων διότι στο ενδεχόμενο η εταιρεία να εμφανίσει σημαντικές επισφάλειες με το καλημέρα θα γράψει τη ζημιά της και θα αποχωρήσει από τον κλάδο.

Οι βασικοί όροι χορήγησης και διατήρηση της άδειας λειτουργίας

1. Οντότητες, οι οποίες σκοπεύουν να χορηγούν µικροχρηµατοδοτήσεις, υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ως ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων πριν αρχίσουν τη χορήγηση µικροχρηµατοδοτήσεων.
2. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται µόνο σε νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 5 που είναι εγκατεστηµένα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια λειτουργίας εφόσον διαπιστώσει ότι:
α) το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορεί να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις του παρόντος,
β) οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πληρούν όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 8 και,
γ) καταλήγει σε θετική αξιολόγηση.
4. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την παραλαβή όλων των στοιχείων που απαιτούνται για τη λήψη απόφασης η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον αιτούντα αν η αίτησή του έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος απορρίπτει αιτιολογηµένα την αίτηση, αν ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια του παρόντος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει τον αιτούντα δέκα (10) το αργότερο µέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας των τριών (3) µηνών για τις ελλείψεις του φακέλου της αίτησής του.
6. Η απόφαση µε την οποία χορηγείται άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) το αργότερο µηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναρτάται στον επίσηµο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Αν επέλθει οποιαδήποτε µεταβολή, η οποία επηρεάζει την ακρίβεια των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 8, το ίδρυµα µικροχρηµατοδοτήσεων ενηµερώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Τράπεζα της Ελλάδος.
8. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να καθορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates