Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ !!!

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΑ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Οπότε δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του από τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις !!!Τέσσερις σημαντικές ψηφιακές καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση, μεταξύ των οποίων η μόνιμη καθιέρωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας και η δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας για τα πανεπιστημιακά διπλώματα, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των πλαστών τίτλων, καθιερώνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου:

  • Αποκτά μόνιμο χαρακτήρα η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας της άυλης συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p), όπως αυτή θεσπίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 20 Μαρτίου 2020 και η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α’ 83). Στόχος είναι να περιοριστεί κατά το δυνατόν η άμεση επαφή ιατρού – ασθενή, όπου αυτή δεν απαιτείται, προς διευκόλυνση των ασθενών.
  • Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής και λήψης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Από την 31/10/2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας από τους συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για όλες τις διαδικασίες στις οποίες απαιτείται από τον νόμο ο έλεγχος της φορολογικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων, όπως στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων κατά τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.
  • Θεσπίζεται η δυνατότητα άντλησης από τα πληροφοριακά συστήματα φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ΔΟΑΤΑΠ των στοιχείων που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών φυσικού προσώπου και διαβίβασης αυτών σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα. Η ψηφιακή δημόσια υπηρεσία του παρόντος (eDiplomas) απλοποιεί τη μέχρι σήμερα απαιτούμενη διαδικασία έκδοσης, λήψης και προσκόμισης αντιγράφου τίτλου σπουδών σε έγχαρτη μορφή, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των αρμόδιων δημόσιων φορέων, καθώς αποφορτίζει το διοικητικό βάρος έκδοσης αντιγράφου τίτλου σπουδών σε έγχαρτη μορφή. Ταυτόχρονα, η ρύθμιση του παρόντος άρθρου στοχεύει στη διευκόλυνση και των αποδεκτών τίτλων σπουδών, στο μέτρο που οι τελευταίοι δεν απαιτείται να τηρούν εφεξής φυσικό αρχείο αντιγράφων τίτλων σπουδών. Επιπρόσθετα, ενισχύονται η εξωστρέφεια και η διαλειτουργικότητα των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανωτέρω ψηφιακή δημόσια υπηρεσία παρέχεται με την τήρηση όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, καθώς αφενός χρησιμοποιείται τεχνολογίαασύμμετρης κρυπτογράφησης, αφετέρου αντλούνται και διαβιβάζονται μόνον τα απαραίτητα στοιχεία που βεβαιώνουν την κτήση τίτλου σπουδών, συμβάλλοντας δε παράλληλα σημαντικά στην εξάλειψη του φαινομένου των πλαστών τίτλων σπουδών.
  • Ορίζεται η υποχρέωση του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή πρόνοιας, προτού προβούν σε κάθε είδους καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων κ.ο.κ, να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού. Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να καθίσταται δυνατή η αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) με τον Α.Φ.Μ..

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates