Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ EBA !!!
Σε διαφορετικό πλαίσιο οι χορηγήσεις στη μετά την πανδημία εποχή - Νέα αυστηρά πρότυπα από την ΕΒΑ για τα δάνεια

Οι αρχές φαίνεται πως σχεδιάζουν τα νέα δεδομένα για τη μετά Covid-19 εποχή ως προς τις χορηγήσεις.

Δάνεια ναι αλλά με νέα πρότυπα προκειμένου να προστατευτούν τόσο οι τράπεζες όσο και οι καταναλωτές.

Ασφαλώς οι αποφάσεις της ΕΒΑ δεν είναι άσχετες με την εξυγίανση στην οποία αναμένεται να υποβληθεί το τραπεζικό σύστημα στη μετά την πανδημία εποχή.

Οι αναδιαπραγματεύσεις των παλιών δανείων αλλά και να νέα δάνεια θα κινούνται βάση καινούριων προτύπων.

Οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες ως γνωστόν να λαμβάνουν προβλέψεις για όλη τη διάρκεια της ζωής του δανείου επομένως θα δανειοδοτούν και με τρόπο διαφορετικό.

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνδυάζουν πρότυπα προληπτικής εποπτείας και υποχρεώσεις προστασίας των καταναλωτών

Η ΕΒΑ επιχειρεί να βοηθήσει τις τράπεζες να αναπτύξουν τεχνικές ασφαλούς και ταχείας εκταμίευσης των δανείων χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα και η προστασία των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές της για την προέλευση και την παρακολούθηση των δανείων, με στόχο οι τράπεζες να αναπτύξουν ισχυρά και ολοκληρωμένα πρότυπα που θα διασφαλίζουν την ορθή αξιολόγηση των νέων δανείων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν επίσης να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και σέβονται τη δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών.

Τα πρότυπα αυτά συνδυάζουν προδιαγραφές πρόληψης μαζί με τις υποχρεώσεις προστασίας του καταναλωτή με βάση το AML (το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος) και το ESG ( περιβαλλοντική και πολιτική διακυβέρνηση).

Για πρώτη φορά στη ρυθμιστική αρχή οι Οδηγίες συνδυάζουν τις προληπτικές προοπτικές και τις προοπτικές προστασίας των καταναλωτών, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του υγιούς και βιώσιμου δανεισμού προς τους ιδιώτες καταναλωτές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις λοιπές εταιρείες.

Στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, τα ιδρύματα πρέπει να διατηρούν χρηστά πρότυπα διαχείρισης και παρακολούθησης πιστωτικού κινδύνου που είναι απαραίτητα για τη στήριξη του δανεισμού στην οικονομία.

Για την αντιμετώπιση των τρεχουσών συνθηκών, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν πρόσθετες μεταβατικές περιόδους για πρόσφατα επαναδιαπραγματευθέντα δάνεια για να βοηθήσουν τα ιδρύματα να εστιάσουν καλύτερα στις άμεσες επιχειρησιακές τους προτεραιότητες , δήλωσε ο José Manuel Campa, πρόεδρος της ΕΒΑ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης για τη χορήγηση και την παρακολούθηση πιστωτικών διευκολύνσεων καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αποσαφηνίζουν τη διαδικασία λήψης πιστωτικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αυτοματοποιημένων μοντέλων, βασιζόμενα στις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την εσωτερική διακυβέρνηση.

Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν απαιτήσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών μαζί με το χειρισμό πληροφοριών και δεδομένων για τους σκοπούς αυτών των αξιολογήσεων.

Σε αυτές τις απαιτήσεις, οι οδηγίες συγκεντρώνουν τους στόχους προληπτικής προστασίας των τραπεζών και προστασίας των καταναλωτών .

Η Αρχή έχει αναπτύξει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις υπάρχουσες εθνικές εμπειρίες, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις στις πολιτικές και τις πρακτικές χορήγησης πιστώσεων των ιδρυμάτων που επισημαίνονται από προηγούμενες εμπειρίες. Ταυτόχρονα, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες εποπτικές προτεραιότητες και τις εξελίξεις πολιτικής που σχετίζονται με τη χορήγηση πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραγόντων, κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της καινοτομίας που βασίζεται στην τεχνολογία.

Ημερομηνία εφαρμογής και περίοδος εφαρμογής

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα ισχύσουν από τις 30 Ιουνίου 2021. Ωστόσο, τα ιδρύματα θα επωφεληθούν από μια σειρά μεταβατικών ρυθμίσεων: (1) η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στα ήδη υπάρχοντα δάνεια και προκαταβολές που απαιτούν επαναδιαπραγμάτευση ή συμβατικές αλλαγές με τους δανειολήπτες θα εφαρμοστεί από τις 30 Ιουνίου 2022 και (2) τα ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν πιθανά κενά δεδομένων και να προσαρμόζουν τα πλαίσια παρακολούθησης την υποδομή τους έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Παρά την εκτεταμένη μεταβατική περίοδο, η ΕΑΤ σημειώνει ότι κάθε προέλευση δανείου απαιτεί αποτελεσματική εποπτεία και διαχείριση κινδύνων.

Η ΕΑΤ καλεί επίσης τις αρμόδιες αρχές να ασκήσουν την κρίση τους και να είναι ρεαλιστικές και αναλογικές στην παρακολούθηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές προκλήσεις και τις προτεραιότητες που ενδέχεται να έχουν τα ιδρύματα λόγω της πανδημίας COVID-19, ενώ διευκολύνουν τις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates