Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!Γράφει ο Λεωνίδας Στάμος

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ;

H μεταβίβαση (εκχώρηση) απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και πιστώσεις, ως νομικό εργαλείο αντιμετώπισης της επιδείνωσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων (λόγω της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων), καθώς και η διαχείριση αυτών, αποτελεί το αντικείμενο ρύθμισης του ν. 4354/2015 (υπό άρθρα 1-3Α). 

Ο νόμος αυτός (όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα με τους ν. 4380/2016, ν. 4389/2016, ν. 4393/2016, ν.4472/2017 και εντελώς πρόσφατα με το ν. 4549/2018) κατά βάση στοχεύει στην καθιέρωση μιας πλήρους και λειτουργικής δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων *. Περαιτέρω, δευτερογενής αγορά (secondary market), είναι η αγορά όπου διαπραγματεύονται χρεόγραφα παλαιοτέρων εκδόσεων. 

Δεν δημιουργούνται δηλαδή νέα αξιόγραφα και οι διαπραγματεύσεις γίνονται μεταξύ των επενδυτών. Τα βασικά ,λοιπόν, πλεονεκτήματα και η συνεισφορά μίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσματικά για την οικονομία μίας χώρας σε συνδυασμό με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (ιδίως παρ.1 άρ. 9 Κανονισμού (ΕΚ) 593/2008 – ROME I) και τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 9 του Νόμου 3758/2009 (Α΄ 68) **, κατατείνουν αναγκαία στο συμπέρασμα ότι, η αγορά εκ μέρους τρίτων ληξιπρόθεσμων τραπεζικών απαιτήσεων σκοπόν έχει την ‘κυκλοφορία’ των στην δευτερογενή αγορά και όχι την είσπραξή τους, καθιστώντας ούτως ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ.

* ίδ. και γνωμοδότηση Καθηγητού Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Γεωργίου Διαμαντόπουλου

** Απαγορεύεται η εκχώρηση από δανειστή ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων προς είσπραξη


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates