.

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: FAST TRACK ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ !!!

ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με βεβαιώσεις ελεγκτικών εταιρειών και μηχανικών η έναρξη επιχειρήσεων και οι επιδοτήσεις !!!
Bypass των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών για την έκδοση άδειας λειτουργίας μίας νέας επιχείρησης αλλά και την καταβολή επιδοτήσεων επιχειρεί μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που τέθηκε χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση.

Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας μίας επένδυσης θα αρκεί μία αίτηση του φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα έως σήμερα δικαιολογητικά. Επιπρόσθεται θα υποβάλλεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων λεπτομερής έκθεση ελέγχου περί ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης ποσού τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ ανά συμβάν και συνολικού ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, η παραπάνω έκθεση θα συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία μετά από σχετική αξιολόγηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και από πολιτικό μηχανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, από μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο των οποίων σχετικές βεβαιώσεις συνυποβάλλονται με την έκθεση ελέγχου.

Από εκεί και έπειτα η αρμόδια Υπηρεσία θα διαπιστώνει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και, εφόσον με αυτήν βεβαιώνεται ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης θα εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Οι κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν το δικαίωμα του δειγματοληπτικού ελέγχου. Ο τελευταίος, σύμφωνα με την πρόβλεψη του πολυνομοσχεδίου, θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από: α) έναν υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, β) ένα μέλος που ορίζεται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και γ) ένα μέλος που ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων τότε θα επιβάλλονται οι ισχύουσες και σήμερα κυρώσεις.

Στους δε ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα πιαστούν να παρέχουν εσφαλμένες πιστοποιήσεις τότε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα επιβάλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από 10.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Επίσης, με την ίδια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα είναι δυνατόν να επιβάλλονται και διοικητικές

Επιδοτήσεις
Ανάλογη είναι η πρόβλεψη του πολυνομοσχεδίου και για την καταβολή των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα. Συγκεκριμένα θα αρκεί μία απλή δήλωση της πως έχει υλοποιηθεί το 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου.

Αυτό θα πιστοποιείται με έγγραφες βεβαιώσεις που θα παρέχουν ορκωτός λογιστής ή ελεγκτική εταιρεία και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι που θα προσδιοριστεί σε δεύτερη φάση με την έκδοση υπουργικής απόφασης όπου και θα οριστούν «οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενες ειδικότητες των επαγγελματιών που υπευθύνως βεβαιώνουν για την υλοποίηση της επένδυσης».

Σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρξουν οι βεβαιώσεις, η αρμόδια Υπηρεσία θα τις ελέγχει και θα εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης.

Η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις σε σχέση με όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates