Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ...ΜΠΑΝΑΝΙΑ !!!
του Παναγιώτη Λιάκου

Το Δημόσιο (νομίμως μεν, αντισυνταγματικώς δε) μπορεί να αυθαιρετεί σε βάρος του πολίτη και να μην αποζημιώνει...

Μας έχουν αφρικανοποιήσει αυτοί που, τάχα μου, κόβουν φλέβες για να μας κάνουν... Ευρωπαίους. Μία από τις αποδείξεις του αληθούς του προαναφερθέντος είναι η εξής: Υπήρχε διάταξη σε νόμο (άρθρο 7, παρ. 1 του Ν.3242/2004) που όριζε ότι, αν το Δημόσιο δεν διεκπεραίωνε υπόθεσή σου ή δεν απαντούσε σε αίτημα εντός εύλογου χρόνου, υποχρεούτο να σε αποζημιώσει.

Η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου κατήργησε την επίμαχη διάταξη (βλ. διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 1, 5 και 6, του Ν. 4210/2013. ΦΕΚ Α΄/254 - 21/11/2013) και ο φιδέμπορος Τσίπρας, που πουλούσε ανακόντες και κροταλίες λέγοντας «είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος», δεν επανέφερε το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών.

Η υπόθεση είχε φτάσει και στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος, στις 17 Ιουλίου 2017, σε επιστολή του στην τότε υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη, επισήμαινε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο Συνήγορος του Πολίτη µε αφορµή τη διερεύνηση αναφορών πολιτών, οι οποίοι έθεσαν στην Αρχή το ζήτηµα της αποζηµίωσής τους λόγω µη τήρησης από τη ∆ιοίκηση των προθεσµιών που θέτει ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ∆∆) - Ν. 2690/1999, για τη διεκπεραίωση έγγραφων υποβληθέντων αιτηµάτων τους σε δηµόσιες υπηρεσίες, διαπίστωσε την απουσία σχετικού νοµοθετικού πλαισίου, παρά την ύπαρξη συνταγµατικής επιταγής, η οποία κατοχυρώνει το εν λόγω δικαίωµα (άρθρο 10, παρ. 3, του Συντάγµατος). [...] Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Συντάγµατος: “Η αρµόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων, µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως νόµος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννοµων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόµος ορίζει”. [...] Με βάση το ισχύον νοµικό καθεστώς, δεν παρέχεται η δυνατότητα για ειδική χρηµατική αποζηµίωση στους πολίτες κατά την περίπτωση µη τήρησης των προθεσµιών του Ν. 2690/1999 από τη ∆ιοίκηση λόγω έλλειψης σχετικού νοµοθετικού πλαισίου και παρά τη ρητή συνταγµατική επιταγή».

Με τις υγείες μας...


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates