.

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: "ΜΠΑΛΑΚΙ" ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ !!!

ΑΠΟ ΤΗΝ DOBANK HELLAS ΣΤΗΝ DOVALUE HELLAS
Αφορά το πακέτο κόκκινων δανείων εκατοντάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανέλαβε προς διαχείριση η doBank προ μηνών.
Ακολουθούν οι ανακοινώσεις της Εθνικής και της Τράπεζας Πειραιώς:


Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Αμερικής αρ. 4, Τ.Κ. 105 64, Αθήναι (στο εξής «Τράπεζα»), μετά από προηγούμενη σχετική ενημέρωση (δημοσιευθείσα στο αυτό ενημερωτικό μέσο – εφεξής η «Προηγούμενη Ενημέρωση»), έχει αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύουν, τη διαχείριση των οφειλών που αφορούν σε ορισμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής οι «Οφειλές»), στην αλλοδαπή τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «doBank S.p.A.», ενεργούσα μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός της (η «dobank Hellas»).

Η Τράπεζα δια της παρούσας ανακοινώνει ότι η doBank Hellas, ως διαχειριστής των Οφειλών, θα αντικατασταθεί πλήρως ως προς τη σχετική διαχείριση από την εταιρεία με την επωνυμία «doValue Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Hellas» (η «doValue Hellas»). Η doValue Hellas είναι ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με αριθμό καταχώρισης 145308001000, με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττικής, και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800936246 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), έχει, δε, λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος (η «ΤτΕ»), ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις.

Συνεπεία των ανωτέρω:

(α) Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, η Διαχείριση των Οφειλών θα αναληφθεί και θα εκτελείται εφεξής αποκλειστικά από την doValue Hellas και

(β) όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα μεταβιβασθούν για λογαριασμό της Τράπεζάς μας από την doBank Hellas στην doValue Hellas, η οποία και θα τα επεξεργάζεται για λογαριασμό της Τράπεζάς μας. Συναφώς, η doBank Hellas θα απέχει εφεξής (από το χρονικό σημείο της αντικατάστασης) από οποιαδήποτε επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της διαχείρισης.

Πέραν από την προαναφερθείσα αντικατάσταση του Νομικού Προσώπου που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της Τράπεζάς μας, η οποία λαμβάνει χώρα συνεπεία αναδιάρθρωσης του Ομίλου στον οποίο ανήκει, δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές όσον αφορά την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων ή/και τα αντίστοιχα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή και γενικότερα για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στην Τράπεζα ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Δια ταχυδρομείου: Προς doValue Hellas, Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττικής, ενεργούσης για λογαριασμό της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

Δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpohellas@gr.dovalue.it

Κατά τα λοιπά (όπως, για παράδειγμα, ως προς τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων κ.λπ.) ισχύουν:
• γενικότερα όσα παρατίθενται στην ισχύουσα δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία μπορεί να ευρεθεί στην διεύθυνση https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr και
• ειδικότερα τα όσα αναφέρθηκαν στην Προηγούμενη Ενημέρωση.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην οδό Αιόλου αρ. 86, Τ.Κ. 105 59, Αθήναι (στο εξής «Τράπεζα»), μετά από προηγούμενη σχετική ενημέρωση (δημοσιευθείσα στο αυτό ενημερωτικό μέσο – εφεξής η «Προηγούμενη Ενημέρωση»), έχει αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4354/2015, ως ισχύουν, τη διαχείριση των οφειλών που αφορούν σε ορισμένες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (εφεξής οι «Οφειλές»), στην αλλοδαπή τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «doBank S.p.A.», ενεργούσα μέσω του ελληνικού υποκαταστήματός της (η «dobank Hellas»).

Η Τράπεζα δια της παρούσας ανακοινώνει ότι η doBank Hellas, ως διαχειριστής των Οφειλών, θα αντικατασταθεί πλήρως ως προς τη σχετική διαχείριση από την εταιρεία με την επωνυμία «doValue Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και τον διακριτικό τίτλο «doValue Hellas» (η «doValue Hellas»). Η doValue Hellas είναι ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), με αριθμό καταχώρισης 145308001000, με έδρα στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 66, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αττικής, και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800936246 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών), έχει, δε, λάβει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος (η «ΤτΕ»), ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από πιστώσεις.

Συνεπεία των ανωτέρω:

(α) Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, η Διαχείριση των Οφειλών θα αναληφθεί και θα εκτελείται εφεξής αποκλειστικά από την doValue Hellas και

(β) όλα τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα μεταβιβασθούν για λογαριασμό της Τράπεζάς μας από την doBank Hellas στην doValue Hellas, η οποία και θα τα επεξεργάζεται για λογαριασμό της Τράπεζάς μας. Συναφώς, η doBank Hellas θα απέχει εφεξής (από το χρονικό σημείο της αντικατάστασης) από οποιαδήποτε επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό της διαχείρισης.

Πέραν από την προαναφερθείσα αντικατάσταση του Νομικού Προσώπου που εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της Τράπεζάς μας, η οποία λαμβάνει χώρα συνεπεία αναδιάρθρωσης του Ομίλου στον οποίο ανήκει, δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές όσον αφορά την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων ή/και τα αντίστοιχα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή και γενικότερα για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στην Τράπεζα ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Δια ταχυδρομείου: Προς doValue Hellas, ενεργούσης για λογαριασμό της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): dpohellas@gr.dovalue.it

Κατά τα λοιπά (όπως, για παράδειγμα, ως προς τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των δεδομένων κ.λπ.) ισχύουν:
• γενικότερα όσα παρατίθενται στην ισχύουσα δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η οποία μπορεί να ευρεθεί στην διεύθυνση https://www.nbg.gr/Style%20Library/ReusableContent/privacy_statement.pdf και
• ειδικότερα τα όσα αναφέρθηκαν στην Προηγούμενη Ενημέρωση.


Πηγη: insider.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates