Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ "ΣΚΑΣΕΙ" Η ΔΕΗ ;;; ΥΨΗΛΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ & Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΖΗΤΑΕΙ 270.000.000€ !!!

ΜΕ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΑ 2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ...
Και το "κερασάκι στη τούρτα" : αμφιβολία «σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους» εκφράζουν οι ορκωτοί λογιστές της Ernst & Young !!!
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της ΔΕΗ, διαπιστώνουν οι ορκωτοί ελεγκτές της Ernst & Young που υπογράφουν τις λογιστικές καταστάσεις της Επιχείρησης για την περσινή οικονομική χρήση.

«Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης οι ανωτέρω συνθήκες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επομένων δώδεκα μηνών μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους…. υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό», αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου.

Οι ορκωτοί ελεγκτές στις παρατηρήσεις τους, σημειώνουν ότι η ΔΕΗ παρουσιάζει μειωμένα έσοδα και υψηλές ζημίες προ φόρων, ενώ «οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου κατά την εξεταζόμενη χρήση, υπολείπονταν κατά 949 εκατ. ευρώ και 708 εκατ. ευρώ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, αντίστοιχα».

Πού οφείλονται οι ζημιές της ΔΕΗ

Πέντε είναι οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν στις μεγάλες ζημιές την ΔΕΗ, μετατρέποντας την επιχείρηση σε ωρολογιακή βόμβα που κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να απασφαλίσει.

Στον σχηματισμό πρόβλεψης 164 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις προσωπικού, στην αρνητική επίπτωση κατά 196 εκατ. ευρώ από την πρόσθετη χρέωση των προμηθευτών για τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ (ΠΧΕΦΕΛ), η οποία καταργήθηκε από αρχές του έτους, αλλά και στην αυξημένη δαπάνη κατά 146 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης των τιμών CO2 (με άμεση επίπτωση και στην αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος -ΟΤΣ), το μεγαλύτερο μέρος της οποίας, όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, δεν μετακυλήθηκε στους καταναλωτές δεδομένου ότι δεν υφίσταται ρήτρα CO2 ή ΟΤΣ στα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

Επιπλέον, στην αρνητική επίπτωση των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας «ΝΟΜΕ» που ζημίωσαν τη ΔΕΗ κατά 223,8 εκατ. και τέλος στον σχηματισμό πρόβλεψης ύψους 78,7 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί βάσει εξώδικου ο ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως σημειώνεται στις λογιστικές καταστάσεις, «το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού κατά το ποσό των περίπου 708 εκατ. και 949 εκατ., αντίστοιχα». Η διαφορά αυτή, οφείλεται κυρίως στη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας, την υποχρέωση αποπληρωμής εντός της χρήσης 2019 μακροπρόθεσμου δανεισμού ύψους 725,8 εκατ. ευρώ ενώ σημαντικό μέρος επίσης αποτελεί η πρόσθετη υποχρέωση για αγορές δικαιωμάτων CO2 λόγω της ραγδαίας αύξησης των διεθνών τιμών εντός του 2018.


Χαλυβουργική: Ζητά από τη ΔΕΗ… 270 εκατ. ευρώ με προσφυγή στη διαιτησία


Αίτημα προσφυγής σε διαιτησία ενώπιον του ICC (INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION) έχει καταθέσει η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» κατά της ΔΕΗ στις 15.2.2019 «λόγω αθετήσεως εκ μέρους της ΔΕΗ των υποχρεώσεών της εκ του από 2009 Συμφωνητικού Μετόχων» μεταξύ αυτής και της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.», ζητώντας να καταδικασθεί η ΔΕΗ να της καταβάλει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα εκατομμυρίων (270.000.000) ευρώ για αποθετική ζημία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΔΕΗ, η εταιρεία έχει προθεσμία μέχρι αύριο 25 Απριλίου να ορίσει ομάδα νομικών παραστατών και και να συλλέξει τα στοιχεία για να απαντήσει στην πρόκληση της Χαλυβουργικής.

Σύμφωνα με το αίτημα της Χαλυβουργικής «τη ζημιά υπέστη νομιμοτόκως από της επιδόσεως της υπόψη Αιτήσεως, πλέον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για ηθική βλάβη» .

Τόσο η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» όσο και η ΔΕΗ προέβησαν σε ορισμό διαιτητή τους (έκαστο μέρος όρισε τον διαιτητή αυτού).

Η κίνηση αυτή της Χαλυβουργικής ήταν η απάντηση στη αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής που κατέθεσε η ΔΕΗ ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ζήτησε η τελευταία να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 30.473.320,80 € νομιμοτόκως από την επομένη της λήξης του τελικού λογαριασμού που εκδόθηκε μετά την καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ και της υπόψη εταιρείας και μέχρις εξοφλήσεως, πλέον του ποσού των 15.237 € για δικαστική δαπάνη.

Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1769/2019 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσεται η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» να καταβάλει στην ΔΕΗ το ως άνω συνολικό ποσό. Η ΔΕΗ κοινοποίησε την υπόψη διαταγή πληρωμής στη «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και περαιτέρω, την 15.3.2019, προέβη σε επίδοση κατασχετηρίων για συντηρητική κατάσχεση εις χείρας των τραπεζώνδυνάμει της άνω διαταγής πληρωμής κατά της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.».

Η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» επιχείρησε να σταματήσει τη διαδικασία με αίτημα προσωρινής διαταγής το οποίο απερρίφθη από τον αρμόδιο Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ΔΕΗ, προέβη σε συντηρητική κατάσχεση, μετά από αίτημα της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και μερική άρση της επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας του προσωπικού της υπόψη εταιρείας.


ΠΗΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates