Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019

ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΓΛΚ !!!«Φρένο» βάζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) σε πρακτικές ρυθμίσεων «κόκκινων» δανείων, που τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον οι τράπεζες δεν αναλαμβάνουν το αντίστοιχο ρίσκο.

Με φόντο την ραγδαία αύξηση των ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και το ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, το ΓΛΚ θέτει το πλαίσιο με το οποίο θα μπορούν να ρυθμιστούν και τα δάνεια που έχει εγγυηθεί το Δημόσιο. Και δεν είναι λίγα. Οι εγγυήσεις για δάνεια ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχονται σε 1,95 δισ. ευρώ και για πληγέντες φυσικών καταστροφών σε 1,75 δισ. ευρώ.

Οι προϋποθέσεις ρύθμισης

  • Επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο τμήμα του δανείου, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια.
  • Με τη ρύθμιση θα επέρχεται στα επιχειρηματικά δάνεια, αποδεδειγμένα, αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας (ΚΠΑ) του δανείου, με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά τη ρύθμιση του δανείου είναι μεγαλύτερη από την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών, σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης και ρευστοποίησης των υφιστάμενων εξασφαλίσεων του δανείου ή θέσης της επιχείρησης σε εκκαθάριση (χωρίς να συνυπολογίζονται οι αναμενόμενες λόγω κατάπτωσης της εγγύησης ροές).
  • Το κεφάλαιο που καθορίζεται με τη συμφωνία ρύθμισης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερο του αρχικού κεφαλαίου για το οποίο χορηγήθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας ρύθμισης.
  • Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αποτυπώνεται με ακρίβεια η έναρξη και η λήξη εφαρμογής της ρύθμισης, τα οικονομικά στοιχεία (κεφάλαιο, τοκοχρεολύσια, ανεξόφλητα υπόλοιπα, κ.λπ.), η εξέλιξη της σύμβασης (δοσολόγιο κ.λπ.), η ρητή συνομολόγηση των ανωτέρω εκ μέρους των συμβαλλομένων και η παραίτησή τους από ενστάσεις.
  • Στο κείμενο της συμφωνίας ρύθμισης απαιτείται να αναφέρεται ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει τρεις συνεχόμενες δόσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα αιτούνται την κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στο σύνολο του ανεξόφλητου υπολοίπου του εγγυημένου κεφαλαίου του ρυθμισμένου δανείου. Το Ελληνικό Δημόσιο εξετάζει τα αιτήματα κατάπτωσης βάσει των δικαιολογητικών που ορίζονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση διαδικασίας βεβαίωσης και των ειδικών όρων των υπουργικών αποφάσεων παροχής εγγύησης, βάση των οποίων συνήφθησαν τα ρυθμισμένα δάνεια. Τα πιστωτικά ιδρύματα με το αίτημα κατάπτωσης θα συνυποβάλλουν, πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αιτιολογημένη αναφορά του τύπου και του υπολογισμού της ΚΠΑ, καθώς επίσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη, όπου απαιτείται, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ρύθμισης οφειλών.
  • Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε δανειολήπτη με τον οποίο καταρτίζουν συμφωνία ρύθμισης και να παρέχουν αφενός ενημέρωση του εγγυητή Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της τρίμηνης ηλεκτρονικής αναφοράς που αποστέλλουν και αφετέρου οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των όρων της παρούσας απόφασης.
  • Σε περίπτωση που περιορισθεί ή πλήρως εξαλειφθεί η κύρια οφειλή, ως αποτέλεσμα ρύθμισης μεταξύ του δανειολήπτη και του πιστωτή, περιορίζεται η εξαλείφεται, αντίστοιχα, και η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates