Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: ΕΩΣ 5.850€/ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;
Βέβαια να αναφέρουμε ότι το ποσό είναι μειωμένο σε σχέση με τα έως 13.500€ που είχαν θεσπιστεί το 2005 ως τηλεφωνική ατέλεια...και τα έως 7.400€ που είχαν θεσπιστεί το 2014...αλλά συνεχίζει να παραμένει προκλητικά υψηλό μετά από 8 χρόνια μνημονίων+περικοπών !!!Ένα αστρονομικό ποσό για την κάλυψη των εξόδων του… τηλεφώνου βουλευτών και ευρωβουλευτών προβλέπει απόφαση του προέδρου της Βουλής. Η απόφαση, που αναμένεται να ξεσηκώσει αντιδράσεις, ελήφθη σε μια εποχή που πολλοί πολίτες περιμένουν λίγα χρήματα από επιδόματα ή από το κοινωνικό μέρισμα για να επιβιώσουν.

Η απόφαση, αναφέρουν Τα Νέα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναφέρει πως ο πρόεδρος της Βουλής λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένες συνταγματικές διατάξεις, αλλά και τις ετήσιες δαπάνες του Κοινοβουλίου, επιτρέπει σε κάθε Έλληνα βουλευτή κι ευρωβουλευτή να απολαμβάνει ένα υψηλό για την εποχή ποσό προκειμένου να καλύψει τα τηλεφωνικά του έξοδα.

Το επιτρεπόμενο ποσό για τον κάθε βουλευτή κι ευρωβουλευτή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 5.850 ευρώ ετησίως.

Παρακάτω παρατίθεται η εν λόγω απόφαση:

Τροποποίηση της αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 1827/Β’/23.12.2005) απόφασης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 63, της παραγράφου 1 του άρθρου 65, της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Συντάγματος, β) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α’ Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/ Α’/1987), όπως ισχύει, γ) των άρθρων 2 και 9 του Ζ’ Ψηφίσματος της 18ης Φεβρουαρίου 1975 της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23/Α’/18.02.1975), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 111 του Συντάγματος, δ) των άρθρων 1, 18 (πρώην άρθρο 23), 97 (πρώην άρθρα 103/91) και 135 (πρώην άρθρα 141/129) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ 51/Α’/10.04.1997), όπως ισχύει, ε) του άρθρου 2 της αριθμ. 3935/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 662/Β’/23.10.1981), όπως ισχύει, στ) της κατά τη ΡΖ’ συνεδρίαση της 03.02.2005 ληφθείσας ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 27/Α’/10.02.2005), ζ) της αριθμ. 362/23.01.1998 απόφασης του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 56/Β’/30.01.1998), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.: (i) 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 1827/ Β’/23.12.2005), (ii) 2924/21.03.2008 (ΦΕΚ 556/Β’/ 31.03.2008), (iii) 15733/11148/16.12.2009 (ΦΕΚ 2471/Β’/ 18.12.2009), (iv) 1926/1334/21.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β’/ 25.02.2011), (v) 15788/10755/24.12.2012 (ΦΕΚ 3572/Β’/ 31.12.2012) (vi) 3766/2574/25.4.2014 (ΦΕΚ 1147/Β’/ 6.5.2014), (vii) 16925/11029/26.11.2015 (ΦΕΚ 2560/Β’/ 26.11.2015) και (viii) 7784/428614.6.2017 (ΦΕΚ 2100/Β’/ 19.6.2017) όμοιες αποφάσεις, και ισχύει.

2. Την ανάγκη εξοικονόμησης των δαπανών της Βουλής, με τη μείωση κατά 11% του ποσού της ετήσιας δαπάνης χρήσης σταθερής τηλεφωνίας (ατέλεια) των Βουλευτών και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βαρύνει τον προϋπολογισμό της Βουλής.

3. Την υπό Κ.Α. 0824 εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε: Άρθρο Μόνο Την τροποποίηση της αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 1827/Β’/23.12.2005) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.: (i) 2924/21.03.2008 (ΦΕΚ 556/Β’/31.03.2008), (ii) 15733/ 11148/16.12.2009 (ΦΕΚ 2471/Β’/18.12.2009), (iii) 1926/ 1334/21.02.2011 (ΦΕΚ 318/Β’/25.02.2011), (iv) 15788/ 10755/24.12.2012 (ΦΕΚ 3572/Β’/31.12.2012), (v) 3766/ 2574/25.4.2014 (ΦΕΚ 1147/Β’/6.5.2014), (vi) 16925/11029/ 26.11.2015 (ΦΕΚ 2560/Β’/26.11.2015) και (vii) 7784/4286/ 14.6.2017 (ΦΕΚ 2100/Β’/19.6.2017) όμοιες αποφάσεις, και ισχύει, ως εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 1827/Β’/23.12.2005) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. H τηλεφωνική ατέλεια, που απολαμβάνουν οι Βουλευτές και Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Συντάγματος, και η οποία βαρύνει τη Βουλή, ανέρχεται από 01.01.2019 και έως 31.12.2020, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (5.850€), ετησίως, για κάθε Βουλευτή ή Έλληνα Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για το σύνολο των συνδέσεων για τις οποίες δικαιούται ατέλειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανόμενων στο ποσό αυτό, τελών, εξόδων και Φ.Π.Α.».

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει την 01.01.2019.


πηγη: mononews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates