Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν. 128/1975 !!!

ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ
Η εισφορά του Ν. 128/1975 υπολογίζεται μόνον επί των λογιστικοποιηθέντων τόκων και, μάλιστα, άτοκα !!!ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΚΑΡΤΩΝ !!!
Παράνομες και, έτσι, άκυρες, όλες οι τοκοποιημένες,  ανατοκισμένες και κεφαλαιοποιημένες χρεώσεις της εισφοράς του Ν. 128/1974, καθώς επίσης και όλες οι χρεώσεις της εισφοράς του Ν. 128/1975 επί εξολογιστικών τόκων !!!

Γράφει ο Λεωνίδας Στάμος

Σύμφωνα με τις δοθείσες από το Υπουργείο Οικονομικών « Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της εισφοράς του ν.128/75 στις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) του ν. 4354/2015 » :


Στην παρ. 3 της Υ.Α. 27550/Β1135/1-9-1997 (Α΄ 190) «Καταβολή εισφοράς στον λογαριασμό του ν. 2515/25.7.1997 από τα πιστωτικά ιδρύματα» ορίζεται, ότι η εν λόγω εισφορά υπολογίζεται με βάση τα μέσα μηνιαία υπόλοιπα των χορηγήσεων και καταβάλλεται κάθε μήνα, με ημερομηνία αξίας (valeur) την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από εκείνο στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. 

Περαιτέρω, στην παρ. 6 ορίζεται, ότι στις χορηγήσεις επί των οποίων δεν λογίζονται τόκοι, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2076/92 (Α’ 130), επιβάλλεται εισφορά μόνο για τις οφειλές επί των οποίων λογίζονται και εισπράττονται εκ των υστέρων τόκοι. 

Επομένως, σε περίπτωση που οι ΕΔΑΔΠ δεν εισπράττουν τόκους για τα μεταβιβαζόμενα δάνεια και πιστώσεις που διαχειρίζονται, για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), τότε υποχρεούνται να παύσουν τη λογιστικοποίηση των τόκων (παύση εκτοκισμού) και μόνο όταν οι μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων καταστούν ενήμερες, υποχρεούνται να προβούν στον υπολογισμό της εισφοράς του ν. 128/75, η οποία επιβάλλεται μόνο για τις οφειλές επί των οποίων λογίζονται και εισπράττονται εκ των υστέρων τόκοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 της ανωτέρω Υ.Α., η δε αναλογούσα επί των οφειλών αυτών εισφορά θα υπολογιστεί για την ίδια χρονική περίοδο για την οποία λογίστηκαν τόκοι και θα καταβληθεί συγκεντρωτικά και άτοκα μαζί με την εισφορά του μήνα μέσα στον οποίο εισπράχθηκε. 

Η βάση υπολογισμού της εισφοράς επί των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση και αρχίζουν πάλι να εξυπηρετούνται είναι το υπόλοιπο της απαίτησης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τη χρονική εκείνη στιγμή.

ΠΗΓΗ
https://www.counsellors.gr/2018/12/09/%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-128-75-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%80/?fbclid=IwAR3GY8ymtDE6dtvL4iFKJBEyaINl-nngjRi1lvvyH5r1sBqOhJgeAfR0g8w

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates