Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ-ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Ή ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ !!!

ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μια νέα τροπολογία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του Υπ. Εργασίας.Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, προβλέπονται τα ακόλουθα:

→ Αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, οι άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα παρακρατείται ποσοστό 25% που αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

→ Μεταφέρονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), τα αδιάθετα χρηματικά ποσά του έργου «Κάρτα Αλληλεγγύης», για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια. Με κ.υ.α καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις ένταξης των σχολικών μονάδων στο Πρόγραμμα, ο τρόπος υλοποίησης της επέκτασης του Προγράμματος κ.λπ.

→ Απαλλάσσεται της υποχρέωσης υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ, ο μερισματούχος του ΜΤΠΥ, που διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση. Στην περίπτωση αυτή το δικαιούμενο μέρισμα δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο....
Ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης ελεύθερων επαγγελματιών τα οποία καταρτίζει ο ΟΑΕΔ, είναι δυνατή η κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας άνεργων, πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, με τη χορήγηση ορισμένων ποσών στους ανωτέρω δικαιούχους των προγραμμάτων αυτών, μετά από έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης στην οποία καθορίζονται το ύψος των ποσών αυτών, τα δικαιολογητικά για τη λήψη του και κάθε άλλη αναγκαία για την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων λεπτομέρεια.

Προκειμένου για την έναρξη/επανέναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ των ενταγμένων στα προγράμματα αυτά ανέργων, πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ασφαλιστικής τους ενημερότητας. Ωστόσο, για όσους εκ των ανωτέρω υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές τους προς ΕΦΚΑ, από προηγούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα και οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού τους από τα εν λόγω προγράμματα.

Με την προτεινόμενη διάταξη, εξασφαλίζεται η ένταξη και της κατηγορίας αυτής ανέργων, πρώην ελεύθερων επαγγελματιών, στα προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναδραστηριοποίησή τους, με όλα τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται τόσο για τα πρόσωπα αυτά όσο και για την οικονομία της χώρας, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζεται η αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών τους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι εν λόγω άνεργοι που εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Συγχρόνως, προς διασφάλιση της αποπληρωμής των οφειλών τους, προβλέπεται ότι παρακρατείται ποσοστό 25% από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων, το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.

Άρθρο....
Ρυθμίσεις για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρχής γενομένης από το έτος 2015 και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, χορηγήθηκε επιδότηση σίτισης σε άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η επιδότηση σίτισης επεκτάθηκε και εντός του επομένου έτους και παρασχέθηκε με κουπόνια ή άλλον ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια των ειδών σίτισης.

Περαιτέρω, με την οικ. 494/7.4.2015 Κ.Υ.Α (Β' 577) καθορίστηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, οι φορείς, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των δικαιούχων, η δυνατότητα σύμπραξης με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες. Ειδικότερα, ορίστηκε ότι η παροχή του άρθρου 3 του Νόμου 4320/2015 στους δικαιούχους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης χορηγείται υπό μορφή ηλεκτρονικής κάρτας συμβατής με τερματικά αποδοχής καρτών (POS) καταστημάτων εμπορίας τροφίμων για την προμήθεια ειδών σίτισης. Η κάρτα θα πιστώνεται με το ποσό της προβλεπόμενης κατωτέρω μηνιαίας επιδότησης, από την 1.4.2015 και μέχρι 31.12.2015...».

Κατόπιν της έκδοσης της εν λόγω Κ.Υ.Α., υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η από 7.5.2015 «Σύμβαση Συνεργασίας», αντικείμενο της οποίας ήταν η υλοποίηση της επιδότησης σίτισης μέσω του έργου της «Κάρτας Αλληλεγγύης», δηλαδή μίας προσωποποιημένης πλαστικής κάρτας φέρουσας μαγνητικής πίστας και chip η οποία ενσωμάτωνε τη χρηματική αξία του επιδόματος που αναλογούσε σε έκαστο των δικαιούχων, βάσει των κριτηρίων της ως άνω Κ.Υ.Α.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, πιστώθηκαν σε ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., τα προς διάθεση χρηματικά ποσά, δεδομένου ότι η επιδότηση σίτισης παρατάθηκε αρχικά μέχρι τις 31.12.2016 με το άρθρο 46 του ν. 4403/2016 (Α' 125) και στη συνέχεια μέχρι τις 31.1.2017 με το άρθρο 54 του ν. 4449/2017 (Α' 7).

Μετά το πέρας και της τελευταίας παράτασης του εν λόγω προγράμματος, έχει παραμείνει στον ως άνω ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ως αδιάθετο, τμήμα των χρηματικών ποσών που είχαν πιστωθεί για τις ανάγκες υλοποίησής του.

Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη διάταξη σκοπείται η μεταφορά των αδιάθετων ανωτέρω χρηματικών ποσών προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) προκειμένου το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α' 22), το οποίο απευθύνεται μέχρι σήμερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να επεκταθεί και στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια των περιοχών εκείνων της χώρας που υπάρχει καταγεγραμμένη και πραγματική ανάγκη προς τούτο.

Η δε υλοποίηση της επέκτασης του προγράμματος στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια προτείνεται να λάβει χώρα δια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 και της Δ 14/οικ.21446/488/2018 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1299), όπως αυτές εφαρμόζονται ήδη στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις ένταξης των νέων σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της επέκτασης του προγράμματος θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Βάσει των ανωτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται μέσω της παροχής σχολικών γευμάτων η έμπρακτη στήριξη εκ μέρους της πολιτείας των μαθητών εκείνων των εσπερινών λυκείων και γυμνασίων της χώρας που το έχουν πραγματικά ανάγκη, χωρίς να προκαλείται νέα δημοσιονομική επιβάρυνση, δεδομένου ότι τα προς διάθεση χρηματικά ποσά ήδη είχαν προϋπολογισθεί και διατεθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της επιδότησης σίτισης στο πλαίσιο του ν. 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση, πλην όμως, λόγω λήξης αυτού στις 31.1.2017, παρέμειναν αδιάθετα στον ειδικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία βάσει της από 7.5.201 ^«Σύμβασης Συνεργασίας» με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανέλαβε και υλοποίησε το ως άνω πρόγραμμα μέσω του έργου της «Κάρτας Αλληλεγγύης».

Άρθρο...
Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016

Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης, διευκρινίζεται ότι οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι οποίοι διορίζονται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Επιπροσθέτως, αποσαφηνίζεται ότι ο διορισμός μερισματούχου του ΜΤΠΥ δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στο μέρισμα που λαμβάνει, το οποίο εξακολουθεί να καταβάλλεται κανονικά. Τέλος, ορίζεται ρητώς ότι καταργείται οποιαδήποτε άλλη διάταξη η οποία ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα διαφορετικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Ρύθμιση για οφειλέτες ελεύθερους επαγγελματίες ενταγμένους σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ

Άνεργοι, πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται σε προγράμματα έναρξης ή επανέναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΟΑΕΔ, και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα και παραμένουν ενήμεροι καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των προγραμμάτων, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Από το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ που λαμβάνουν οι ενταγμένοι στα προγράμματα αυτά, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους. Το ύψος της οφειλής των ανωτέρω προσώπων και η μη υπαγωγή τους σε ρύθμιση βεβαιώνεται από τον ΕΦΚΑ.

Άρθρο...
Ρυθμίσεις για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια

Τα αδιάθετα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χρηματικά ποσά του έργου «Κάρτα Αλληλεγγύης», όπως αυτό υλοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στο πλαίσιο της παρ. Β του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. οικ. 494/7.4.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 577) και του άρθρου 3 του ν. 4320/2015(Α' 29), μεταφέρονται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και ειδικότερα στον κωδικό αριθμό εξόδων 2861 του προϋπολογισμού του, για την επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4455/2017 (Α' 22) και της υπ' αριθμ. Δ14/οικ.21446/488/11.4.2018 υπουργικής απόφασης (Β' 1299). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και οι προϋποθέσεις ένταξης των σχολικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου στο Πρόγραμμα, ο τρόπος υλοποίησης της επέκτασης του Προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.

Άρθρο...
Προσθήκη στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α' 85)

Στο άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται παρ. 14, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«14. Ο μερισματούχος του ΜΤΠΥ, που διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου με οποιαδήποτε σχέση, δεν έχει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ. Στην περίπτωση αυτή το δικαιούμενο μέρισμα δεν διακόπτεται, αλλά εξακολουθεί να καταβάλλεται. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται».

Πηγή: https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/42896

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates