Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΦΟΡΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 86ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!!

ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ο θιγόμενος κινείται νομικά εναντίον της εφορίας.

Μια ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας φαίνεται ότι ξεφεύγει από τα όρια της, συνηθισμένης για τα ελληνικά δεδομένα, φαρσοκωμωδίας, καθώς ένας 86χρονος άνθρωπος βρέθηκε με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ύστερα από αυθαίρετη και αδικαιολόγητη απόφαση της ΔΟΥ Ελευσίνας. Ορισμένοι υπάλληλοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας έκριναν ότι το ελληνικό δημόσιο κινδυνεύει από τον εκκαθαριστή Κ.Μ. που το ίδιο διόρισε για να προχωρήσει στη διάλυση πτωχευμένης εταιρείας και όχι, πιθανόν, από τον διαχειριστή (ή των κληρονόμων του εφ' όσον έχει αποβιώσει κ.λπ) της εν λόγω επιχείρησης.

Η... μεγαλοφυία της ΔΟΥ Ελευσίνας, εν ονόματι της «διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου», οδήγησε στην διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών του 86χρονου πραγματογνώμονα. Ο οποίος, όπως είναι αυτονόητο, κινήθηκε νομικά εναντίον της ΔΟΥ, καταγγέλοντας με εξώδικο ότι οι εφοριακοί αγνόησαν παντελώς γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το 2007. Σύμφωνα με αυτήν, οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται με την προσωπική του περιουσία για χρέη της εταιρείας που εκκαθαρίζουν, εκτός εάν προβούν σε διαχειριστικές πράξεις οι οποίες ζημιώνουν την υπό εκκαθάριση επιχείρηση.

Η κορύφωση του τραγέλαφου είναι ότι εκ μέρους της ΔΟΥ Ελευσίνας έχει υποβληθεί ερώτημα στην ΑΑΔΕ σχετικά με το ζήτημα της ευθύνης του εκκαθαριστή που διορίζεται δικαστικά. Ομως, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απάντηση, οι εφοριακοί έσπευσαν να διατάξουν τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του εκκαθαριστή. Μια κίνηση που υπερβαίνει τα όρια του σφάλματος ή της ανοησίας, εγείροντας υποψίες για εσκεμμένη ενέργεια που δημιουργεί, αναίτια και αδικαιολόγητα, έναν 86χρονο «Γιάννη Αγιάννη», όπως ο κυνηγημένος ήρωας στο κλασικό μυθιστόρημα «Οι Αθλιοι» του Βίκτορος Ουγκό.Ακολουθεί το εξώδικο του 86χρονου εκκαθαριστή Κ.Μ. Τα ονόματα έχουν αποκρυφθεί για ευνόητους λόγους:

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Του Κ.Μ. που γεννήθηκε στις ΧΧ-Χ-1932 κατοίκου Αθηνών κ.λπ.

ΠΡΟΣ
Τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Ελευσίνας.
Τον Υποδιευθυντή της ΔΟΥ Ελευσίνας.
Την Προϊσταμένη του Δικαστικού

Δυνάμει της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών που σας επισυνάπτω (Συνημμένο 1), διορίστηκα εκκαθαριστής της ήδη υπό εκκαθάριση τελούσας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Χ που εδρεύει στον Δήμο Χ Αττικής. Ο Δικαστικός διορισμός μου έγινε από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται από το ανωτέρω Δικαστήριο και στον οποίο συγκαταλεγόμουν και εγώ, όπως ρητά αναφέρεται στο Διατακτικό της αποφάσεως αυτής.

Η ανωτέρω εταιρεία δεν διέθετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο κατά τον χρόνο του δικαστικού μου διορισμού, ενώ υφίσταντο χρέη της και προς το Ελληνικό Δημόσιο. Περαιτέρω, όπως συνάγεται από το έγγραφο που επισυνάπτω στην παρούσα (Συνημμένο 2), το οποίο είχα υποβάλει στην υπηρεσία σας, σας είχα ενημερώσει για την αδυναμία είσπραξης οποιουδήποτε ποσού από την περιουσία που κατέλειπε ο αποβιώσας διαχειριστής της ανωτέρω ΕΠΕ, διότι οι κληρονόμοι του είχαν αποποιηθεί της κληρονομίας αυτής, η οποία είχε πλέον περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Πριν την υποβολή του ανωτέρω εγγράφου, είχα υποβάλει στην τρίτη από εσάς, αντίγραφο της δικαστικής απόφασης με την οποία διορίστηκα εκκαθαριστής και βεβαίωση της περιουσιακής κατάστασης του θανόντος διαχειριστή της που είχε εκδοθεί από ΔΟΥ των Αθηνών.

Συνεπώς, σας ήταν απολύτως γνωστό ότι είχα ορισθεί εκκαθαριστής δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, ότι η υπό εκκαθάριση εταιρεία δεν διέθετε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, όπως επίσης ότι ήταν αδύνατη η είσπραξη οποιουδήποτε ποσού από τον διαχειριστή της για τους ρηθέντες λόγους.

Παρά το γεγονός ότι είχα διορισθεί εκκαθαριστής από το Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Αθηνών), όπως σας ήταν γνωστό ήδη από τον Απρίλιο του 2017, η Υπηρεσία σας με κατέταξε στην έννοια των αλληλεγγύως ευθυνομένων μετά της εταιρείας φυσικών προσώπων για χρέη προς το Δημόσιο λόγω του διορισμού μου ως εκκαθαριστού, κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του Άρθρου 50 του Ν. 4174/2013.

Σας επισυνάπτω (Συνημμένο 3) την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ'αριθμόν 165/2007 στην οποία ορίζεται ρητά (Σελίδες 6 και 7) ότι: 'H αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα, ευθυνομένων για την πληρωμή των ως άνω φόρων και δη τόσο με προσωπική κράτηση, όσο και με αναγκαστική εκτέλεση κατά της ατομικής τους περιουσίας, έχει χαρακτηρισθεί από τη νομολογία εξαιρετική, επειδή αφορά σε αλλότρια χρέη (ΑΠ 436/1966, ΑΠ 802/1976 και ΑΠ 826/1976, ΝΣΚ 726/1960, ΝΣΚ 776/1968). Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις που καθιερώνουν τέτοια ευθύνη πρέπει να ερμηνεύονται στενά (βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 4462/1990, ΣτΕ 102/2004, ΕΔΚΑ 2004/435, ΣτΕ 2030/2004 ΕΔΚΑ 2005/767, ΝΣΚ 173/2001), μόνη δε η ιδιότητα ορισμένου προσώπου ως εκκαθαριστή ανώνυμης εταιρείας δεν αρκεί για να τον καταστήσει αλληλέγγυα υπόχρεο για τα χρέη της εταιρείας προς το Δημόσιο (γνμδ ΝΣΚ 173/2001)' κ.λπ.

Αντίθετα πρέπει περαιτέρω να εξετάζεται εάν ο εκκαθαριστής ήταν σε θέση, είτε από το νόμο είτε από τα πράγματα, να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την καταβολή των χρεών αυτών, θα πρέπει δε να αποδεικνύεται συγκεκριμένη αμέλεια των εκκαθαριστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αντίθετη ερμηνεία θα οδηγούσε σε εξαιρετικά ανεπιεική αποτελέσματα σε βάρος των εκκαθαριστών ανωνύμων εταιρειών, οι οποίοι όχι μόνον, κατά κανόνα δεν έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση των χρεών της υπό εκκαθάρισης εταιρείας, αλλά αναλαμβάνουν την ευθύνη να ικανοποιήσουν σύννομα και κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο τους δανειστές της εταιρείας, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοπιστία των συναλλαγών και στην ομαλότητα της οικονομικής ζωής (βλ. την από 21-3-2006 γνωμοδότηση του Θεοδ. Φορτσάκη, Αναπλ. Καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών).

Η Υπηρεσία σας κατά παράβαση των ανωτέρω, με κατέστησε αλληλεγγύως υπεύθυνο με το Νομικό Πρόσωπο στο οποίο το Δικαστήριο με διόρισε εκκαθαριστή, για την καταβολή των οφειλομένων φόρων του. Επιπλέον, μου επιβάλατε δέσμευση του καταθετικού λογαριασμού της συντάξεώς μου, ενώ διανύω το 86ο έτος της ηλικίας μου, πράξη εν προκειμένω αντίθετη προς κάθε έννοια ηθικής και ταυτόχρονα παράνομη. Δηλώσατε σε εμένα και στον πληρεξούσιο δικηγόρο μου ότι έχετε απευθύνει σχετικό ερώτημα στην ΑΑΔΕ, γεγονός που μαρτυρά την ύπαρξη αμφιβολιών εκ μέρους σας για την ορθότητα της δέσμευσης, μη ικανών όμως να σας αποτρέψουν από την επιβολή του επαχθούς και παράνομου εν προκειμένω μέτρου.

Επειδή τηλεφωνικά δηλώσατε στον πληρεξούσιο Δικηγόρο μου ότι αγνοούσατε τον δικαστικό μου διορισμό ως εκκαθαριστή.
Επειδή η επιβολή της δέσμευσης στους καταθετικούς μου λογαριασμούς είναι παράνομη.
Επειδή θέτετε σε κίνδυνο τους όρους της διαβίωσής μου.
Επειδή ήδη με υποβάλατε σε έξοδα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που παρανόμως μου προκαλέσατε.
Επειδή τώρα είναι αδύνατο να επικαλεσθείτε άγνοια τόσο για το γεγονός του δικαστικού μου διορισμού ως εκκαθαριστού, όσο και για την ήδη διατυπωθείσα Γνώμη του ΝΣΚ.

ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΛΩ
- Να προβείτε σε άμεση άρση της επιβληθείσας δέσμευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς μου.
- Να απέχετε από οποιοδήποτε σε βάρος μου μέτρο για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σχετικά με τις οφειλές της εταιρείας Χ EΠΕ.
Αθήνα, 10/7/2018

Ο Πληρεξούσιος ΔικηγόροςΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates