Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΚΕΑΟ: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Tο ΚΕΑΟ καθιέρωσε διαδικασία για τον περιορισμό της κατάσχεσης στα χέρια τράπεζας ως τρίτης όταν η κατάσχεση αφορά ποσά καταθέσεων προερχόμενα από ακατάσχετες κοινωνικές παροχές.Με αφορµή σχετικές αναφορές, ο Συνήγορος του Πολίτη προχώρησε σε επιτυχηµένη παρέµβαση προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τις κατασχέσεις του ΚΕΑΟ σε τραπεζικές καταθέσεις προερχόµενες από ακατάσχετα προνοιακά επιδόµατα ή από άλλες ακατάσχετες κοινωνικές παροχές.

Στις περισσότερες εξετασθείσες περιπτώσεις, οι κατασχέσεις συντελέστηκαν εν αγνοία των δικαιούχων των ακατάσχετων παροχών. Για παράδειγµα, είτε ο οφειλέτης για τον οποίο επιβλήθηκε κατάσχεση ήταν όχι ο δικαιούχος της ακατάσχετης παροχής αλλά συγγενής του ή άλλος τρίτος συνδικαιούχος στον δεσµευθέντα τραπεζικό λογαριασµό, είτε η ατοµική ειδοποίηση του ΚΕΑΟ στάλθηκε προς παλαιά διεύθυνση του οφειλέτη, που είχε ορθά καταχωρηθεί στα σχετικά µητρώα κατά τον χρόνο δηµιουργίας της οφειλής, αλλά στη συνέχεια έπαυσε να ισχύει.

Εξαιτίας δε της ανυπαίτιας άγνοιάς τους, οι δικαιούχοι των παροχών δεν είχαν δηλώσει ως ακατάσχετο τον κρίσιµο τραπεζικό λογαριασµό.


Ο Συνήγορος του Πολίτη απηύθυνε σχετικό γενικού περιεχοµένου έγγραφο προς το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ, σηµειώνοντας ότι τίθεται ζήτηµα παραβίασης των διατάξεων που προβλέπουν το ακατάσχετο των εν λόγω επιδοµάτων και λοιπών παροχών, εξαιτίας του ότι δεν είχε θεσπιστεί από τη ∆ιοίκηση διαδικασία ανάκτησης από τους δικαιούχους των ποσών καταθέσεων από ανάλογες παροχές.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι η έλλειψη ανάλογης θεσπισµένης διαδικασίας έθετε σε κίνδυνο την ίδια την αξιοπρεπή διαβίωση των δικαιούχων των παροχών αυτών, για την διασφάλιση της οποίας υφίστανται οι διατάξεις περί ακατασχέτου. Για τους λόγους αυτούς και επειδή ανάλογη διαδικασία είχε θεσπιστεί από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) για τις δικές της κατασχέσεις, ο Συνήγορος πρότεινε στον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ την έκδοση γενικού εγγράφου για τη διασφάλιση της επιστροφής των κατασχεθέντων ποσών σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.

Το ζήτηµα συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχε κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη µε τη Συντονίστρια και µε την Προϊσταµένη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Νοµικής Υποστήριξης του ΚΕΑΟ στις 21 Φεβρουαρίου 2018.

Κατόπιν αυτών, η πρόταση του Συνηγόρου έγινε δεκτή και η Συντονίστρια του ΚΕΑΟ εξέδωσε έγγραφο προς όλες τις αρµόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες µε το οποίο καθιερώθηκε συγκεκριµένη διαδικασία για τον περιορισµό της κατάσχεσης σε αυτές τις περιπτώσεις και την επιστροφή των ακατάσχετων ποσών στον θιγέντα δικαιούχο, µετά από αίτησή του, συνοδευόµενη από τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο synigoros.grΠΗΓΗ: lawspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates