.

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, MIG, EUROMEDICA & NUNTIUS !!!

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 148.000 ΕΥΡΩ
Στην επιβολή προστίμων ύψους 148.000 ευρώ προχώρησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χθες. Συγκεκριμένα ενέκρινε πρόστιμο 70.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, 55.000 ευρώ στη MIG, 15.000 ευρώ στην Nuntius Χρηματιστηριακή και 8.000 ευρώ στην Euromedica.
Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 812η/29.3.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση της έναρξης εμπορικής προώθησης στην Ελλάδα από την εταιρεία ALPHA TRUST A.E.Δ.Α.Κ. και Ο.Ε.Ε., των δύο (2) επενδυτικών τμημάτων (sub-funds) ΑLPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – KESTREL INVESTMENT SUB-FUND και ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF – FALCON REX INVESTMENT SUB-FUND του Οργανισμού Εναλλακτικών ΕπενδύσεωνALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF. 


Την επιβολή προστίμου ύψους € 70.000 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κανονισμού και του άρθρου 27 παρ. 8 του ν. 4443/2016, λόγω μη έγκαιρης δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις στα οικονομικά της μεγέθη των ευρημάτων πορίσματος ελέγχου της Τράπεζας της Ελλάδος που η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. παρέλαβε στις 19.9.2017.

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 55.000 για παράβαση των διατάξεων του ν. 3340/2005, ήτοι για κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί των μετοχών της εταιρείας "MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", κατά το χρονικό διάστημα από 4.10.2011 έως 18.10.2011. Συγκεκριμένα, επέβαλε πρόστιμο ύψους € 25.000 στον κ. Κουλούρη Γεώργιο για παράβαση του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3340/2005, € 15.000 στον κ. Εδιπίδη Αλέξανδρο για παράβαση των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 περ. (α) του ν. 3340/2005 και €15.000 στον κ. Εδιπίδη Θεόδωρο για παράβαση των άρθρων 5 και 3 παρ. 1 του ως άνω νόμου.

Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους € 15.000 στην εταιρεία NUNTIUS XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, για παραβάσεις που σχετίζονται με την οργανωτική της δομή και τους κανόνες συμπεριφοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

Την επιβολή προστίμου ύψους € 8.000 στην εταιρεία EUROMEDICA Α.Ε.Π.Ι.Υ. για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates