.

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ !!!

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 4.500€ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΟ
Παρέμβαση του ΣτΠ μετά από καταγγελία.
Δικαιούχος οικιακού τιµολογίου, διαµαρτυρήθηκε για την µεταφορά, εκ µέρους της
ΔΕΗ, ανεξόφλητης οφειλής 4.500 ευρώ, από λογαριασµό επαγγελµατικής χρήσης,
στο λογαριασµό της. Η επαγγελµατική χρήση αφορούσε επιχείρηση που διατηρούσε
η ίδια µαζί µε συνεργάτη της, στο όνοµα του οποίου εκδιδόταν ο λογαριασµός
επαγγελµατικού τιµολογίου.

Ο Συνήγορος επισήµανε στη ΔΕΗ ότι δεν συντρέχει ούτε ταυτότητα χρήσης
(επαγγελµατικής) ούτε ταυτότητα πελάτη και ζήτησε ενηµέρωση για το νόµιµο
έρεισµα της συγκεκριµένης µεταφοράς οφειλής, καθώς η ∆ΕΗ σε έγγραφό της είχε
επικαλεστεί το συµβόλαιο προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, για τη µεταφορά αυτή.Ο Συνήγορος επισήµανε ότι η µεταφορά οφειλής δεν είναι σύµφωνη µε τα έντυπα
συµβολαίων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι αναρτηµένα στην
ιστοσελίδα της ΔΕΗ, τα οποία προβλέπουν (Παράρτηµα Β΄ παράγραφος 6.4) ότι ο
Προµηθευτής έχει το δικαίωµα να ενσωµατώνει στο λογαριασµό κατανάλωσης τυχόν
προηγούµενες ανεξόφλητες οφειλές του πελάτη προς αυτόν από την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο άλλης σύµβασης
προµήθειας µεταξύ του προµηθευτή και του πελάτη, αποκλειστικά στην περίπτωση
ίδιας επαγγελµατικής χρήσης και εφόσον προκύπτει ταυτότητα του χρήστη και
του πελάτη-δικαιούχου της παροχής επαγγελµατία (φυσικού ή νοµικού
προσώπου) µε τον ίδιο αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ).

Μετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα και κατόπιν έγγραφης υπενθύµισης, η ΔΕΗ
απάντησε στο Συνήγορο ότι η πελάτης της υπέγραψε ρύθµιση των οφειλών της και
ανέλαβε την εξόφληση αυτών. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ενηµέρωση της
αναφερόµενης, η ίδια αναγκάστηκε να προβεί σε ρύθµιση, κατόπιν διακοπής
ηλεκτροδότησης της οικίας της, χωρίς ωστόσο να αποδεχτεί την µεταφερθείσα
οφειλή.

Ο Συνήγορος τόνισε στη ΔΕΗ ότι η ενηµέρωση περί ρύθµισης οφειλών δεν συνιστά
απάντηση στα ζητήµατα νοµιµότητας της µεταφοράς οφειλής και ότι, από την
υπογραφή της τυποποιηµένης φόρµας ρύθµισης ανεξόφλητων λογαριασµών της
ΔΕΗ, η οποία δεν παρέχει δυνατότητα διαχωρισµού ποσών, δεν τεκµαίρεται
αποδοχή της αµφισβητηθείσας οφειλής. Ζήτησε δε ξανά την άµεση επί της ουσίας
απάντηση αναφορικά µε το έρεισµα της εν λόγω µεταφοράς οφειλής άλλου
υπόχρεου και άλλης χρήσης.

Η ΔΕΗ προέβη άµεσα στην αφαίρεση της µεταφερθείσας οφειλής, από τον
λογαριασµό της αναφερόµενης και επαναχρέωσε τα 4.500 ευρώ στην αρχική
παροχή, επαγγελµατικής χρήσης, µετά από την τελευταία επιστολή της Ανεξάρτητης
Αρχής.


Έγγραφα ΣτΠ


πηγη: aftodioikisi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates