Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

ΣΤΟ ΦΕΚ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ !!!

4529/2018
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σχετικά µε κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζηµίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισµού.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4529/2018 για τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού.

Με το νόμο 4529 μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/104/ΕΕ.

Πρόκειται για διατάξεις αδικοπρακτικής ευθύνης, εντασσόµενες συστηµατικά στο γενικό πλαίσιο των ΑΚ 914 επ., τις οποίες δεν παραµερίζουν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, καταβλήθηκε προσπάθεια να ενταχθούν όλες οι διατάξεις της Οδηγίας στο ελληνικό ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο, παρά τη δυσκολία ένταξης ειδικά ως προς ορισµένα ζητήµατα που αφορούν τον έµµεσο αγοραστή.


Επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή όλων των διατάξεων που ανήκουν στο εθνικό ουσιαστικό ή στο δικονοµικό δίκαιο και εφαρµόζονται σε αγωγή αποζηµίωσης λόγω παράβασης των κανόνων ανταγωνισµού κατά πάγια ενωσιακή νοµολογία δεν θα πρέπει να καθιστά πρακτικά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση της αξίωσης αποζηµίωσης (πρβλ. και άρθρο 14 του νόµου, άρθρο 4 της Οδηγίας).

Οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται και επί αµιγώς εθνικών παραβάσεων του ν. 3959/2011 (άρθρα 1, 2).

Ωστόσο, ο νόμος περιορίζεται αποκλειστικά και µόνον στις αξιώσεως αποζηµίωσης, χωρίς να θίγει ενδεχόµενες αξιώσεις παράλειψης της παράβασης και παύσης της προσβολής.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4529/2018 εδώ.ΠΗΓΗ: lawspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates