Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Ανοίγει τις επόμενες μέρες η ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιμένουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες ώστε να υποβάλλουν αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών έως και σε 120 δόσεις προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία !!!
Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και θα παραπέμπεται για έλεγχο και έγκριση ή απόρριψη στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) όσον αφορά στα ασφαλιστικά ταμεία και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όσον αφορά στις οφειλές στην εφορία.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 ενώ στη ρύθμιση, που χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη, μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που οφείλουν μέχρι 50.000 ευρώ.

Δυνατότητα υπαγωγής έχουν:


1.Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα με οφειλές έως 20.000 ευρώ ή οι οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ η την ΑΑΔΕ υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.

2.Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και οφείλουν έως 50.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγονται μόνο οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και συνοδεύεται από:


*Για οφειλέτες της περίπτωσης 1 : πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή σε μία από τις διαδικασίες αυτές.
*Για οφειλέτες της περίπτωσης 2 : πιστοποιητικό από Ειρηνοδικείο Αθηνών ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού.
*Για οφειλέτες των περιπτώσεων 1 και 2 : αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και των 5 προηγούμενων ετών.
* Για οφειλέτες νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.
*Για οφειλέτες με χρέη 20.000 – 50.000€ χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τελευταίων 5 περιόδων.

Το Κ.Ε.Α.Ο.και η ΑΑΔΕ μπορούν να ζητήσουν επιπλέον δικαιολογητικά αν κριθεί απαραίτητο. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις ή ανακρίβειες παρέχεται προθεσμία έως 10 εργάσιμες ημέρες, για τη διόρθωση, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται.
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων. 

Αν οι οφειλές υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ απαιτείται πρόσφατη έκθεση εκτιμητή ακινήτων, διαφορετικά λαμβάνεται υπόψη η αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Επίσης απαιτείται έκθεση οικονομολόγου για τυχόν τίτλους, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετρητά, μετοχές. 

Αν οι καταθέσεις είναι μικρής αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία που αναφέρεται στην αίτηση.
Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων της τελευταίας τριετίας ή του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης. Ειδικά για φυσικά πρόσωπα λαμβάνεται υπόψη και ο μέσος όρος των εσόδων από άλλες πηγές της τελευταίας τριετίας. 

Όσοι χρωστούν 20.000 – 50.000€ πρέπει το χρέος τους να μην υπερβαίνει το 8πλάσιο του καθαρού ετήσιου εισοδήματός τους. 

Όσοι οφείλουν από 3.000 – 50.000 πετυχαίνουν διαγραφή 85% των προσαυξήσεων στο τέλος της διαδικασίας. 

Μένουν εκτός όσοι οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ και η αξία των περιουσιακών στοιχείων τους οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής τους. Για την υπαγωγή πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.

Ρήτρες

Στις 120 δόσεις, υπάρχει ρήτρα να μην χαθούν περισσότερες από τρεις δόσεις και επίσης να υποβάλλονται εμπρόθεσμα όλες οι φορολογικές δηλώσεις. Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό. Η δύσκολη ρήτρα είναι ότι πρέπει να παραμένουν τακτοποιημένες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο όλες οι υποχρεώσεις πουέχουν γεννηθεί μετά την 31/12/2016. Η ρύθμιση των 120 δόσεων, αφορά μόνο στις υποχρεώσεις έως το τέλος του 2016. 

Οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση πρέπει να τακτοποιηθεί είτε με τις 12 δόσεις είτε να αποπληρωθεί. Από μόνη της αυτή, είναι μια τεράστια «βόμβα» για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.Για αυτό τον λόγο οι φορείς των επαγγελματιών με επιστολή που απέστειλαν προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας ζητούν ατην αίτηση ρύθμισης να συμπεριληφθούν και οι οφειλές της περιόδου 1/1/2017 έως 31/12/2017.Ακόμα:

-Να υπάρξει δυνατότητα αποσύνδεσης του αριθμού των δόσεων με τα καθαρά κέρδη προ φόρων των τόκων και αποσβέσεων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προσαρμόζει στα μέτρα του το μέγιστο δυνατό αριθμό δόσεων, προκειμένου να είναι συνεπής στην εξόφληση τους.

- Να λαμβάνεται υπόψη η αξία των περιουσιακών ακίνητων στοιχείων αφού επαναπροσδιορισθούν οι αντικειμενικές αξίες, διότι οι τρέχουσες ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα, (ιδιαίτερα σε σχέση με τα έτη παλαιότητας, την τοποθεσία των ακινήτων, αλλά και την αξιοποίηση και απόδοση κεφαλαίων).

- Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ρύθμιση και όσοι έχουν κάνει διακοπή εργασιών χωρίς να απαιτείται επανέναρξη, δεδομένου ότι από την ρύθμιση αυτή αποκλείονται χιλιάδες ασφαλισμένοι που εργάζονταν με αποδείξεις παροχής και αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους.

- Για το ποσό των συμπεριλαμβανόμενων οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτερο όριο, της τάξης των 300.000 ευρώ, ώστε η συγκεκριμένη ρύθμιση να δίνει πρόσβαση αλλά και να διευκολύνει ένα ευρύτερο τμήμα οφειλετών.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του.
2. Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
3. Πλήρη στοιχεία για κάθε συνοφειλέτη (επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
4. Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτηπου έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης.
5. Στοιχεία κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη με ημερομηνία σύστασης μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.
6. Κατάλογος των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
7. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
8. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
9. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών.
10. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται σχετική υποχρέωση υποβολής.
11. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους.
12. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.
13. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
14. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
15. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του Ν. 4308/2014 (Α' 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση.
16. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του.
17. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.
18. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
19. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
20. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο.
21. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.


ΠΗΓΗ: bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates