.

Κυριακή 2 Απριλίου 2017

ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ, Η ΤτΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ !!!

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

ΤΟ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
Και μάλιστα με την επισήμανση ότι, οι διατάξεις του Καταστατικού της ΤτΕ έχουν ισχύ διατάξεων νόμου αυξημένης τυπικής ισχύος, δοθέντος ότι το Καταστατικό της αποτελεί μέρος διεθνούς σύμβασης επικυρωμένης διά νόμου, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος !!!
Στείλτε λοιπόν κε Δραγασάκη - ΑΝ ΤΟΛΜΑΤΕ - το ΣΔΟΕ για έλεγχο στην ΤτΕ, για να μας πείσετε ότι το τσιφλίκι του Γιάννη Στουρνάρα δεν είναι ... ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ !!!
Αποσπάσματα από το Καταστατικό της ΤτΕ :


Άρθρον 5 | Α15 
Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα µέλη των οργάνων της δε ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή οργανισµούς. Η Κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρον 48
Ούτε εν τω Κεντρικώ Καταστήµατι, ούτε εν τοις Υποκαταστήµασιν αυτής, δικαιούται αντιπρόσωπος του ∆ηµοσίου να ερευνά τα βιβλία της Τραπέζης, πλην εν τη περιπτώσει του προηγουµένου άρθρου, οπότε ο Επίτροπος του Κράτους δύναται να ζητήση παρά της ∆ιοικήσεως της Τραπέζης να παράσχη παν στοιχείον αναγκαίον αυτώ προς µόρφωσιν γνώµης. Ο Επίτροπος του Κράτους υποχρεούται να τηρή αυστηράν εχεµύθειαν εν σχέσει προς τας υποθέσεις της Τραπέζης.

Άρθρον 50

Η Τράπεζα δεν υπόκειται εις ειδικούς κανονισµούς εκδιδοµένους υπό της Κυβερνήσεως ή άλλων αρχών διαρκούσης της περιόδου του εκδοτικού της προνοµίου, πλην των εν τω παρόντι Καταστατικώ προβλεποµένων.

Άρθρον 72 

Αι διατάξεις των περί Ανωνύµων Εταιρειών και Τραπεζών νόµων, δεν έχουσιν εφαρµογήν επί της Τραπέζης της Ελλάδος, εφ’ όσον αντιβαίνουσι προς το παρόν Καταστατικόν.


Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος προσδιορίζεται στο Καταστατικό της. Το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κυρώθηκε με τον ν. 3424/7.12.1927 ΦΕΚ Α΄ 298 «Περί κυρώσεως του από 10 Νοεμβρίου 1927 ΝΔ/τος ''Περί κυρώσεως της από 27 Οκτωβρίου 1927 συμβάσεως περί παραιτήσεως της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος από του προνομίου εκδόσεως τραπεζικών γραμματίων και περί συστάσεως νέας Τραπέζης υπό την επωνυμίαν «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και του προσαρτωμένου τη συμβάσει Καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος''». 


Στο άρθρο 1 παρ. β του Νομοθετικού Διατάγματος της 10.11.1927 ορίζεται ρητά ότι οι διατάξεις του Καταστατικού έχουν ισχύ διατάξεων νόμου, και μάλιστα νόμου αυξημένης τυπικής ισχύος, δοθέντος ότι το Καταστατικό αποτελεί μέρος διεθνούς σύμβασης επικυρωμένης διά νόμου (βλ. άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος).

Το Καταστατικό ορίζει ως πρωταρχικό σκοπό της Τράπεζας της Ελλάδος τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών, καθορίζει τις βασικές της αρμοδιότητες, κατοχυρώνει την ανεξαρτησία της και προσδιορίζει τις σχέσεις της με τη Βουλή και την Κυβέρνηση. Προβλέπει επίσης ότι, από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό νόμισμα, η Τράπεζα της Ελλάδος λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών τόσο κατά την επιδίωξη του πρωταρχικού της σκοπού όσο και ως προς σειρά βασικών αρμοδιοτήτων της, ενεργώντας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates