.

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΕ ΛΟΓΑΣΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ !!!

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ
Κατατέθηκε (08/03/2017) στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» !!!


Οι αλλαγές που επέρχονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)

Στόχος της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός Ελλάδας και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές εντός ΕΕ. Επίσης θεσπίζεται πλαίσιο κανόνων και όρων σύμφωνα με τους οποίους διασφαλίζεται το δικαίωμα των καταναλωτών για άνοιγμα και χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Mε το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή με θέμα "Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις" επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, στον Κ.Φ.Ε(Ν.4172/2013) καθώς και στον Κ.Φ.Δ (Ν.4174/2013)

Ειδικότερα,
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από μία εισφέρουσα εταιρεία έναντι τίτλων μίας λήπτριας εταιρείας. Ειδικότερα ορίζεται ότι, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, οπότε ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.

(άρθρο 32)

2. Γίνεται νομοτεχνική διόρθωση στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ως προς τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όποιον παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. (άρθρο 33)
3. Προβλέπεται ότι, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν.4264/2014, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου δεν εμπίπτει εφεξής στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών. (άρθρο 34)
4. Οι υφιστάμενες φοροαπαλλαγές που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης επεκτείνονται γενικώς στις εργασίες και συναλλαγές αυτής, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο αυτές ίσχυαν για τις συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, την εξόφληση τους, την πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ' αυτών κ.λπ.
(άρθρο 35)
5. Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, με το οποίο ρυθμίζεται η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης κ.υ.α. (αντί από 1.2.2017 που προβλέπεται) (άρθρο 36)

Εδώ όλο το Ν/Σ.


πηγη: e-nomothesia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates