Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΠΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤτΕ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ;;;

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

Η ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2015-2016 ΤΗΣ ΤτΕ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Νομοθετήματα επιτάχυνσης των πλειστηριασμών, ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς (funds+εταιρείες διαχείρισης), επιμόρφωση δικαστών (με ότι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για τους δανειολήπτες), αλλά και πρόβλεψη ειδικής φορολογικής μεταχείρισης για τα κουρέματα & τις διαγραφές, που ομολογείται πλέον επίσημα ότι θα υπάρξουν !!!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΔΩ :
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/NomPol20152016.pdf
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Το Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤτΕ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ :

Το νέο θεσµικό πλαίσιο θα επιτρέψει την αποτλεσµατικότερη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων

Σήµερα το µεγαλύτερο πρόβληµα του τραπε ζικού συστήµατος είναι το υψηλό απόθεµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Η ριζική αντιµετώπισή του, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος και την αναµενόµενη αύξηση της ρευστότητας, κατόπιν της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, θα ενισχύσει την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων να στηρίξουν µε χρηµατοδότηση την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 


Πράγµατι, το 2015 κατέστη αναγκαία σηµαντική αύξηση των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, µε συνέπεια οι ζηµίες των ελληνικών τραπεζών να διευρυνθούν και να φθάσουν τα 9 δισεκ. ευρώ. 

Η ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων χειροτέρευσε, ώστε το µερίδιο των συνολικών ανοιγµάτων που χαρακτηρίζονται ως µη εξυπηρετούµενα να φθάσει το 44,2% το ∆εκέµβριο του 2015 από 39,9% το ∆εκέµβριο του 2014. 

Το εν λόγω ποσοστό, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, αυξήθηκε περαιτέρω σε 45,2% το Μάρτιο του 2016,
ωστόσο η µεταβολή αυτή οφείλεται ουσιαστικά στη µείωση του παρoνοµαστή, καθώς η δηµιουργία νέων µη εξυπηρετούµενων δανείων δείχνει σηµάδια εξασθένησης.
Σε βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, όπως οι κατασκευές και η βιοµηχανία, το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων υπερβαίνει το 50%, ενώ το 70% των δανείων που είχαν ρυθµιστεί κατά το παρελθόν, προκειµένου να ενισχυθεί η πιθανότητα αποπληρωµής τους, χαρακτηρίζονται και πάλι ως µη εξυπηρετούµενα. 

Είναι ενθαρρυντικό πάντως ότι το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων από τις συσσωρευµένες προβλέψεις υπερβαίνει ελαφρά το 50%, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας συνολικά του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, κατόπιν της ανακεφαλαιοποίησης, αυξήθηκαν πάνω από 16% το 2015. 

Εξάλλου, έχουν εισαχθεί πρόσφατα πολλές βελτιώσεις στο θεσµικό περιβάλλον που προάγουν την αποτελεσµατικότερη διαχείριση εκ µέρους των τραπεζών των προβληµατικών στοιχείων ενεργητικού. 

Συγκεκριµένα, έχει δροµολογηθεί ο καθορισµός, µε τη συµµετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικών ποσοτικών στόχων για να καθοδηγήσουν τις προσπάθειες των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων. 

Έχουν επίσης υιοθετηθεί σηµαντικά νοµοθετήµατα µε αντικείµενο την επιτάχυνση της αναγκαστικής εκτέλεσης και γενικότερα των διαδικασιών στα δικαστήρια, 
τη ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων νοικοκυριών, την απλοποίηση της εξυγίανσης και της ειδικής εκκαθάρισης των επιχειρήσεων και κυρίως τη δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς δανείων στην οποία θα συµµετέχουν εταιρίες διαχείρισης και µεταβίβασης δανειακών απαιτήσεων. 

Επιπλέον, η αναµενόµενη αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας είναι εύλογο να επιβραδύνει τη δηµιουργία νέων µη εξυπηρετούµενων δανείων, όπως επίσης και να συµ- βάλει ώστε κάποια δάνεια τα οποία βρίσκονται επί του παρόντος σε καθυστέρηση να καταστούν και πάλι ενήµερα. 

Καθώς θα σηµειώνεται πρόοδος ως προς την επίλυση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων, το περιθώριο µεταξύ δανειακών επιτοκίων και κόστους άντλησης χρηµατοδότησης εκ µέρους των τραπεζών θα συµπιεστεί ώστε και εξ αυτού του λόγου το κόστος δανεισµού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να µετριαστεί. 

Ταυτόχρονα θα αυξηθεί η διαθεσιµότητα τραπεζικού δανεισµού για τους υγιείς δανειολήπτες, καθώς θα αποδεσµευθούν τα ρευστά διαθέσιµα και τα εποπτικά κεφάλαια τα οποία, επί του παρόντος, αντικρίζουν στους τραπεζικούς ισολογισµούς τα προβληµατικά στοιχεία ενεργητικού.

Αντιµετώπιση του υψηλού αποθέµατος µη εξυπηρετούµενων δανείων, η οποία αποτελεί τη σηµαντικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστηµα 

Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος όχι µόνο θα ελαφρύνει το βάρος για τους δανειολήπτες που θα συνεργαστούν, αλλά και θα επιτρέψει στις τράπεζες να απελευθερώσουν κεφάλαια, τα οποία θα µπορούσαν να κατευθυνθούν στις πιο δυναµικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη συνολική αναδιάρθρωση της οικονοµίας υπέρ των κλάδων παραγωγής εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα την άνοδο της συνολικής παραγωγικότητας και του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης ακόµη και σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. 

Εκτιµάται ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν δροµολογηθεί για τους επόµενους µήνες αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικές τοµές όσον αφορά τη δοµή του ελληνικού τραπεζικού τοµέα και την αναδιάταξη των εγχώριων τραπεζών.

Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν σύντοµα: 
  • η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς δανείων (εξυπηρετούµενων ή µη), ώστε να διευρυνθεί ο αριθµός των συµµετεχόντων και να εµπλουτιστεί η τεχνογνωσία ως προς τη διαχείριση επισφαλών δανείων,
  • η αναµόρφωση του πλαισίου εξωδικαστικού διακανονισµού χρέους, ώστε να υπάρξουν δυνατότητες ταχείας, αποτελεσµατικής και διαφανούς ρύθµισης χρεών προς ιδιώτες και φορείς του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 
  • η βελτίωση των υποδοµών της δικαιοσύνης και της εξειδικευµένης τεχνογνωσίας των δικαστών,
  • η επίλυση χρόνιων ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη φορολογική µεταχείριση διαγραφών και σχηµατισµού προβλέψεων τόσο για τους δανειολήπτες όσο και για τους δανειστές,
  • η εισαγωγή διατάξεων που εξασφαλίζουν τη συνεργασία των µετόχων στις προσπάθειες των τραπεζών για εξυγίανση επιχειρήσεων. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις της, ιδίως όσον αφορά την τροποποίηση του Κώδικα ∆εοντολογίας και την εφαρµογή πλαισίου στοχοθέτησης και παρακολούθησης της στρατηγικής διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. 

Παράλληλα όµως, απαιτείται µια πιο ενεργητική πολιτική διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από την πλευρά των τραπεζών µέσω µεγαλύτερης έµφασης σε µακροχρόνιες ρυθµίσεις, συντονισµένη αντιµετώπιση των κοινών πιστούχων, καθώς και έµφαση στην αναδιάρθρωση των βιώσιµων επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιµη η επίτευξη των στόχων της ταχείας µείωσης του µεγάλου όγκου των µη εξυπηρετούµενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, οι οποίοι θα συµφωνηθούν από κοινού µε την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ στο αµέσως προσεχές διάστηµα. 

Οι παραπάνω δράσεις, σε συνδυασµό µε την ανάσχεση της ύφεσης και τη σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας, θα έχουν ως αποτέλεσµα αρχικά τη σταθεροποίηση του λόγου µη εξυπηρετούµενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και στη συνέχεια την αποκλιµάκωσή του, µε θετική επίδραση στο σύνολο της οικονοµίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates