.

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!!

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές και σε μικρότερες επιχειρήσεις προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση !!!

Στο ίδιο νομοσχέδιο, επίσης, προβλέπεται μεταξύ άλλων η απαγόρευση παροχής φορολογικών υπηρεσιών και νομικών συμβουλών σε εισηγμένες επιχειρήσεις από τις ίδιες εταιρείες που έχουν αναλάβει να διενεργήσουν τον υποχρεωτικό έλεγχο αυτών. H διαβούλευση επί του νομοσχεδίου με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η κοινοτική οδηγία 2014/56/Ε.Ε. και ο κοινοτικός κανονισμός 537/2014 θα διαρκέσει έως τις 17 Σεπτεμβρίου.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

• Θα υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες επιχειρήσεις (ανώνυμες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες), όταν υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια για δύο συνεχόμενες χρήσεις: α) κύκλος εργασιών 3 εκατ. ευρώ, β) σύνολο ενεργητικού 1,5 εκατ. ευρώ και γ) μέσο όρο προσωπικού τα 50 άτομα.

• Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί υποχρεωτικά έλεγχο σε εισηγμένη σε χρηματιστήριο εταιρεία απαγορεύεται να παρέχει στην οικεία μητρική επιχείρηση ή στις ελεγχόμενες από αυτή που βρίσκονται εντός της Ε.Ε. φορολογικές υπηρεσίες, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει το διάστημα από την έναρξη της περιόδου που ελέγχεται έως την έκδοση της έκθεσης ελέγχου μερικώς και για το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

• Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν μόνο ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος και είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας είναι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία τηρεί και το Δημόσιο Μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες.


πηγη: kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates