Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑ 58 ΔΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΕΥΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & FUNDS ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΑ 58 ΔΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
Στα 12,7 Δις ευρώ οι προβλέψεις των τραπεζών για "κόκκινα" δάνεια το 2015 !!!
Της Νένας Μαλλιάρα

Προβλέψεις – μαμούθ, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, σχημάτισαν το 2015 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ το ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεών τους ανέρχεται στα 58 δισ. ευρώ.

Αναλυτικά, από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 2015 που ολοκληρώθηκαν χθες, για το ύψος των προβλέψεων, το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από αυτές και την εικόνα των δανείων σε καθυστέρηση, προκύπτουν τα εξής ανά τράπεζα (με τη σειρά που ανακοίνωσαν αποτελέσματα):Eurobank

Οι προβλέψεις πιστωτικών κινδύνων ανήλθαν σε 2,665 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2015. Στο δ΄ τρίμηνο 2015 ενισχύθηκαν περαιτέρω σε 271 εκατ. ευρώ από 256 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση ενισχύθηκαν κατά 17,7% (2,264 δισ. ευρώ το 2014) και αποτελούν το 6,50% των χορηγήσεων. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις της τράπεζας ανέρχονται σε 11,790 δισ. ευρώ.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 206 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015 από 164 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο, λόγω των επιχειρηματικών δανείων. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 235 εκατ. ευρώ από 166 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2015.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 35% στις 30/9/15. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου στο 64,8%.

Alpha Bank

Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το 2015 διαμορφώθηκαν συνολικά σε 3.019,8 εκατ. ευρώ και ενίσχυσαν περαιτέρω τον δείκτη κάλυψης καθυστερήσεων σε 69%. Ο συνολικός δείκτης κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων ανήλθε σε 126%.

Οι προβλέψεις του δ΄ τριμήνου 2015 ανήλθαν σε 221,3 εκατ. ευρώ ή 143 μονάδες βάσης, μη λαμβανομένων υπόψη των επιπλέον προβλέψεων, ύψους 443 εκατ. ευρώ, οι οποίες σχηματίστηκαν το δ΄ τρίμηνο 2015 για το υπόλοιπο του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (AQR).

Το συνολικό απόθεμα προβλέψεων για τον όμιλο ανήλθε σε 15,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015.

Στο δ΄ τρίμηνο 2015 οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε 214 εκατ. ευρώ, λιγότερες από το ήμισυ των καθυστερήσεων του γ΄ τριμήνου 2015, συνεπεία της επανέναρξης των διαδικασιών ρυθμίσεων και εισπράξεων. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 37,6%, ενώ στη ΝΑ Ευρώπη σε 33,7%.

Πειραιώς

Οι προβλέψεις δανείων το 2015 ανήλθαν σε 3,487 δισ. ευρώ έναντι 3,670 δισ. το προηγούμενο έτος, διαμορφώνοντας τις σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2015 σε 17,480 δισ. ευρώ ή 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Κατά το δ΄ τρίμηνο οι προβλέψεις ανήλθαν σε 1,384 δισ. ευρώ από 244 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο 2015.

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, μετά από μακρά χρονική περίοδο, παρουσίασε μείωση στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Είναι η πρώτη μείωση του δείκτη που παρατηρείται από το τέλος του 2007.

Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων μειώθηκε και διαμορφώθηκε το δ΄ τρίμηνο σε 80 εκατ. ευρώ από 385 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο ή 12 μ.β., από 56 μ.β. επί των δανείων. Κατόπιν αυτού, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των συνολικών δανείων διαμορφώθηκαν κατά το δ΄ τρίμηνο σε 0,12% επί των δανείων από +0,56% στο γ΄ τρίμηνο. Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθε σε 87 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2015 από 332 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο.

O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 ενισχύθηκε στο 65% από 61% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015. Εάν προστεθούν τα ενσώματα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις, η κάλυψη διαμορφώνεται σε 133%.

Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 φτάνει στο 25,7% από 24,6% στις 30/9/15.

Εθνική Τράπεζα

Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,528 δισ. ευρώ, αντικατοπτρίζουν πλήρως τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR - €2,3 δισ.) και οδηγούν το ποσοστό κάλυψης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 76,8% (74,6% σε επίπεδο ομίλου), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Ειδικότερα, για το δ΄ τρίμηνο 2015 οι εγχώριες προβλέψεις ανήλθαν σε 671 εκατ. ευρώ από 232 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο.

Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 11,7 δισ. ευρώ για την τράπεζα και 12,85 δισ. ευρώ για τον όμιλο.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε €86 εκατ. στο δ' τρίμηνο έναντι €406 εκατ. στο γ' τρίμηνο 2015. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2016 στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

Ο εγχώριος δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 30 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 34,1% κατά το δ' τρίμηνο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης (+20 μ.β. επίπτωση). Σε επίπεδο ομίλου, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 33,1%. Και οι δύο δείκτες διατηρούνται στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές διεθνείς δραστηριότητες ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε στο 26,8% από 28,3% στο γ΄ τρίμηνο, ενώ το ποσοστό κάλυψης ανήλθε σε 57,4% από 56,3%.


ΠΗΓΗ
http://www.capital.gr/story/3112216

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates