.

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ !!!

ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ & ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΠΟΜΠΟΛΑ
Είναι η διαπλοκή ηλίθιε !!!

Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Παναγιώτης Πικραμμένος και ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Μιχαήλ Σταθόπουλος, σαν επιδιαιτητής και διαιτητής στην αμαρτωλή σύμβαση 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ, είναι τα πρόσωπα που με τις αποφάσεις τους για την προφανή απάτη που διεπράχθη εις βάρος του Δημοσίου και υπέρ των ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, που ξέπλυναν τα κακουργήματά τους με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεων !!!
Οι ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, όταν διαπίστωσαν ότι η Απόφαση του κ. Χρυσοχοΐδη για υπαγωγή στη «διαιτησία» ήταν εκπρόθεσμη, μεθόδευσαν την «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της Απόφασης του Υπουργού, προκειμένου να καλυφθεί το εκπρόθεσμο και συνεπώς η ακυρότητα της εν λόγω Απόφασης (!!!) 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Θέμα: «Η διαιτησία στο έργο της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ»

Με την αριθμό πρωτ. 4740/331/12-4-2016 Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε. μεταξύ των άλλων ρωτούσαμε:


1) Σε τι συνίσταται η «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της υπ’ αρ. πρωτ. Δ17α/13/247/Φ.8δ/5.11.2013 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υπαγωγή των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ στη διαδικασία της διαιτησίας;

2) Πότε και με ποιο τρόπο επιδόθηκε  στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων το από 4-11-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» και  της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την υπαγωγή στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών τους;

3) Μήπως, η «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της παραπάνω απόφασης του υπουργού επινοήθηκε για να παρακαμφθεί το εκπρόθεσμο της απόφασης, που καθιστά άκυρη την απόφαση υπαγωγής στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ; Τι προτίθεστε να κάνετε σ’ αυτή την περίπτωση, για να επανορθωθούν οι συνέπειες από τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου και σε τι ενέργειες θα προβείτε για την τιμωρία όσων ευθύνονται γι αυτή την απάτη;

Σε απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων, μας διαβιβάσατε αφενός το  με αρ. πρωτ. 277544/19-4-2016 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ, στο οποίο υπάρχουν συνημμένα, μεταξύ των άλλων, το με αρ. πρωτ. 235566/4-11-2013 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  και το από 4/11/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», και αφετέρου το με  αριθμό πρωτ. ΔΝΣγ/27075/Φ.9/20-4-2016 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ του Υπουργείου σας, στο οποίο υπάρχουν συνημμένα τα παρακάτω έγγραφα:

1.    Το με αρ. πρωτ. 235566/4-11-2013 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ και το από 4/11/2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»( ως συνημμένο 1).
2.    Η πρώτη σελίδα της  με αρ. πρωτ. 977/6-9-2013 έγγραφης δήλωσης –πρότασης υπαγωγής σε διαιτησία του Ν.4155/2013 της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ( ως συνημμένο 2), η οποία υπήρχε ολόκληρη στα συνημμένα του παραπάνω εγγράφου της ΕΡΓΟΣΕ.  
3.    Η «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της με αρ. πρωτ. Δ17α/13/247/Φ.8δ/5.11.2013 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη( ως συνημμένο 3), αντί της αρχικής Απόφασης που ζητούσαμε με την παραπάνω Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε.

Στο παραπάνω, όμως, έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ αναφέρεται(τελευταία παράγραφος), ότι:

«Η ορθή επανάληψη της με αρ.  Δ17α/13/247/Φ.8δ/5.11.2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έγινε αφενός μεν στην ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, αφετέρου δε στην παράγραφο 3 του σκεπτικού της ως άνω και όσον αφορά στην ημερομηνία επίδοσης της δήλωσης-πρότασης της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

Δηλαδή, ομολογείται ότι με την ορθή επανάληψη έγινε διόρθωση της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

Ύστερα από τηλεφωνική μας επικοινωνία, το τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μας διαβίβασε τηλεομοιοτυπικά το πρωτότυπο της ανωτέρω Απόφασης.

Από τα χορηγηθέντα στοιχεία προκύπτουν τα εξής γεγονότα :

·      Η ανάδοχος εταιρία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. επέδωσε εμπρόθεσμα (N 4177 άρθρο 25Α παρ. 13 περίπτωση γ, όπως προστέθηκε με το Ν 4155/2013 άρθρο 64 παρ. εδαφ. γ και τροποποιήθηκε με τον Ν 4177/2013 άρθρο 44 παρ. 1.εδαφ. γ) στις 06-09-2013 και ώρα 15:45’, ήτοι πριν από την 10η Σεπτεμβρίου 2014, στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, την προβλεπόμενη από το Ν 3614/2007 άρθρο 25Α παρ. 3, που προστέθηκε με τον Ν 4155/2013 άρθρο 64 παρ. 3 και τροποποιήθηκε με τον ν 4177 / 2013 άρθρο 44 παρ. 1, «ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ του Ν 4155/2013 (άρθρο 64 όπως ισχύει).

Η εν λόγω επιδοθείσα αίτηση έλαβε αυθημερόν αριθμό πρωτοκόλλου Γραφείου Υπουργού 977/06-09-2013. Επίσης η εν λόγω αίτηση πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων με αριθμό πρωτοκόλλου Δ17/258/1/09-09-2013.

·      Η ΕΡΓΟΣΕ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 235566/04-11-2013 Έγγραφό της προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διατύπωσε την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη της για την υπαγωγή σε διαιτησία των υφιστάμενων διαφορών μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ και εταιρίας ΑΚΤΩΡ, αναφορικά με την σύμβαση 470/2007, συνυποβάλλοντας συνημμένα και το σχετικό υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό για υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία (Ν 3614/2007 άρθρο 25Α παρ. 3, που προστέθηκε με τον Ν 4155/2013 άρθρο 64 παρ. 3 και τροποποιήθηκε με τον ν 4177 / 2013 άρθρο 44 παρ. 1).

Το ανωτέρω έγγραφο κατατέθηκε στο γραφείο του Υπουργού με αριθμ. πρωτ. 986/05-11-2013.

·      Ο Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφού πρωτοκόλλησε το εν λόγω έγγραφο, το χρέωσε στον Νομικό του Σύμβουλο και στον αρμόδιο Διευθυντή, αυτός στον αρμόδιο Τμηματάρχη και αυτός με την σειρά του στον αρμόδιο Εισηγητή.

·      Με εντυπωσιακά ταχείες ενέργειες ο Εισηγητής (κ. Πέππας) συνέταξε και υπέγραψε το σχέδιο της Αποφάσεως, το έθεσε υπ’ όψιν του Τμηματάρχη του (κ. Γιάνναρης), ο οποίος το έλεγξε και το υπέγραψε. Με τη σειρά του ο αρμόδιος Τμηματάρχης το έθεσε υπ’ όψιν του αρμόδιου Διευθυντή, ο οποίος το έλεγξε και το υπέγραψε. Αυτός με τη σειρά του το έθεσε υπ’ όψιν του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος το έλεγξε και το υπέγραψε. Ο αρμόδιος Υπουργός, αφού συμβουλεύτηκε τον Νομικό του Σύμβουλο κ. Σκουρή, έλεγξε το ανωτέρω υπογεγραμμένο σχέδιο, το χρονολόγησε και το υπέγραψε στις 06-11-2013 και το κατέστησε τελειωμένη Ατομική Διοικητική Πράξη (άρθρο 16 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμ. πρωτ. Δ17α/13/247/Φ.8δ και δεδομένου ότι δεν υπάρχει απαίτηση δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κοινοποιήθηκε σε εκείνους που αναφέρονται στο κείμενό της, ήτοι:

1.    Γραφείο Υπουργού
2.    Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων
3.    ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
4.    ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Έτσι, σε χρόνο ρεκόρ, δηλαδή μέσα σε μία μέρα από την πρωτοκόλληση της θετικής γνωμοδότησης της ΕΡΓΟΣΕ, εξεδόθη μια πολύ σημαντική διοικητική πράξη.
Με την σειρά της η ΕΡΓΟΣΕ αφού της κοινοποιήθηκε η ανωτέρω υπ’ αριθμ. Δ17α/13/247/Φ.8δ / 06-11-2013 Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την από 08-01-2014 Δήλωση Ορισμού Διαιτητή, όρισε διαιτητές τον ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο, στον οποίο επιδόθηκε η εν λόγω δήλωση στις 10-01-2014, ώρα 11:45.

·      Μετά ταύτα, κάποιος από τους ενδιαφερομένους για την ευνοϊκή εξέλιξη των πραγμάτων για τον Ανάδοχο (Υπουργός, Γενικός Γραμματέας, Υπηρεσία, ΕΡΓΟΣΕ, Ανάδοχος) ανακάλυψε ότι η εκδοθείσα Απόφαση που εξεδόθη στις 06-11-2013 ήταν εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου άκυρη, καθ’ όσον σύμφωνα με το άρθρο 25Α του Ν 3614/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 64 του Ν 4155/2013 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 44 του Ν 4177/2013, ο Υπουργός οφείλει να αποφασίσει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία από την κοινοποιούμενη σε αυτόν με δικαστικό επιμελητή έγγραφη αίτηση – δήλωση του αναδόχου, που επιδόθηκε, όπως προελέχθη, στις 06-09-2013, δηλαδή μέχρι τις 05-11-2013.

·      Μετά από αυτό έγιναν οι εξής παράνομες και ποινικά κολάσιμες ενέργειες :

Όπως φαίνεται από το πρωτότυπο της εν λόγω Απόφασης, αντίγραφο του οποίου, όπως προαναφέρθηκε, μας διαβίβασε το Tμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και το επιβεβαίωσε η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και καλής Νομοθέτησης με το υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/27075/Φ9/20-04-2016 έγγραφό της,  κάποιος παράγοντας διόρθωσε την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης από 06-11-2013 σε 05-11-2013 και στην δεύτερη σελίδα, τέταρτη σειρά, την ημερομηνία επιδόσεως της αίτησης του αναδόχου για υπαγωγή των διαφορών σε διαιτησία από 09-09-2013 σε 06-09-2013 και ανέγραψε στην επικεφαλίδα του πρωτοτύπου την φράση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-11-2013.

Οι διορθώσεις αυτές δεν έγιναν με σύνταξη νέου σχεδίου και υπογραφή από τον Υπουργό, αλλά με αναγραφή στο ίδιο το υπογεγραμμένο σχέδιο των νέων ημερομηνιών, δίπλα στις οποίες έχουν τεθεί δυο διαφορετικές μονογραφές, χωρίς καμία από αυτές να είναι του Υπουργού. Περαιτέρω υπάρχει η αναγραφή στην επικεφαλίδα του σχεδίου «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» 29/11/2013/5735/5Χ1041.

·      Όμως σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η Ατομική Διοικητική Πράξη τελειούται με την υπογραφή και την χρονολόγησή της στην περίπτωση που δεν απαιτείται η δημοσίευσή της, ενώ στην περίπτωση που απαιτείται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η τελείωσή της επέρχεται με την δημοσίευσή της (Κ.Δ.Διαδ. άρθρο 18 παρ.1).

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κώδικα, επιτρέπεται η διόρθωση μόνο αν η δημοσίευση της πράξης περιέχει γραφικά ή λογιστικά σφάλματα (Κ.Δ.Διαδ. άρθρο 18 παρ.4).

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του πρωτοτύπου της υπογεγραμμένης Απόφασης και η κοινοποίηση «ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» τελειωμένης Ατομικής Διοικητικής Απόφασης. Η έκδοση «ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» τελειωμένης Ατομικής Διοικητικής πράξης συνιστά έκδοση Νέας Διοικητικής Απόφασης, με την οποία διορθώνεται η προηγούμενη, και συνεπώς θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο έκδοσης Ατομικής Διοικητικής Απόφασης.

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του Ν 3614/2007 άρθρο 25Α παρ. 3 και παρ. 13 περίπτωση γ, που προστέθηκε με τον Ν 4155/2013 άρθρο 64 παρ. 3 και 13 εδάφ. γ και τροποποιήθηκε με τον Ν 4177 / 2013 άρθρο 44 παρ. 1 και 4, η αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στην διαδικασία διαιτησίας για τις ανακύψασες διαφορές μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμο αυτού ορίστηκε η 10η Σεπτεμβρίου 2013 και δεδομένης της αποκλειστικής προθεσμίας των 60 ημερών που έχει ταχθεί στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για αποδοχή της εν λόγω αίτησης, προκύπτει ότι ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων έχει αρμοδιότητα να εκδώσει Απόφαση Αποδοχής της σχετικής αίτησης για υπαγωγή των υφιστάμενων διαφορών σε διαιτησία μέχρι την 09-11-2013.

Μετά την ημερομηνία αυτή ο Υπουργός δεν έχει καμία αρμοδιότητα για την έκδοση τέτοιων Αποφάσεων ή την διόρθωση προηγούμενων Αποφάσεων.

·      Όλα τα ανωτέρω είναι θέματα Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου, το οποίο διδάσκεται στο Β’ Εξάμηνο των Νομικών Σχολών και συνεπώς τόσο ο Διαιτητής της ΕΡΓΟΣΕ κ. Σταθόπουλος, όσο ο ορισθείς από αυτόν και τον Διαιτητή της ΑΚΤΩΡ Α.Ε. Επιδιαιτητής κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, έχοντας διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρωθυπουργός, όφειλαν να τα γνωρίζουν και να απόσχουν από την έκδοση Διαιτητικών Αποφάσεων, καθ’ όσον η σχετική έγκριση για Διαιτησία δεν είναι έγκυρη.
Αντί για αυτό, επιδόθηκαν στην έκδοση μεροληπτικών Αποφάσεων, οι οποίες, όχι μόνο έχουν νομικά σφάλματα, αλλά προσκρούουν και στη λογική (π.χ. Διοικητική Απόφαση 96/2015), και  με τις οποίες, όχι μόνο επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο με πολλά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά “αθώωσαν” τους εμπλεκόμενους από τις ποινικώς κολάσιμες ενέργειές τους, τις οποίες τους καταλογίζουν οι έρευνες που διεξήχθησαν από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

·      Ακόμη η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., δια της έμπειρης Νομικής της Διεύθυνσης, όφειλε να εντοπίσει το ανωτέρω ελάττωμα της Απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (στην από 08-01-2014 Δήλωση Ορισμού του Διαιτητή κ. Σταθόπουλου ρητά μνημονεύεται σαν ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής Απόφασης η 06-11-2013) και να μην διορίσει διαιτητή με βάση την εκπρόθεσμη Υπουργική Απόφαση. Στην περίπτωση που ασυγχώρητα της είχε διαφύγει αυτό, θα πρέπει να προσβάλει με Αίτηση Ακύρωσης τις παράνομες Διαιτητικές Αποφάσεις και όχι να σπεύσει να εκταμιεύσει παράνομα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ με βάση την παράνομη και ανυπόστατη Διαιτητική Απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω μεθόδευση «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» συνιστά νόθευση δημοσίου εγγράφου, για την οποία αρμοδιότητα έχουν ο Εισαγγελέας Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος.

Όσα αναφέρουμε προηγουμένως για το Διαιτητικό Δικαστήριο, μας επιτρέπουν να αναρωτηθούμε εύλογα. Μήπως η εγκληματική παράβλεψη/εθελοτυφλία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, και ιδιαιτέρως του κ. Παναγιώτη Πικραμμένου και του κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου,  μπροστά στην προφανή αυτή απάτη δείχνει, γιατί και οι αποφάσεις του που ακολούθησαν ήταν ΟΛΕΣ υπέρ της εταιρίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ;
Επίσης, τα παραπάνω μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι, εκτός τις κατά παραγγελία των «εθνικών εργολάβων» νομοθετικές πρωτοβουλίες για το «ξέπλυμα» των παρανομιών  της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ, που καταγγείλαμε με προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, είχαμε και κατά παραγγελία «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της παραπάνω Απόφασης Υπουργού(!!!), προκειμένου να καλυφθεί το εκπρόθεσμο της εν λόγω Απόφασης. Μιας Απόφασης, που επέτρεψε στην εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, μέσω της «διαιτησίας», όχι μόνο να μην επιστρέψει τα τεράστια ποσά που, όπως διαπίστωσε ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής στη σχετική ΕΚΘΕΣΗ του, είχε πληρωθεί παρανόμως, αλλά να καταφέρει αφενός να εισπράξει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ακόμη ως αποζημιώσεις και αφετέρου να αποκτήσει ισχυρό έρεισμα για την απαλλαγή της από  τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που είχαν ασκηθεί εναντίον της, όπως και εναντίον των επίορκων συνεργατών της στην ΕΡΓΟΣΕ;

Ενώ, λοιπόν, προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τα παραπάνω, ότι το τέχνασμα της «ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ» επινοήθηκε για να καλυφθεί το εκπρόθεσμο της απόφασηςπου καθιστούσε άκυρη την απόφαση υπαγωγής στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ, αυτό διέλαθε της προσοχής σας και σαν αρμόδιος πλέον Υπουργός δεν προβήκατε, όπως σας ζητούσαμε με την παραπάνω  Ερώτησή μας & Α.Κ.Ε., σε καμιά ενέργεια  για την ανάκληση της προφανώς παράνομης και συνεπώς άκυρης απόφασης του προκατόχου σας Υπουργού, αλλά και για να επανορθωθούν οι συνέπειες αυτής, που με τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, τις οποίες προς το παρόν δεν θέλουμε άλλο να σχολιάσουμε, στοίχισαν στο Ελληνικό Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια €. Ακόμη, παραλείψατε να παραπέμψετε στη Δικαιοσύνη όσους ευθύνονται γι αυτή τη μεγάλη απάτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1) Πως είναι δυνατό να διαφύγει της προσοχής σας μια τόσο προφανής απάτη, που διαπράχθηκε, προκειμένου να καλυφθεί η  εκπρόθεσμη έκδοση της παραπάνω απόφασης του προκατόχου σας υπουργού για την υπαγωγή στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών που έχουν ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ;

3) Θα προβείτε για λόγους ασφαλείας Δικαίου στην έκδοση Αποφάσεων με την οποία ρητά ανακαλείται η παραπάνω προφανώς παράνομη και συνεπώς άκυρη Απόφαση του προκατόχου σας υπουργού; Τι προτίθεστε να κάνετε, έστω και τώρα, για να επανορθωθούν οι συνέπειες της άκυρης αυτής απόφασης, που με τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου στοίχισαν στο Ελληνικό Δημόσιο δεκάδες εκατομμύρια €;

4) Σε τι ενέργειες θα προβείτε, τόσο εσείς, όσο και ο συνερωτώμενος Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  για την παραπομπή όσων ευθύνονται γι αυτή την απάτη στη Δικαιοσύνη;

5) Γιατί δεν απαντήσατε στα ακόλουθα με αριθμούς 4,5,7,8,9,10 ερωτήματα της προηγούμενης Ερώτησής μας & Α.Κ.Ε.;

«4. Ήταν ποτέ δυνατό οι διεφθαρμένοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ, που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις στην ίδια σύμβαση και παρέμεναν παρά ταύτα στις θέσεις τους, να μην εισηγηθούν την αποδοχή της πρότασης της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την υπαγωγή στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της παραπάνω σύμβασης, όταν αυτές οι διαφορές οφείλονται ακριβώς στις πράξεις, λόγω των οποίων διώκονται και αυτοί και τα στελέχη της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για κακούργημα»;

«5. Πως προχώρησε ο κ. Χρυσοχοΐδης στην παραπάνω απόφασή του για υπαγωγή στη διαδικασία της διαιτησίας των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ, ενώ γνώριζε ότι είχαν ήδη ασκηθεί γι αυτές τις διαφορές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα κατά στελεχών και υπαλλήλων της ΕΡΓΟΣΕ και της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ»; Δεν βοήθησε, όπως αποδείχθηκε από τις αποφάσεις του Διαιτητικού Δικαστηρίου, στο «ξέπλυμα» της υπόθεσης και στη δικαίωση «των εθνικών εργολάβων», που ήταν απαραίτητη για την απαλλαγή των κατηγορουμένων από τις κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που αντιμετωπίζουν»; 

«7. Μήπως, η φάμπρικα της διαιτησίας «στήθηκε», όπως υποδεικνύει ο συσχετισμός των ημερομηνιών της έκθεσης Ρακιντζή, της άσκησης ποινικών διώξεων και της παραγωγής των νομοθετικών πρωτοβουλιών που καταγγείλαμε με προηγούμενες κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις,  και για το «ξέπλυμα» δύσοσμων υποθέσεων, όπως αυτή της αμαρτωλής σύμβασης 470/2007 της ΕΡΓΟΣΕ»;

«8. Είναι συνταγματική η δυνατότητα εφαρμογής της διαιτησίας στα δημόσια έργα, δεδομένου ότι η δυνατότητα της διαιτησίας, που προβλέπεται από το άρθρο 78 του ν, 3669/2008, περιοριζόταν μόνο στις Συμβάσεις Παραχώρησης(Οδικοί Άξονες, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.λ.π.), αποκλείοντας τη διαιτησία στα δημόσια έργα»;

«9. Είναι ποτέ δυνατό η διαδικασία της διαιτησίας να έχει αναδρομική ισχύ και να παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής της και για διαφορές σε συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από το ν. 4155/2013, χωρίς να υπάρχει σ’ αυτές σχετική νομοθετική ή συμβατική πρόβλεψη, ακόμη και για διαφορές που είχαν προκύψει πριν από αυτό το νόμο»;

«10. Δεν αποτελεί βαρύτατη παράβαση των θεμελιωδών κανόνων του ανταγωνισμού η κατά την διάρκεια της εκτέλεσης μίας δημόσιας σύμβασης αλλαγή του τρόπου επιλύσεως των διαφορών; Αν ήταν γνωστό στους διαγωνισθέντες, ότι οι διαφορές που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα λύνονταν, όχι με την επίπονη διαδικασία του τακτικού δικαστηρίου, αλλά με την ταχεία και σχετικά «φιλική» διαδικασία της διαιτησίας, τότε οι ανταγωνιστές  δεν θα έδιναν μεγαλύτερη έκπτωση»;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates