Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ !!!

ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 35.100.000 ΕΥΡΩ
Μέσα σε μερικούς μήνες η τράπεζα κεφαλαιοποίησε δάνεια ονομαστικής αξίας 81,6 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη της περσινής χρονιάς και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια. Εξετάζεται η αναδιάρθρωση του εναπομείναντος δανεισμού !!!
Σε νέα κεφαλαιοποίηση χρέους, αυτή τη φορά ύψους 35,1 εκατ. ευρώ, της ΗΜΙΘΕΑ (Ερρίκος Ντυνάν) προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,00%, θέτοντας πλέον τις βάσεις για αναδιάρθρωση σε μακροχρόνιο ορίζοντα του εναπομείναντος δανεισμού, ώστε εν συνεχεία να επιχειρηθεί από καλύτερη αφετηρία η πώληση του νοσοκομείου.

Η νέα κεφαλαιοποίηση χρέους (σ.σ. είχε προηγηθεί η κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους 46,5 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015) κρίθηκε αναγκαία, λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων ύψους 23,9 εκατ. ευρώ, που εμφάνισε η εταιρεία στις 31.12.2015, με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920.Η ΗΜΙΘΕΑ έκλεισε το 2015 με ζημίες μετά από φόρους ύψους 25 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν κατά 101 εκατ. ευρώ το κυκλοφορούν ενεργητικό. Παρά τη σημαντική βελτίωση στον κύκλο εργασιών (29,7 εκατ. χωρίς rebate και clawback), οι ζημίες προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ.

Στις 23 Μαΐου 2016 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΗΜΙΘΕΑ ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 35,1 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρηματικών δανειακών υποχρεώσεων, ώστε να καταστεί απρόσκοπτη η συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα εξετάζεται η αναδιάρθρωση και μετατροπή μέρους του δανείου σε μακροχρόνιο δανεισμό, προκειμένου να βελτιωθούν οι αριθμοδείκτες για το Κεφάλαιο Κίνησης (Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις).

Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανερχόταν στο τέλος του 2015 σε 106,7 εκατ. ευρώ και αφορά σε πίστωση από Πειραιώς με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό. Η πίστωση είναι έντοκη, με ετήσιο επιτόκιο το ισχύον προνομιακό επιτόκιο χορηγήσεων της τράπεζας. Η εταιρεία κατέβαλε εντός του 2015 για τόκους 4,37 εκατ. ευρώ και προμήθειες 48 χιλ. ευρώ. Μετά την κεφαλαιοποίηση 35,1 εκατ. ευρώ έχει μειωθεί στα επίπεδα των 70 εκατ. ευρώ.

Η ΗΜΙΘΕΑ απέκτησε στις 24.09.2014, μέσω διαδικασίας αναγκαστικού πλειστηριασμού, την κυριότητα της νοσηλευτικής μονάδας «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center», ως σύνολο επιχείρησης. Το 2015 υπήρξε το πρώτο πλήρες έτος διαχείρισης του Ντυνάν, κατά τη διάρκεια του οποίου η διοίκηση της ΗΜΙΘΕΑ εκπόνησε το νέο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο και ξεκίνησε την προσπάθεια ανάκαμψης του νοσοκομείου στο επίπεδο των δυνατοτήτων του.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Πειραιώς δεσμεύεται μέσω του πλάνου αναδιάρθρωσης να αποεπενδυθεί από την ΗΜΙΘΕΑ.

Στο παραπάνω πλαίσιο προ μερικών μηνών έτρεξε διαδικασία υποβολής προσφορών και σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κατάθεση τουλάχιστον μιας πρότασης, που όμως δεν κρίθηκε συμφέρουσα.


ΠΗΓΗ
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1428197/hreos-351-ekat-toy-errikos-ntynan-metohopoihse-h.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates