Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΗΝ ΕΕ !!!

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΦΕΥΡΕΘΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην Ευρώπη οι γερμανικές τράπεζες. 
Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Berlin Hyp, η οποία εξέδωσε ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με απόδοση -0,162% !!!Την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης των ισολογισμών τους, οι γερμανικές τράπεζες δείχνουν να βρίσκονται στο απυρόβλητο.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο γερμανικός τραπεζικός κλάδος, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρώπης, εφαρμόζει μια πιο επιθετική πολιτική στην επέκτασή του, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο για ολόκληρη την Ευρωζώνη. 
Όπως δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία, οι γερμανικές τράπεζες έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις εκδόσεις καλυμμένων ομολόγων, με γνώμονα πάντα το είδος των τίτλων που αποδέχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πρόγραμμα αγοράς τίτλων (QE).
Πρόσφατο παράδειγμα ήταν η Berlin Hyp, η οποία εξέδωσε ομόλογα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με απόδοση -0,162%, και γίνεται με αυτόν τον τρόπο η πρώτη μη κρατική τράπεζα που μπαίνει στον «χορό» των αρνητικών επιτοκίων.Η έκδοση αυτή έγινε με τη μορφή τριετών καλυμμένων ομολόγων, που δίνει στους πιστωτές πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων που διαθέτει η τράπεζα, σε περίπτωση που η ίδια η τράπεζα αντιμετωπίσει προβλήματα στην αποπληρωμή τους.
Τα καλυμμένα ομόλογα εκδίδονται από τράπεζες και θεωρούνται από τους πιο ασφαλείς τίτλους στην αγορά χρέους, γιατί σε περίπτωση χρεοκοπίας, οι κάτοχοί τους μπορούν να καταφύγουν τόσο στην τράπεζα όσο και σε μια δεξαμενή υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού.Οι αναλυτές έχουν αρχίσει να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την τάση αυτή που γιγαντώνεται εξαιτίας της πολιτικής της ΕΚΤ και αυξάνει επικίνδυνα την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Τα καλυμμένα ομόλογα είναι ομόλογα σταθερού εισοδήματος, εκδίδονται κατά κύριο λόγο από ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση και αποτελούν εναλλακτική πηγή άντλησης ρευστότητας καθώς αγοράζονται συνήθως από ασφαλιστικά ταμεία, κεντρικές τράπεζες και θεσμικούς επενδυτές.
Καλύπτονται από υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία (υποθήκες, ενυπόθηκα ομόλογα, δάνεια και εγγυήσεις της κυβέρνησης, οργανισμών του δημοσίου τομέα ή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών) τα οποία περιορίζουν ή εκμηδενίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο, αφού σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής ή πτώχευσης του εκδότη, η αποπληρωμή τους εξυπηρετείται από το προϊόν της πώλησης των ομολόγων / ακινήτων / δανείων / άλλων περιουσιακών στοιχείων που έχουν διατεθεί για την ασφάλεια των πληρωμών.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό τους, σε αντίθεση με τα προϊόντα τιτλοποίησης, είναι ότι συνεχίζουν να αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του εκδότη και δεν απαλείφονται από τον ισολογισμό της τράπεζας.
Επιπλέον, τα καλυμμένα ομόλογα προσφέρουν διπλή προστασία στον επενδυτή, αφού η πιστοληπτική τους διαβάθμιση βασίζεται τόσο στην πιστοληπτική διαβάθμιση της εκδότριας τράπεζας όσο και στα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εξασφάλιση.
Πώς όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα καλυμμένα ομόλογα για να αυξηθεί η ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα; Κατά την τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση παρατηρήθηκε σημαντική έλλειψη ρευστότητας στο ευρωσύστημα.
Για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), πέραν της μείωσης του βασικού επιτοκίου του ευρώ, αποφάσισε τη διεύρυνση των αποδεκτών χρεογράφων για παροχή ρευστότητας και την αγορά καλυμμένων ομολόγων που εκδίδονται στη ζώνη του ευρώ. Στόχος αυτών των μέτρων είναι αφενός η προσφορά απεριόριστης ρευστότητας στις τράπεζες σε χαμηλό κόστος και αφετέρου η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα.
Συνεπώς, η έκδοση καλυμμένων ομολόγων δίδει στις τράπεζες την δυνατότητα χρησιμοποίησής τους ως εξασφάλιση για να αντλήσουν φθηνή ρευστότητα από την ΕΚΤ.

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates