Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016

ΑΣΥΛΙΑ ΤΕΛΟΣ !!! ΕΤΣΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΣΟΚ+ΝΔ !!!

2 ΜΗΝΥΣΕΙΣ - ΒΟΜΒΕΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Με την πρώτη, ζητείται η ποινική δίωξη όλων όσων έλαβαν τις δήθεν δωρεές του Χριστοφοράκου χωρίς να πληρώσουν τους φόρους δωρεάς, για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την επιβαρυντική διάταξη περί καταχραστών του δημοσίου.
  • Και με τη δεύτερη, ζητείται να βγει από το αρχείο η δικογραφία για τα θαλασσοδάνεια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και να ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις κατά των τραπεζικών στελεχών του τα χορήγησαν, επειδή δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής η ασυλία και το ακαταδίωκτο της κατάπτυστης Τροπολογίας 390/37/2013, αφού δεν συντρέχει η προϋπόθεση της περίπτωσης (β) αυτής.Δείτε τα βίντεο όπου εξηγείται αναλυτικά γιατί οι τραπεζικοί πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ΕΔΩ & ΤΩΡΑ :ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΠΑΣΟΚ+ΝΔ

Προς τον κ. Εισαγγελέα περί Οικονομικών Εγκλημάτων
Καταγγελία – Μηνητήριος Αναφορά
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΤΑ

ΠΑΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
που με τις πράξεις και τις παραλήψεις του έχει εγκρίνει ή/και υπογράψει ή/και εκταμιεύσει
τα δάνεια και τις πάσης μορφής πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα πολιτικά κόμματα
ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ), κατά την έννοια της περιπτωσης (β), της Τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37, του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατέθηκε την 04/04/2013 και ψηφίστηκε όπως κατατέθηκε.Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα,
Είμαι Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με έκπληξή μου πληροφορήθηκα, την 05/03/2016,  από τον διαδικτυακό τόπο http://kinima-ypervasi.blogspot.gr,  ότι η τροπολογία με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του υπουργείου Ανάπτυξης, που είχε κατατεθεί στις 4/4/2013, εψηφίσθη και αναφέρει ότι : «Δεν συνιστά κατά τη έννοια των άρθρων 256 και 390 του Ποινικού Κώδικα για τον πρόεδρο τα μέλη του Δ.Σ και τα στελέχη των τραπεζών, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά νόμο καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας και
β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ)».

Επειδή, κατά την εισηγητική έκθεση της ως άνω τροπολογίας  «... η διάταξη καταλαμβάνει και τα ήδη χορηγηθέντα ή εκκρεμή δάνεια».

Επειδή, η ως άνω τροπολογία, που είχε αναδρομική ισχύ, εκτός από τα δάνεια των κομμάτων, αφορά και στα πάσης φύσης δάνεια και τις πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες σε ιδρύματα όπως το Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σε διάφορες ΜΚΟ.

Επειδή, όπως ενημερώθηκα από ανάρτηση που έκανε στις 05/03/2016 ο ιστότοπος  http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/: «Υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη ΔΣ, τα golden boys που μοίραζαν εκατομμύρια στον Σταύρο Ψυχάρη, παραβιάζοντας κάθε διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας & των πράξεων των διοικητών ΤτΕ & ΕΚΤ»

Επειδή, οι περιπτώσεις των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, χορηγήσεων και πιστώσεων στα πολιτικά κόμματα και, ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην  ασυλία της από 04/04/2013 τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του Υπουργείου Ανάπτυξης, επειδή προκύπτει αβίαστα ότι ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ η προϋπόθεση υπ’ αριθ. (β) αυτής, αφού δεν τηρήθηκαν σε καμία περίπτωση κατά τη χορήγησή τους οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του κου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ), ούτε οι αντίστοιχες της ΕΚΤ.

Ειδικότερα, δεν τηρήθηκαν οι κανονιστικές πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ (ΠΔΤΕ), που αφορούν τους κανόνες χρηματοδότησης φυσικών και νομικών προσώπων, ήτοι αναλυτικότερα οι εξής :

·        ΠΔΤΕ 1955/02.07.1991, με θέμα τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα»

·      ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006,  με θέμα το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων, η οποία, στο κεφάλαιο 15 περί διαχείρισης των κινδύνων, αναφέρει επί λέξει τα εξής : «……. 15. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει καταγεγραµµένες πολιτική και διαδικασίες που αντιστοιχούν στην Επιχειρησιακή του Στρατηγική, σχετικά µε: 15.1. την ανάληψη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση των κινδύνων (αγοράς, πιστωτικός, επιτοκίων, ρευστότητας, λειτουργικός κλπ) και τη διάκριση των συναλλαγών και πελατών κατά επίπεδο κινδύνου (όπως χώρα, επάγγελµα, δραστηριότητα), 15.2. τον καθορισµό των εκάστοτε αποδεκτών ανωτάτων ορίων ανάληψης κινδύνου συνολικά για κάθε είδος κινδύνου και περαιτέρω κατανοµή καθενός εκ των ορίων αυτών κατά πελάτη, κλάδο, νόµισµα, υπηρεσιακή µονάδα κλπ και 15.3. τη θέσπιση ορίων παύσης ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή άλλων διορθωτικών ενεργειών, που κοινοποιούνται έγκαιρα και εγγράφως, µε τη µορφή εξειδικευµένων στόχων ή κατευθύνσεων, όπου απαιτείται, σε όλα τα εντεταλµένα όργανα που εµπλέκονται στις διαδικασίες ανάληψης (risk owners), παρακολούθησης, αντιστάθµισης και µείωσης των κινδύνων. 16. Καθορίζεται η ετήσια επαναξιολόγηση των κινδύνων και προσδιορίζεται ότι οι υψηλού κινδύνου περιοχές, ή οι πολύπλοκες συναλλαγές που καθορίζονται από κάθε πιστωτικό ίδρυµα καθώς και οι προβληµατικές πιστοδοτήσεις θα ελέγχονται συχνότερα. 17. Για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παρακολούθηση της πολιτικής κινδύνων κάθε πιστωτικό ίδρυµα διαθέτει µια εξειδικευµένη και ανεξάρτητη λειτουργία διαχείρισης των κινδύνων, που καλύπτει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων για όλες τις µορφές των κινδύνων, περιλαµβανοµένου του λειτουργικού. 18. Υφίστανται καταγεγραµµένες διαδικασίες ειδικότερα, ως προς: 18.1. Τον περιοδικό εντοπισµό των σηµαντικών ή αιφνίδιων µεταβολών στις παραµέτρους που διαµορφώνουν τους κινδύνους (οικονοµικά µεγέθη, εξελίξεις στην αγορά, νοµικό περιβάλλον κλπ), την αξιολόγησή τους και την αναφορά τους στα αρµόδια 8 όργανα για τυχόν διορθωτικές ενέργειες, ιδίως όταν οδηγούν σε υπέρβαση των αποδεκτών ορίων. 18.2. Την αντιστάθµιση (κάλυψη, µεταφορά, ασφάλιση) και λογιστικοποίηση της τυχόν ζηµιάς. 18.3. Την τιµολόγηση των προσφερόµενων προϊόντων και περιοδική επαναξιολόγησή της, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαµβάνονται υπόψη όλες οι παράµετροι διαµόρφωσης του κόστους, ο ανταγωνισµός, οι κίνδυνοι σε σχέση µε τις αναµενόµενες αποδόσεις κλπ. 19. Πριν από την επέκταση της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος σε νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες: 19.1. Θα υπάρχουν τεκµηριωµένες αποφάσεις ενσωµάτωσής τους στη στρατηγική ανάπτυξης του πιστωτικού ιδρύµατος. 19.2. Θα έχουν αναγνωρισθεί µε ακρίβεια οι σχετικοί κίνδυνοι, συµπεριλαµβανοµένου και του λειτουργικού κινδύνου. 19.3. Θα έχει ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση των αντίστοιχων ελέγχων και διαδικασιών ή η προσαρµογή των υφιστάµενων στο σύστηµα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, γενικότερα. 20.1. Κατά τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων για την ανάληψη σηµαντικών κινδύνων (χορήγησης δανείων, αναδιάρθρωσης/ρύθµισης υφιστάµενων δανείων, συµµετοχών, επενδύσεων κλπ), στην περίπτωση κινδύνων που δεν υπόκεινται σε προκαθορισµένες παραµέτρους, καθώς και στον καθορισµό σχετικών ορίων ανάληψης κινδύνων, διασφαλίζεται τουλάχιστον η συµµετοχή της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσιακής µονάδας και της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 20.2. Στις καταγεγραµµένες και εγκεκριµένες από το ∆.Σ. εσωτερικές διαδικασίες, προσδιορίζεται µε πληρότητα ο βαθµός, κατά τον οποίο η λήψη της τελικής απόφασης (ανωτέρω παρ. 20.1.) εξαρτάται από την εισήγηση της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Κατά την αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει θετικά υπόψη την πρόβλεψη κλιµάκωσης της βαρύτητας της εν λόγω εισήγησης ανάλογα µε το ύψος και την πολυπλοκότητα των αναλαµβανόµενων κινδύνων (άσκηση βέτο, αυξηµένη βαρύτητα, απλός υπολογισµός σε πλειοψηφικό σύστηµα κλπ). 20.3. Οι καταγεγραµµένες στα πρακτικά πιο πάνω εισηγήσεις τίθενται, όταν ζητηθούν, υπόψη των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων/υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία (άρθρο 4 του ν.δ. 588/1948 και άρθρο 4 του α.ν. 1665/1951)…».

·        ΠΤΔΕ 2595/20.8.2007, με θέμα τον καθορισμό των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για τη διαχείριση και αντιμετώπιση από τα πιστωτικά ιδρύματα των αναλαμβανόμενων επί μέρους κινδύνων.

·     ΠΔΤΕ 2630-2631-2632-2633-2634-2635/29.10.2010, που αφορούν αντίστοιχα  (α) τον ορισμό των Ιδίων Κεφαλαίων, (β) την εφαρμογή της Τυποποιημένης Προσέγγισης, της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων και τον λειτουργικό κίνδυνο, (γ) τη δημοσιοποίηση στοιχείων (Πυλώνας ΙΙΙ), (δ) την τιτλοποίηση, (ε) τους κινδύνους αγοράς και αντισυμβαλλομένου και (στ) τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.

·        ΠΔΤΕ  2560/01.04.2005, με θέμα τον καθορισμό του πλαισίου ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την οποία καθορίζονται οι υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας με τη μορφή ελαχίστων ορίων, τους  οποίους οφείλουν να τηρούν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα,  προκειμένου η Τράπεζα της Ελλάδος να  καθορίζει τα ελάχιστα όρια του δείκτη ρευστών διαθεσίμων  κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό του ελέγχου του τραπεζικού συστήματος και, ειδικότερα,  για να περιορίζει τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να δημιουργεί αυθαίρετα χρήμα δια της χορήγησης δανείων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και να αυξάνονει κατά τον τρόπο αυτό την προσφορά του μη νομισματοποιημένου χρήματος.  Ειδικότερα, καθορίζονται υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας µε τη µορφή ελάχιστων ορίων, ως εξής :

∆είκτης Ρευστών ∆ιαθεσίµων :
Ορίζεται το πηλίκο του κλάσµατος στο οποίο ως αριθµητής λαµβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο των «ρευστών διαθεσίµων» της χρονικής ζώνης άµεσης λήξης µέχρι και 30 ηµέρες όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα Β, της ΠΔ/ΤΕ  2560/01.04.2005 και ως παρονοµαστής οι «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις», ήτοι τα δανειακά κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο προαναφερθέν Παράρτηµα Ι  της ΠΔ/ΤΕ  2560/01.04.2005.
Το Ελάχιστο Όριο του Δείκτη Ρευστών Διαθεσίμων ορίζεται σε:
                             
i. 15% μέχρι την 30.9.2005 και
ii. 20% από την 1.10.2005 και εφεξής.
                        

∆είκτης Ασυµφωνίας Ληκτότητας Απαιτήσεων-Υποχρεώσεων :
Ορίζεται το πηλίκο του κλάσµατος στο οποίο ως αριθµητής λαµβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο της διαφοράς των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της χρονικής ζώνης άµεσης λήξης µέχρι και 30 ηµέρες όπως προσδιορίζονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα Β της ΠΔ/ΤΕ  2560/01.04.2005 και ως παρονοµαστής οι «βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις», όπως προσδιορίζονται στο προαναφερθέν Παράρτηµα Ι.
Το ελάχιστο όριο του δείκτη αυτού,  µε την επισήµανση του αρνητικού προσήµου, ορίζεται σε  -20%.
Τήρηση Ελάχιστων Ορίων
Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν τα ελάχιστα όρια σε κάθε χρονική στιγμή, καθώς και να γνωστοποιούν αμέσως στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος), κάθε σημαντική επί έλαττον απόκλιση, μεγαλύτερη των δύο εκατοστιαίων μονάδων (2%) των υποχρεωτικών δεικτών από τα ανωτέρω ελάχιστα όρια.

    ΠΔΤΕ 2630/2010,  2588/2007,  2589/2007,  2590/2007,  2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011,  2594/2007,  2595/2007,  2635/2010  και  ΠΔΤΕ 2620/28.08.2009,    με τις οποίες ολοκληρώθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το εν λόγω εποπτικό πλαίσιο, γνωστό κατά τα ανωτέρω και ως Βασιλεία II, καθιέρωσε τους ακόλουθους τρεις θεμελιώδεις άξονες εποπτείας, του λεγόμενους «Πυλώνες».
Τον ΠΥΛΩΝΑ 1, που αφορά τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που τα πιστωτικά ιδρύματα κατά κανόνα αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο.
Τον ΠΥΛΩΝΑ 2, που αφορά τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία καταρχάς τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα και κατ' ακολουθίαν η Tράπεζα της Ελλάδος, αξιολογούν την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων κάθε πιστωτικού ιδρύματος χωριστά, σε σχέση με τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους αυτό εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί, πέραν από εκείνους που αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1.
Τον ΠΥΛΩΝΑ 3,    που αφορά τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης στοιχείων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς με την παροχή στους ενδιαφερόμενους της δυνατότητας σύγκρισης τόσο της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων, της κεφαλαιακής και οργανωτικής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχοντας έτσι κίνητρο για την βελτίωσή τους, όσο και των μεθόδων και πρακτικών που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα και αναλυτικότερα :

Με την ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007, Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο με την Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standardised Approach), που είναι η απλούστερη από τις νέες εναλλακτικές σχετικές προσεγγίσεις. Με την προσέγγιση αυτή βελτιώνεται το προϊσχύον πλαίσιο με την καθιέρωση αναλογικότερης σύνδεσης των ιδίων κεφαλαίων προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, καθώς :
·         Διευρύνεται η κλίμακα των προκαθορισμένων συντελεστών με τους οποίους σταθμίζεται κάθε κατηγορία χρηματοδότησης ή άλλου ανοίγματος της τράπεζας,
·         Λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η πιστοληπτική διαβάθμιση του πιστούχου από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), η διασπορά των κινδύνων που επιτρέπει τη μείωση από 100% σε 75% του συντελεστή στάθμισης για τον κίνδυνο των μέχρι ποσού 1 εκατ. ευρώ πιστώσεων προς φυσικά πρόσωπα ή  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξασφάλιση από κατοικίες που επιτρέπει τη μείωση του συντελεστή στάθμισης των δανείων από 50% σε 35%, ενώ, αντιθέτως, η εμφάνιση καθυστέρησης αποπληρωμής άνω των 90 ημερών οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή και
·         Αναγνωρίζονται και άλλα είδη εξασφαλίσεων, καθώς και πιο εξελιγμένες τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, όπως τα πιστωτικά παράγωγα.

Με την ΠΔΤΕ 2589/20.08.2007, Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων, θεσπίζεται η προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων (Internal Ratings Based Approach), η οποία εισάγει εξ ολοκλήρου νέα μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση παραμέτρους κινδύνου, όπως η πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης του πιστούχου (Probability of Default) και η ζημία του πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default), επιτρέποντας για πρώτη φορά στα πιστωτικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους συστήματα διαχείρισης και υποδείγματα για την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών.
Η χρησιμοποίηση της πιο πάνω προσέγγισης και της πιο εξελιγμένης εκδοχής της (Advanced IRB) από τις πέντε (05) πρώτες εδώ εναγόμενες,  προϋποθέτει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από διαβούλευση στην οποία συμμετέχει και η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η έγκριση παρέχεται εφόσον διαπιστωθεί ότι ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά την επάρκεια των εσωτερικών συστημάτων που το πιστωτικό ίδρυμα έχει αναπτύξει για τη διαβάθμιση των πιστούχων και των πιστοδοτήσεων, την ποσοτικοποίηση των παραμέτρων κινδύνου, την επικύρωση των σχετικών αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους στη λήψη των αποφάσεων για τη χορήγηση και την τιμολόγηση των δανείων.

Με την  ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007, Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το Λειτουργικό Κίνδυνο,  θεσπίζεται η καθιέρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο και αποτελεί μια από τις σημαντικές καινοτομίες του νέου πλαισίου.  Η έννοια του εν λόγω κινδύνου αφορά στις ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από ανεπάρκεια ή λάθη διαδικασιών ή προσώπων, καλύπτοντας και τον νομικό κίνδυνο.  Με την εν λόγω Πράξη παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα  να επιλέγουν μεταξύ τυποποιημένων και εξελιγμένων προσεγγίσεων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και για τον κίνδυνο αυτό.

Με την ΠΔΤΕ 2646/09.09.2011, Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων για τον Κίνδυνο Αγοράς, αντικαθίσταται η ΠΔΤΕ 2591/2007, όπως ισχύει, προκειμένου να ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΚ. Οι κύριες αλλαγές σχετίζονται με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.  Ειδικότερα, προβλέπεται :

  • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν εγκεκριμένα εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον γενικό κίνδυνο, να υπολογίζουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με την εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς κάτω από ακραίες συνθήκες (stressed VaR),
  • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έχουν εγκεκριμένα εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον ειδικό κίνδυνο, να υπολογίζουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιοπιστίας (incremental default and migration risk) του εκδότη χρεωστικών τίτλων και μετοχών,
  • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να διενεργούν, κατ’ ελάχιστον, υποθετικό εκ των υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο (hypothetical back testing) για την αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων δυνητικής ζημιάς,
  • η αύξηση του συντελεστής στάθμισης από 4% σε 8% για τον ειδικό κίνδυνο, για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης από μετοχές με βάση την τυποποιημένη μέθοδο και
  • η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να καθιερώσουν διαδικασίες με τις οποίες θα προσαρμόζουν την τρέχουσα αξία των στοιχείων τους, τα οποία δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα.

Με την ΠΔΤΕ 2645/2011, Υπολογισμός Σταθμισμένων Ανοιγμάτων για Θέσεις σε Τιτλοποίηση, αντικαθίσταται η ΠΔΤΕ 2633/29.10.2010, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών έναντι του πιστωτικού κινδύνου ανοιγμάτων τους σε τιτλοποιήσεις (securitisation), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που διατηρούν ή αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της εν λόγω τεχνικής   και ενσωματώνονται οι διατάξεις της Οδηγίας 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορούν στις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις θέσεις σε επανατιτλοποίηση (CRD III) και, ειδικότερα, εισάγεται ο ορισμός της «επανατιτλοποίησης» και της «θέσης σε επανατιτλοποίηση, προστίθενται συντελεστές στάθμισης για θέσεις σε επανατιτλοποιήση και εξειδικεύεται η εφαρμογή της μεθόδου του εποπτικού υποδείγματος στις θέσεις σε επανατιτλοποίηση. 
Με την ΠΔΤΕ 2594/20.8.2007Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου, παρέχεται στα πιστωτικά ιδρύματα η δυνατότητα χρησιμοποίησης και νέων εξελιγμένων μεθόδων για τον υπολογισμό της αξίας των ανοιγμάτων, ειδικά από συναλλαγές τύπου πώλησης και επαναγοράς (REPOS) και από συμβάσεις παραγώγων, προκειμένου να υπολογιστούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Ο κίνδυνος αυτός αφορά τη ζημία που θα προκύψει για το πιστωτικό ίδρυμα εάν ο αντισυμβαλλόμενος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, λαμβανομένων υπόψη και των πιθανών διακυμάνσεων των τιμών αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων τα οποία αφορά η συναλλαγή.

Με την ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007, Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (ΔΕΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος, θεσπίζονται, πέρα των προβλεπομένων στον Πυλώνα 1, τα εξής :
·         Ποιοτικού χαρακτήρα κριτήρια υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας κάθε πιστωτικού ιδρύματος, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
·         Η έννοια των «εσωτερικών κεφαλαίων», η οποία είναι ευρύτερη εκείνης των «εποπτικών κεφαλαίων» που υπολογίζονται με τις μεθόδους του Πυλώνα 1, καθώς αφορά τα κεφάλαια που το πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια από πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανομής για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχει αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί.
Ως τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται, ενδεικτικά, αυτοί που δεν καλύπτονται ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος στρατηγικής, ο κίνδυνος φήμης αλλά και εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν από το θεσμικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό περιβάλλον.
·         Η διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος της εν γένει συμμόρφωσης του πιστωτικού ιδρύματος προς τις εποπτικές του υποχρεώσεις, η οποία θα αποτελεί αντικείμενο διαλόγου με το πιστωτικό ίδρυμα. Στόχος του διαλόγου είναι η αμοιβαία κατανόηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών και η έγκαιρη αντιμετώπιση των αδυναμιών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να λαμβάνει τα εποπτικά μέτρα που προβλέπονται από τον ν. 3601/2007, μεταξύ των οποίων και η επιβολή πρόσθετων προβλέψεων ή, εφόσον κρίνει ότι με τα σχετικά διορθωτικά μέτρα δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς οι κίνδυνοι, να επιβάλλει πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με την
ΠΔΤΕ 2635/29.10.2010, Εποπτεία και έλεγχοςτων μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων,  προσαρμόζονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. 
Οι κυριότερες προσαρμογές αφορούν : 
·         την αναγνώριση εξασφαλίσεων που μειώνουν το ύψος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατ΄ αντιστοιχία με τα καθοριζόμενα στις προαναφερόμενες ΠΔΤΕ τις σχετικές με τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Αγοράς και
·         τον καθορισμό χωριστού ορίου για το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της τράπεζας έναντι των σημαντικών μετόχων της και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων και επιχειρήσεων.

Με την ΠΔΤΕ 2442/29.01.1999,  όπως ισχύει, καθορίζονται οι συντελεστές που εφαρμόζονται επί ορισμένων κατηγοριών απαιτήσεων σε καθυστέρηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού προβλέψεων.
Οι ελάχιστες αυτές προβλέψεις καθορίζονται για εποπτικούς σκοπούς και συνδέονται με την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο κατάλογος των εγγράφων που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο αυτής της αξιολόγισης αναφέρεται στις ΠΔΤΕ 2442/29.1.1999, ΠΔΤΕ 2513/15.1.2003,
ΠΔΤΕ 2557/2005,  ΠΔΤΕ 2565/2005ΕΤΠΘ 254/7/2007 και  ΠΔΤΕ  2619/ 30.07.2009.

Κατά τα ανωτέρω, οι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης των κινδύνων τους οποίους, με βάση τις θεσμοθετημένες αρχές από την Τράπεζα της Ελλάδος, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οφείλουν να ενσωματώσουν τις απαραίτητες προσαρμογές των κριτηρίων έγκρισης ή απόρριψης δανείων κατά τη διαδικασία προαξιολόγησης.
Τα κριτήρια αυτά πρέπει να αναγνωρίζουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος και τις επιπτώσεις του έντονου ανταγωνισμού στην πολιτική ανάληψης κινδύνων και την ταχεία πιστωτική επέκταση.
  
Επειδή, κατόπιν όλων των ανωτέρω, προκύπτει αβίαστα ότι οι περιπτώσεις των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, χορηγήσεων και πιστώσεων στα πολιτικά κόμματα και, ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,  ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην  ασυλία της από 04/04/2013 τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του Υπουργείου Ανάπτυξης, επειδή  ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ η προϋπόθεση υπ’ αριθ. (β) αυτής, αφού δεν τηρήθηκε, σε καμία περίπτωση, κατά τη χορήγησή αυτών, καμία εκ των ανωτέρω, αναλυτικώς εκτεθέντων κανονιστικών πράξεων του κου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματος μου ως Έλληνας Βουλευτής.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ 
Κάθε υπεύθυνο τραπεζικό στέλεχος, που με τις πράξεις και τις παραλήψεις του έχει εγκρίνει ή/και υπογράψει ή/και εκταμιεύσει
τα δάνεια και τις πάσης μορφής πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα πολιτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω, αναλυτικώς εκτεθείσες κανονιστικές πράξεις
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΠΔΕ), κατά την έννοια της περιπτωσης (β), της Τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37, του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατέθηκε την 04/04/2013 και ψηφίστηκε όπως κατατέθηκε.

            ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την κατά νόμον άσκηση ποινικής δίωξης κατ' αυτών, καθώς και την παραδειγματική τιμωρία και όσων άλλων προσώπων αποδειχθεί η εμπλοκή τους.

Πληρεξούσια Δικηγόρο και αντίκλητο διορίζω την Δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνα Ηλία Ζαγγανά, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Πρ. Λόφου 19, 210 2852132, 6970179398), ΑΜ ΔΣΑ: 27864.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1.     Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3760/7-3-2016 Ερώτησή μου προς τον Υπουργό Οικονομικών (Σχετ. 1).
2.     Εκτύπωση εκ του διαδικτυακού τόπου  http://kinima-ypervasi.blogspot.gr, ανάρτησης της 05/03/2016,  σχετικά με τα υψηλόβαθμα στελέχη και μέλη ΔΣ και τα golden boys που μοίραζαν εκατομμύρια στον Σταύρο Ψυχάρη, παραβιάζοντας κάθε διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας & των πράξεων των διοικητών ΤτΕ & ΕΚΤ (Σχετ. 2).

Αθήνα, 11/03/2016

Ο Καταγγέλλων

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΩΡΕΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΥΠρος τον κ. Εισαγγελέα περί Οικονομικών Εγκλημάτων

Καταγγελία – Μήνυση
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΤΑ

1. Μιχάλη Χριστοφοράκου,
2. Κατά παντός άλλου υπευθύνου.Αξιότιμε Κύριε Εισαγγελέα,
Είμαι Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και με έκπληξή μου πληροφορήθηκα – όπως και όλος ο Ελληνικός Λαός - την Κυριακή 06/03/2016 από τη Κυριακάτικη Εφημερίδα «REAL NEWS» του έγκριτου δημοσιογράφου κ. Νίκου Χατζηνικολάου, και την Τρίτη 8/03/2016 στον διαδικτυακό τόπο kinima-ypervsi.blogspot.gr – Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ, Τραπεζική & Οικονομική Δικαιοσύνη, ότι η ελληνική δικαιοσύνη ετοιμάζεται να απαλλάξει από δύο κακουργήματα, τα οποία φέρεται αποδεδειγμένα να έχει διαπράξει, χωρίς Δίκη, τον πρώην ισχυρό άνδρα της Siemens, κ. Μιχάλη Χριστοφοράκο. Ο λόγος γίνεται για την υπόθεση και για τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί αναφορικά με την προμήθεια του συστήματος ασφάλειας C4I, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, κατόπιν σχετικής πρότασης του εισαγγελέα κου Στέλιου Κωσταρέλλου προς το Δικαστικό Συμβούλιο.

Χαρακτηριστικά Σας αναφέρω ότι, ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει προς έκπληξή μου την απαλλαγή του φυγόδικου μέχρι και σήμερα, κ. Χριστοφοράκου όχι μόνο για το αδίκημα της απάτης, αλλά και για αυτό της δωροδοκίας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς θεωρεί - «προκλητικά» κατά την άποψή μου -  στην πρότασή του ότι  ο Μιχάλης Χριστοφοράκος δεν δωροδόκησε κρατικούς υπαλλήλους, αλλά ότι δήθεν έδινε «διψήφιο ποσό εκατομμυρίων» ως δήθεν «ΔΩΡΕΑ» στους ταμίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. για να «κλείνει» όλες τις μεγάλες δουλειές στη χώρα μας η Εταιρεία  Siemens, για τα συμφέροντα της οποίας ενεργούσε.

Σύμφωνα με την γνώση που μου επιτρέπεται να έχω από το ήδη αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στη δικογραφία και, ειδικότερα, από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών των αρμοδίων για την παρακολούθηση του έργου και στη συνέχεια των μελών των Επιτροπών Ελέγχου και Παραλαβής Προμήθειας C4Ι, τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών των στελεχών της ελληνικής εταιρείας Siemens Α.Ε,  ο αξιότιμος κος εισαγγελέας λανθασμένα και παραπλανημένος, θεωρώ ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προέκυψε κανένα στοιχείο με διακίνηση χρηματικών ποσών  προς υπαλλήλους (μέλη των αρμόδιων επιτροπών για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή αυτού) ή άλλα υπηρεσιακά στελέχη που είχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλακεί στην προμήθεια του συστήματος ασφάλειας C4Ι.

Κατόπιν των ανωτέρω στην εισαγγελική του πρόταση ο αξιότιμος κ. Εισαγγελέας, προτείνει ν’ αρθούν και τα δύο εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος του καθώς δεν εμφανίστηκε να απολογηθεί για την υπόθεση στον τέταρτο ειδικό ανακριτή και διέφυγε προκλητικά στη Γερμανία – φιλικός προς τον ίδιο χώρα ζητώντας προστασία εκεί, όπως και έγινε, ενώ μέχρι και σήμερα βρίσκεται εκεί.

Επειδή, πιθανολογώ ότι η ανωτέρω εισαγγελική πρόταση, έλαβε υπ’ όψιν της μια ενδεχομένως εσφαλμένη μετάφραση στη λεκτική διατύπωση των Γερμανικών Δικαστικών Αρχών, η οποία στη λανθασμένη και συγκεχυμένη μεταφραστική απόδοσή της, κάνει λόγο ως δήθεν «δωρεά χρημάτων» σε πολιτικά κόμματα, γεγονός που φυσικά δεν θα μπορούσε να στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση των εγκλημάτων της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας..

Επειδή, η τελεσίδικη Απόφαση του Μονάχου, επέβαλε στον κ. Μιχάλη Χριστοφοράκο ποινή φυλάκισης ενός έτους, διότι αποδείχθηκε κατά την διαδικασία του Δικαστηρίου ότι ως διευθυντής της Siemens στην Ελλάδα προέβη σε «ΔΩΡΕΑ»  (σύμφωνα με την μεταφραστική αστοχία) διψήφιου ποσού εκατομμυρίων ευρώ, προς το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ και δη προς τους ταμίες των κομμάτων αυτών, ώστε να επηρεάσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους και να επιταχυνθεί η παραλαβή των επιμέρους έργων της προμήθειας, ενεργώντας ενδεχομένως και κατά παράβαση των καθηκόντων τους υπέρ της εταιρείας Siemens.

Επειδή είναι πλέον σίγουρο ότι σε κανένα μέλος της Ε.Ε. η Δωρεά δεν είναι ποινικό αδίκημα για το οποίο επιβάλλεται ποινή φυλάκισης, ούτε βέβαια και στην Ελλάδα αλλά ούτε και στη Γερμανία.

Επειδή ο κ. Χριστοφοράκος καταδικάστηκε στη Γερμανία για δωροδοκία,  ενεργώντας υπέρ της εταιρείας Siemens.

Επειδή είναι βέβαιο ότι μια ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις ποινικές διωκτικές αρχές και τα δικαστήρια μέλους της Ε.Ε. βασίζεται και στην αρχή αμοιβαίας αναγνώρισης, υπό την έννοια της αποτελεσματικότητας και δυνατότητας αξιοποίησης των δικονομικών μέτρων των ποινικών αρχών του κάθε μεμονωμένου κράτους και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.

Επειδή η «αμοιβαία αναγνώριση» κατοχυρώθηκε με τη Σύμβαση της Λισσαβόνας στα άρθρα 67 παρ. 3 και 82 παρ. 1 ΣΛΕΕ στο πρωτογενές Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή τα εθνικά κοινοβούλια εκτέλεσαν τις κυβερνητικές αποφάσεις δίκην αφοσιωμένων λακέδων των Βρυξελλών, και το πράττουν ακόμη και σήμερα, όπως καταδεικνύει στη Γερμανία το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς που βρίσκεται σήμερα στη Γερμανική Βουλή.

Επειδή είναι απαραίτητη η εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επειδή η εμπιστοσύνη των πολιτών και όχι των αρχών οφείλει να αποτελεί την πρωταρχική και θεμελιώδη προϋπόθεση κάθε έλληνα πολίτη και δη Βουλευτή.
Επειδή σ’ έναν αληθινό χώρο της Ελευθερίας και του Δικαίου, στον οποίο ισχύουν πρωταρχικά οι αρχές του φιλελεύθερου κράτους δικαίου, η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να είναι αποτελεσματική και κατά την ανακριτική διαδικασία, προπάντων για λόγους αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας ως θεμελιώδους στόχου της διαδικασίας.

Επειδή στην Ε.Ε. ως ένα εγκληματογεωγραφικά ενιαίο χώρο πρέπει οι διεθνικές ποινικές διαδικασίες όχι μόνον να διεξάγονται με την ίδια αποτελεσματικότητα όπως οι εθνικές, αλλά επίσης και με το ίδιο δικαιοκρατικό επίπεδο.  

         Επειδή λοιπόν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο της Γερμανίας, που είχε ως κράτος την άμεση οικονομική ωφέλεια από τις ανωτέρω δήθεν «ελληνικές δωρεές» του κ. Μιχάλη Χριστοφοράκου, τον καταδίκασε στην έστω επιεική ποινή φυλάκισης του ενός έτους, αποδεικνύεται πέρα πάσης αμφιβολίας ότι, ακόμη και αν οι μίζες βαφτιστούν χαριστικά ως δήθεν δωρεές,  ο Μιχάλης Χριστοφοράκος σωρεύει σε κάθε περίπτωση στο πρόσωπό του τόσο την αντικειμενική, όσο και την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος που του αποδίδεται, άλλως η γερμανική δικαιοσύνη δεν θα τον είχε ποτέ καταδικάσει σε ποινή φυλάκισης.

Επειδή και στην ενδεχόμενη περίπτωση που οι παράνομες καταβολές χρημάτων «μίζες» του κ. Χρισφοροράκου βαφτιστούν ως δήθεν "ΔΩΡΕΕΣ", η  γενική διάταξη του άρθρου 1, Ν. 2961/2001, μεταξύ άλλων, προβλέπει ρητά ότι  επιβάλλεται φόρος στις περιουσίες που αποκτήθηκαν αιτία δωρεάς και ότι στο φόρο υπόκειται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά περιουσία  από αιτία δωρεάς, πλην των εξαιρέσεων που ρητά προσδιορίζονται με τον ίδιο νόμο, στις οποίες δεν εμπίπτουν ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε οι διοικούντες, οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι ταμίες αυτών.

Επίσης, στα άρθρα 34-45, Ν.2961/2001, περιλαμβάνονται οι επιμέρους ειδικές διατάξεις που αφορούν τη φορολογία περιουσιών που αποκτώνται αιτία δωρεάς, ενώ με το άρθρο 35 του ιδίου νόμου ορίζεται ειδικότερα  η περιουσία που υπόκειται στο φόρο δωρεών και είναι, μεταξύ άλλων και η προβλεπόμενη στην περίπτωση (α) του ανωτέρω άρθρου 35, Ν. 2961/2001, ήτοι η κείμενη  στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως, κινητή και ακίνητη περιουσία που δωρίζεται. Κατά συνέπεια, υπόχρεος στο φόρο είναι πάντοτε ο λήπτης της δωρεάς, ο λεγόμενος «δωρεοδόχος» κατά άρθρο 38, Ν. 2961/2001, και η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου της δωρεάς  ενώ, ειδικότερα,  για μεταβίβαση κινητών πραγμάτων, δηλαδή εν προκειμένω, χρημάτων, αν η παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς  έγινε χωρίς να συνταχθεί συμβόλαιο ή αν το συμβόλαιο συντάχθηκε μετά την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς, η φορολογική υποχρέωση γεννάται κατά το χρόνο της παράδοσης των κινητών πραγμάτων, ήτοι εν προκειμένω, των χρημάτων.

Ακόμη, η φορολόγηση της περιουσίας που αποκτάται αιτία χρηματικής δωρεάς είναι συνάρτηση μόνο της συγγενικής σχέσης του δωρητή και του δωρεοδόχου, αφού προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση αυτής, ανεξάρτητα από το ύψους του ποσού της χρηματικής δωρεάς, ενώ ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 των διατάξεων περί φόρου κληρονομιών, που εφαρμόζονται ανάλογα.

Και επειδή οι συγγενικές σχέσεις διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες, ήτοι τις Α’, Β’ και Γ’,  η αιτία δωρεάς κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς,  με συντελεστή 10%, προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α’  κατηγορία, με συντελεστή 20%, προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’  κατηγορία  και με συντελεστή 40%, προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ’  κατηγορία..

Επειδή συνεπώς προκύπτει με βεβαιότητα ότι  οι «χρηματικές δωρεές» του κ. Μιχάλη Χριστοφοράκου υπόκεινται κατά την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία στον φόρο της Γ’ κατηγορίας, ήτοι υπόκεινται σε συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης 40%, με υπόχρεους για την καταβολή του, κατά περίπτωση, τους εκάστοτε δωρεοδόχους-λήπτες αυτών, και με  τη φορολογική υποχρέωση εκάστου δωρεοδόχου να έχει γεννηθεί κατά το  χρόνο της παράδοσης σε αυτόν, των χρημάτων της ληφθείσας χρηματικής δωρεάς.

Επειδή κατά το νέο ποινολόγιο του φορολογικού νόμου (Ν. 4337/2015 -ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-15), μεταξύ άλλων, συνιστά φοροδιαφυγή η μη υποβολή δήλωσης, η υποβολή ανακριβούς δήλωσης και η μη απόδοση, εν όλω ή εν μέρει, επιρριπτόμενων φόρων, όπως εν προκειμένω οι ανωτέρω φόροι των «χρηματικών δωρεών» του Μιχάλη Χριστοφοράκου στους κατά περίπτωση δωρεοδόχους αυτών  και, εφόσον αυτή υπερβαίνει ανά διαχειριστικό έτος το ποσό των 100.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση 2 έως 5 ετών ενώ, όταν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ ανά διαχειριστικό έτος, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια, σύμφωνα με το δημοσίευμα της κυριακάτικης εφημερίδας. Κατόπιν αυτού του σκεπτικού, όλοι οι κατά τα ανωτέρω δωρεοδόχοι του Μιχάλη Χριστοφοράκου, έχουν διαπράξει, μεταξύ άλλων, και το αδίκημα της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, αφού στις «χρηματικές δωρεές» που δεν δήλωσαν κατά το χρόνο κτήσης τους, αναλογεί αυτοτελής φόρος δωρεάς άνω των 150.000 ευρώ ανά δωρεοδόχο και ανά διαχειριστικό έτος, τον οποίο, έτσι, ουδέποτε κατέβαλαν. Σε όλες δε τις ανωτέρω περιπτώσεις της κακουργηματικής φοροδιαφυγής των δωρεοδόχων των «χρηματικών δωρεών» του Μιχάλη Χριστοφοράκου, συντρέχει συμπληρωματικά και η περίπτωση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/05-08-2008) και της ενσωματωθείσας με αυτόν στην εθνική μας νομοθεσία Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/15/25.11.2005), τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29/4.8.2006).

Επειδή αναγνωρίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές της χώρας μου προσπαθούν με τον καλύτερο τρόπο να διαλευκάνουν την υπόθεση αυτή, θεωρώ ότι η υπόθεση ίσως να έχει «χαθεί στη μετάφραση». Μια άστοχη ερμηνεία της απόφασης και της λέξεως «ΔΩΡΕΑ», οδήγησε σε λανθασμένη κρίση. 

Επειδή οι δήθεν «χρηματικές δωρεές» του κ. Μιχάλη Χριστοφοράκου, υπόκεινται, στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, σε συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης 40%, με υπόχρεους για την καταβολή του, τους κατά περίπτωση δωρεοδόχους αυτών, και με  τη φορολογική υποχρέωση εκάστου δωρεοδόχου να έχει γεννηθεί κατά το  χρόνο της παράδοσης σε αυτόν των χρημάτων της ληφθείσας χρηματικής δωρεάς, ήτοι, εν προκειμένω, το έτος 2004.

Επειδή ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει καταβληθεί, ή έστω δηλωθεί, ακόμη και ένα ευρώ εκ του ανωτέρω συνολικά οφειλομένου φόρου των διάφορων «χρηματικών δωρεών» του Μιχάλη Χριστοφοράκου προς τους εκάστοτε δωρεοδόχους αυτών.

Επειδή σύμφωνα με το ποινολόγιο του φορολογικού νόμου (Ν. 4337/2015 -ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-15), έχει τελεστεί το αδίκημα της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, επειδή οι εκπρόσωποι των κομμάτων δεν δήλωσαν και δεν απέδωσαν στο ελληνικό δημόσιο τους ανωτέρω φόρους των «χρηματικών δωρεών» που έλαβαν από τον Μιχάλη Χριστοφοράκο,  αφού η φοροδιαφυγή αυτή υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ ανά διαχειριστικό έτος και, έτσι, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια.

            Επειδή συντρέχει στα πρόσωπα των δωρεοδόχων, η περίπτωση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια του Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/05-08-2008).

Επειδή στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις, συντρέχει, η περίπτωση της επιβαρυντικής διάταξης περί καταχραστών του δημοσίου, κατά την έννοια του Ν. 1608/1950.

Επειδή ως δήθεν «δωρητής», κος Μιχάλης Χριστοφοράκος, είναι, ηθικός αυτουργός στα αδικήματα της κακουργηματικής φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στα όσα ακόμη αδικήματα ήθελε αποδειχθεί ότι διέπραξαν οι δωρεοδόχοι του, με την επιβαρυντική μάλιστα διάταξη περί καταχραστών του δημοσίου.

Επειδή ο μηνυόμενος στην τέλεση των εις βάρος του Σωματείου άδικων πράξεων ευθύνεται αποκλειστικά για τις προκληθείσες στο Σωματείο ζημία και ηθική βλάβη.

Συνεπεία όλων των αναλυτικώς ιστορουμένων, ο καταγγέλλων  ετέλεσε τα ως άνω περιγραφόμενα αδικήματα σε βάρος του Δημοσίου συντρέχουν δε όλα τα στοιχεία της υποκειμενικής και αντικειμενικής υπόστασης του εν λόγω αδικήματος, ήτοι δόλος, ψευδείς παραστάσεις, περιουσιακόν όφελος του μηνυόμενου, βλάβη του Δημοσίου. Είναι δε υποχρέωσή μου και καθήκον μου, να προβώ στην καταγγελία αυτών και να τα θέσω εν γνώσει Σας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Και με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματος μας ως Έλληνας Βουλευτής.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΩ  
Τον ως άνω κ. Μ. Χριστοφοράκο και κάθε άλλο υπεύθυνο.
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
Την κατά νόμον άσκησή κατ' αυτού της ποινικής δίωξης καθώς και την παραδειγματική του τιμωρία και όσων άλλων προσώπων αποδειχθεί η εμπλοκή τους.
Πληρεξούσια Δικηγόρο και αντίκλητο διορίζω την Δικηγόρο Αθηνών Αικατερίνα Ηλία Ζαγγανά, κάτοικο Ηρακλείου Αττικής (Πρ. Λόφου 19, 210 2852132, 6970179398), ΑΜ ΔΣΑ: 27864.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
1.Την με αριθμ. Πρωτοκόλλου: 3801/8-3-2016 Ερώτησή μου προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Σχετ. 1).
2. Το από 06/03/2016 Κυριακάτικο φύλλο 381 της Εφημερίδας «REAL NEWS» του έγκριτου δημοσιογράφου κ. Νίκου Χατζηνικολάου (Σχετ.2).
3. Εκτύπωση του διαδικτυακού τόπου http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/20016/03 στον οποίο υπάρχει εκτεταμένο άρθρο με την υπογραφή του κ. Κυριάκου Τόμπρα (Σχετ. 3).

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ :
1.      Τον Νικόλαο Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, Δημοσιογράφο, κάτοικο Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας 215, 151 24).
2.      Τον Κυριάκο Τόμπρα του Χρήστου, Οικονομολόγο, κάοικο Αθηνών, (Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 2).
  
Αθήνα, 11/03/2016

Ο Καταγγέλλων

Κατερίνα Ζαγγανά, Κυριάκος Τόμπρας,
Νικος Νικολόπουλος, Στέφανος Τσίπας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates