.

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016

CAPITAL CONTROLS: ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ = ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ  = ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!
Επιτρέπονται μόνον οι πράξεις που προσθέτουν νέο χρήμα στα βιβλία (προσοχή ... στα βιβλία, όχι στα ταμεία) των τραπεζών, οι αναδιαρθρώσεις δανείων στο όριο των ανεξόφλητων υπολοίπων και οι εξαλείψεις εμπράγματων εξασφαλίσεων στεγαστικών δανείων, προκειμένου να πωληθούν τα ακίνητα !!!

«8. Απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα με εξαίρεση:

α) την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,

β) την αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και

γ) την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο προς εξασφάλιση του δανείου βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου.

Τυχόν απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους εφαρμογής της παρούσας διάταξης δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών».

Τί είναι η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ;;;


Είναι μία Επιτροπή με αρμοδιότητα την έγκριση ή μη συγκεκριμένων τραπεζικών συναλλαγών

Πού ανήκει ;;;

Στην Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Πότε συνεστήθη;;;;

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ 65 Α'/28-06-2015), όπως ίσχυσε με τις τροποποιήσεις των Π.Ν.Π. της 30ης Ιουνίου (ΦΕΚ Α' 66/30-06-2015) και 14ης Ιουλίου (ΦΕΚ Α' 79/14-07-2015).

Ποιο το θέμα των ως άνω Π.Ν.Π.;;;

Τα capital controls

ΥΣ: Οι ως άνω Π.Ν.Π. κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 αντίστοιχα του ν. 4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161/30-11-2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates