Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ !!!

Γράφει ο Λεωνίδας Χ. Στάμος

Διάγγελμα Γ. Παπανδρέου 
Καστελόριζο, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010


«Χθές,ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό μέγεθος του Ελλείμματος του 2009.   ...

Είναι ανάγκη, ανάγκη Εθνική και Επιτακτική, να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Στήριξης, που από κοινού δημιουργήσαμε.

Έχω ήδη δώσει εντολή στον Υπουργό Οικονομικών, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες»

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

-επί τη βάσει των εκ του Νόμου προϋποθέσεων:
Καθίσταται πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι ο Πρωθυπουργός την δεδομένη στιγμή διέπραξε ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ εις βάρος της Ελλάδος.


ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 134 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα
Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος: α) επιχειρεί με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού (όπως κατ’ άρθρον 134Α περ. στ του Ποινικού Κώδικα : η αρχή της δέσμευσης της εκτελεστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους)


Σημείωση
Σφετερισμός της ιδιότητας του οργάνου του Κράτους υπάρχει όταν το όργανο που ασκεί κρατική εξουσία καταλύει τους μηχανισμούς ελέγχου των πράξεών του και διαβρώνει, λόγω της δυνατότητας που έχει εξαιτίας της θέσης του, τους θεμελιώδεις πολιτικούς θεσμούς. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Η ανάλυση προϋποθέτει ΓΝΩΣΗ του Δημοσιονομικού Δικαίου.
Το Δημοσιονομικό Δίκαιο αποτελεί τον  κλάδο  του  δικαίου που έχει ως αντικείμενο έρευνας και επιστημονικής επεξεργασίας τη δημοσιονομική νομοθεσία, δηλαδή την νομοθεσία που αναφέρεται στη συστηματική μελέτη του συνόλου των κανόνων που ρυθμίζουν την εξεύρεση , διαχείριση και διάθεση  των οικονομικών μέσων, τα  οποία είναι αναγκαία για την ανάπτυξη  της δημοσιονομικής δραστηριότητας της πολιτείας και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του σύγχρονου κράτους (Απόστολος Γέροντας, Δημοσιονομικό Δίκαιο, 2005, σελ. 19).

ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, αντλούμε τους κανόνες του Δημοσιονομικού Δικαίου, από τις εξής πηγές:
Α) Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας
Β) Τον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού


Σημείωση: 
Κατά το χρόνο του διαγγέλματος, ήτοι 23 Απριλίου 2010, ίσχυε ο Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού: Κ.Δ.Λ.). Τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄/17-8-2010).  ΜΕΡΟΣ 1ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Α) Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού

1)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Κράτους είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων του Κράτους για κάθε οικονομικό έτος (άρ.5 παρ.1 Κ.Δ.Λ.).

2)ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  του Κράτους είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού των εσόδων και  εξόδων του Κράτους κάθε οικονομικού έτους και με τον οποίον εγκρίνονται οι σημειωθείσες κατά το ίδιο έτος υπερβάσεις πιστώσεων (άρ.72 παρ.1 Κ.Δ.Λ.).

3)Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλος Αυγούστου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Απολογισμός, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων(άρ.72 παρ.2 Κ.Δ.Λ.).


4)ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Κράτους είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζονται οι λογαριασμοί τόσο του Προϋπολογισμού όσο και οι εκτός αυτού, που έχουν σχέση με τη χρηματική διαχείριση του Δημοσίου, μπορεί δε να περιλαμβάνονται και λογαριασμοί άλλων περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου (άρ.74 παρ.1 Κ.Δ.Λ.).

5)Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ καταρτίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βάσει των στοιχείων που υποβάλλουν σε αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού ληφθούν υπόψη και οι αναγγελθείσες, μέχρι τέλους Αυγούστου του έτους κατά το οποίο καταρτίζεται ο Ισολογισμός, μεταβολές που έχει επιφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο στις διαχειριστικές πράξεις των υπολόγων(άρ.74 παρ.2 Κ.Δ.Λ.).

6)ΕΛΛΕΙΜΜΑ είναι η διαφορά εντός ενός οικονομικού έτους, μεταξύ των εσόδων του κράτους και εξόδων. 
Β. Σύνταγμα της Ελλάδος

1)Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Κράτους ψηφίζονται στην Ολομέλεια της Βουλής (άρ.72 παρ.1 εδ.2 του Συντάγματος).

2)Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Κράτους ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΡΩΘΟΥΝ από τη Βουλή πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να:

-α- συνοδεύονται από Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε και: άρ.98 παρ.1 του Συντάγματος) και

-β- εξεταστούν από ειδική επιτροπή βουλευτών
(άρ. 79 παρ.7 του Συντάγματος).
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α. ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

1)Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 2009 ΚΥΡΩΘΗΚΕ με τον Ν.3732/2008 (ΦΕΚ 264 Α/ 24-12-2008).

2)Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 2009 ΚΥΡΩΘΗΚΕ με τον Ν.3930/2011 (ΦΕΚ 47 Α/ 10-03-2011).

3)Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 2009 ΚΥΡΩΘΗΚΕ με τον Ν.3931/2011 (ΦΕΚ 48 Α/ 10-03-2011), αντίστοιχα.
Β. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009

1)Ο Υπουργός Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) διεβίβασε τον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2009 και τον Ισολογισμό της 31-12-2009 στο Ελεγκτικό Συνέδριο με το 2/66328/Β0024/07-10-2010 έγγραφο.

2)Η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επί του Απολογισμού (εσόδων-εξόδων) του Κράτους 2009 και του Γενικού Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2009, δημοσιεύτηκε την 1η Νοεμβρίου 2010.


ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ:

- 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010: ανακοίνωση ελλείμματος 2009

-7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010: ο Υπ. Οικονομικών διαβιβάζει τον απολογισμό (και τον ισολογισμό) στο Ελεγκτικό Συνέδριο για θεώρηση και ΕΓΚΡΙΣΗ

-1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010: το Ελεγκτικό Συνέδριο, θεωρεί, εισηγείται κι εγκρίνει τον απολογισμό (και τον ισολογισμό)

-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ο απολογισμός του 2009 από την Ολομέλεια της Βουλής


Ν.Β.: Με τον Απολογισμό ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ οι σημειωθείσες υπερβάσεις πιστώσεων (άρ.72 παρ.1 Κ.Δ.Λ.).ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Από τον συνδυασμό όλων των ως άνω αναφερομένων, προκύπτουν τα εξής:Με το από 23 Απριλίου 2010 διάγγελμά του, ο Πρωθυπουργός της Χώρας (Γιώργος Παπανδρέου), ανακοίνωσε κι αποδέχτηκε το έλλειμμα της Χώρας για το οικονομικό έτος 2009, ούτως αλλοιώνοντας και καθιστώντας ανενεργή τη θεμελιώδη αρχή της δεσμεύσεώς του από το Σύνταγμα, βάσει του οποίου η ύπαρξη και το ύψος τυχόν ελλείμματος ΔΕΝ δύναται να γίνει κατ’ αρχάς γνωστό ενωρίτερα από την οικεία Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύτηκε εν προκειμένω την 1η Νοεμβρίου 2010, ήτοι ΕΞΙ [6] ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ το διάγγελμα.   

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates