Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ
Ποιές δικαστικές προθεσμίες αναστέλλονται λόγω της τραπεζικής αργίας !!!
                      


Με το υπ αρ. 8466/2-7-2015 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την αναστολή των δικαστικών προθεσμιών που αποφασίστηκε με την ΠΝΠ ΦΕΚ Α 65/28-6-2015. 

  

Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής :

1) Στις δικαστικές προθεσμίες που αναστέλλονται με την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και αυτές που αφορούν ιδίως: α) την καταβολή εγγυοδοσιών που έχουν επιβληθεί είτε σε κατηγορουμένους μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή, είτε καταδικασθέντες μετά την χορήγησηανασταλτικού αποτελέσματος λόγω ασκηθείσας έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης (άρθρο 497 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), β) την καταβολή εφ' άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής (άρθρο 82 Ποινικού Κώδικα).
Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις ποινών που έχουν μετατραπεί σε χρηματικές και δεν καθίσταται δυνατή από τον συλληφθέντα η εξαγορά τους λόγω της τραπεζικής αργίας μπορούν να αντιμετωπίζονται στα πλαίσια αναλογικής εφαρμογής του στοιχείου στ' του άρθρου 556 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2) Οι προθεσμίες κατάθεσης ενώπιον των δικαστικών αρχών δικογράφων, προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και λοιπών διαδικαστικών εγγράφων, καθώς επίσης εισφορών, παραβόλων και γραμματίων δικαστικών ενσήμων αναστέλλονται ανεξάρτητα εάν οι προβαλλόμενες με τα δικόγραφα αξιώσεις και εν γενεί αιτήματα σχετίζονται κατά περιεχόμενο άμεσα ή έμμεσα με τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου πρώτου παράγραφος 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28-06-2015 (ΦΕΚ Α' 65) ή με τις εργασίες τους και τις συναλλαγές τους με το κοινό. Τούτο διότι με τη διάταξη του άρθρου πρώτου παράγραφος 5 της ίδιας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αναστέλλεται γενικά κάθε δικαστική προθεσμία ενόψει ενδεχόμενων προβλημάτων που θα μπορούσαν να εμφανιστούν από γενική αδυναμία διενέργειας των παραπάνω διαδικαστικών πράξεων λόγω ενδεχόμενης έλλειψης επαρκών οικονομικών πόρων για την κάλυψη δαπανών και εξόδων που συνήθως επιβαρύνουν την άσκηση τους". 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates