Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΕ ΑΠΑΛΛΑΞΕ ΜΕ !!! {είθε}

Γράφει ο Λεωνίδας Στάμος

Ερωτήθηκα, εάν δύναται να διαταχθεί η σύλληψη του Στουρνάρα
Απαντώ λοιπόν ως εξής:


Κατ’ άρθρον 14.2 §2 («Εθνικές κεντρικές τράπεζες») του Καταστατικού του «Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» , ορίζεται ότι:
«Ο διοικητής µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του µόνο εάν δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή εάν διαπράξει βαρύ παράπτωµα.»

Κατ’ άρθρον 22 (τελευταία παράγραφος) του Καταστατικού της «Τράπεζας της Ελλάδος», ορίζεται ότι:


«Ο ∆ιοικητής, οι Υποδιοικηταί και οι Σύµβουλοι αναλαµβάνοντες υπηρεσίαν ορκίζονται να τηρώσιν αυστηρώς και πιστώς τας διατάξεις του Καταστατικού τούτου, να προάγωσι τα συµφέροντα της Τραπέζης υπό πάσαν έποψιν, να αφοσιωθώσι τιµίως και ενδελεχώς εις την διοίκησιν των εργασιών της Τραπέζης και να τηρώσιν εχεµύθειαν όσον αφορά εις τας συναλλαγάς της Τραπέζης. Ο ∆ιοικητής και οι Υποδιοικηταί ορκίζονται ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι δε Σύµβουλοι ενώπιον του ∆ιοικητού εν συνεδριάσει του Γενικού Συµβουλίου»


Ήγουν, τουτέστιν, δηλαδή, μ’ άλλα λόγια, ήτοι … …


… … εάν κι εφόσον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλούσε τον Διοικητή της ΤτΕ και του ζητούσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι προάγει τα συμφέροντα της Τραπέζης "υπό πάσαν έποψιν", δύο τινά μπορεί να συμβούν:


Είτε, ο Διοικητής ΔΕΝ παραδώσει τα ΑΠΑΙΤΗΘΗΣΟΜΕΝΑ (κι ουχί αιτηθησομένα) στοιχεία υποπίπτοντας ούτως στο παράπτωμα της ΨΕΥΔΟΡΚΙΑΣ κι ως εκ τούτου απαλλαγεί από τα καθήκοντά του

Είτε, ο Διοικητής παραδώσει τα απαιτηθησόμενα στοιχεία.


Στην δεύτερη περίπτωση, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ εκτιμώ ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα τύχει «ελαφράς» μεταχειρίσεως σε ενδεχόμενη εις βάρος του προσφυγή από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων για «διαρροή» στοιχείων [sic]


Ειρήσθω εν παρόδω,

ΑΝ ΚΑΙ, το καταστατικό της τράπεζας της Ελλάδος έχει τροποποιηθεί  επανειλημμένα μετά το 1975 (ενδεικτικά : το 1997, 2000, 2012),

ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ

Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 22 του καταστατικού της, ο Διοικητής ορκίζεται ενώπιον της Αυτού Μεγαλειότητος, του Βασιλέως με την υποσημείωση με αριθμό  -43- ότι:

 "Μετά το Σύνταγμα του 1975 σύμφωνα με το οποίο το πολίτευμα της Ελλάδος είναι η Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, ο Διοικητής ορκίζεται πλέον ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας."

Long live the King ! ! !

SSL Certificates