Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ !!!

Ο Δημήτρης Καμμένος καταψήφισε τη νέα χαριστική τροπολογία και κατέθεσε ερώτηση για τα θαλασσοδάνεια, τις ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές του Μεγάρου Μουσικής, που με το κόλπο των τροπολογιών κατορθώνει να λειτουργεί νόμιμα ενώ δεν διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα !!!

Προς:​τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
​τον Υπουργό Οικονομικών
​τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: ​Σχετικά με την ευνοϊκή μεταχείριση του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ)
Κύριοι Υπουργοί,

Από απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα σε σχετική ερώτηση δέκα (10) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (αριθ. πρωτ. 12918/15/7/2013), προέκυψε ότι ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ) έχει συνάψει τρία δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους 245 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται, ειδικότερα, για τρία δάνεια, ένα από την Εθνική Τράπεζα, ύψους 95 εκατ. ευρώ, την εξόφληση του οποίου έχει αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο, και δύο ακόμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το πρώτο 78.857.936 ευρώ και το δεύτερο 55.419.314 €.
Ο κ. Σταϊκούρας είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε διενεργηθεί έλεγχος στο Μέγαρο από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων με το αιτιολογικό πως δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ελεγχόμενων από αυτή φορέων για την επιλογή του δείγματος, καθόσον δεν τηρούσε τις ορισθείσες από την Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων προϋποθέσεις.

Μετά από νέα ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρούλα Ξουλίδου το 2014 προέκυψε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2013, δόθηκε η δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΜΜΑ, μέσω ειδικής χρηματοδότησης, μέχρι του ύψους που ανέρχονταν οι εν λόγω υποχρεώσεις στις 31.12.2011, και χορηγήθηκε ποσό ύψους 2.679.265 €για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές αφορούσαν μόνο λειτουργικές δαπάνες του ΟΜΜΑ και δεν σχετίζονται με τις ανεξόφλητες δανειακές υποχρεώσεις του προς τις τράπεζες.
Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, έγινε σαφές ότι με τις υπ’ αριθμ. 2/68203/0025/2004 (ΦΕΚ Β’ 426), 2/33888/0025/2005 (ΦΕΚ β’ 948) και 2/48243/0025/2007 (ΦΕΚ 1587 Β’) αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του 2004, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς διασφάλιση δανείων, χορηγηθέντων στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ύψους 90.000.000 € και 60.000.000 € εκ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 95.000.000 € εκ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στην ΥΑ 2/48243/0025/8-8-2007/17-8-2007 στην οποία βασίζεται το άρθρο 45 του Ν.3943/2011 όπου παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη δανείου της ΕΤΕ στον ΟΜΜΑ ποσού 95 εκ € διαβάζουμε ότι «Από τις διατάξεις της παρούσας θα προκληθεί δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το ύψος της οποία; Δεν μπορεί να υπολογιστεί.».

Κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου (ιδίως αρ. 11 Ν.2322/1995/ΦΕΚ Β’143, αρ.65 Ν.2362/1995 – ΦΕΚ Β’ 247, ως ισχύουν) περί κατάπτωσης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση αδυναμίας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών να εξυπηρετήσει τις σχετικές δανειακές υποχρεώσεις του, προβαίνει στην εξόφληση των απορρεουσών εκ των ανωτέρω αποφάσεων εγγύησης, υποχρεώσεών του, βεβαιώνοντας, σε βάρος του ανωτέρω νομικού προσώπου, τα εκάστοτε καταβαλλόμενα ποσά, μέσω της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, ως δημόσια έσοδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 11 περ. β’ του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66) το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την απευθείας εξυπηρέτησή του, κατά τα ανωτέρω, χορηγηθέντος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, δανείου ύψους 95.000.000€. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει απευθείας και εμπροθέσμως στη δανείστρια Τράπεζα το ποσό της εκάστοτε οφειλής, σύμφωνα με τους όρους της δανειακής συμβάσεως, χωρίς δικαίωμα αναγωγής ή και συμψηφισμού κατά της ΟΜΜΑ και χωρίς εν γένει να διατηρεί αξίωση έναντι της ΟΜΜΑ, για την αναζήτηση οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο εξ αυτής της αιτίας, για για την εξυπηρέτηση του δανείου που έχει χορηγηθεί στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/48243/0025/8.8.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1587 Β΄), από της καταθέσεως στη Βουλή για κύρωση τροποποιητικής σύμβασης της υπ’ αριθμ. 7431/1981 «Συμβάσεως Ιδρύσεως Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Προσυμφώνου Δωρεάς», που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 1198/1981 (ΦΕΚ 238 Α’). Μοναδική προϋποθέση αποτελούσε η τροποποίηση του άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 7431/1981 Συμβάσεως, κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να διορίζεται απευθείας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Με βάση νέα ερώτηση στις 24/2/2014 από τη Βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κα. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, το ανεξόφλητο κεφάλαιο των παραπάνω δανείων ανέρχεται σε 92.500.000,00€, 77.110.7885,57€ και 54.222.296,54 αντίστοιχα ήτοι συνολικά σε 223.833.082,11€ (το σχετικό ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 30/6/2013 ήταν 229.277.251,32 ευρώ). Επίσης από το 2010 και μετά κατέπιπταν εγγυήσεις του Δημοσίου στον ΟΜΜΑ και πιο συγκεκριμένα:
• 2010: 5.247.401,99€
• 2011: 20.561.264,96€
• 2012: 16.901.308,28€
• 2013: 16.886.932,97€
Συνολικά δηλαδή το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε 59.596.908,20€ την τετραετία 2010-2013 για δάνεια του ΟΜΜΑ.
Με την τροπολογία 1435/47 (30-4-2014) στο σχέδιο νόμου «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» της προηγούμενης Κυβέρνησης ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών απαλλάσσεται έως την 31.8.2014 από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Πιο συγκεκριμένα:
• δεν επιτρέπεται σε βάρος του ΟΜΜΑ η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών,
• αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και
• δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)».
Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τον μη υπολογισμό τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, χωρίς όμως να μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος αυτού του ποσού.

Τέλος, με το άρθρο 35 του Ν.4262/2014 προβλέπεται παράταση απαλλαγής του ΟΜΜΑ από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του μέχρι 30-4-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

1. Ο ΟΜΜΑ είναι σήμερα ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος; Αν όχι, έχουν κινηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την επιβολή των σχετικών κυρώσεων σε κάθε υπεύθυνο;

2. Ως πότε θα συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη φορολογική και ασφαλιστική ασυλία του εν λόγω οργανισμού, που ασκείται τελείως καταχρηστικά και άδικα σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό και δημόσιο φορέα;

3. Ποιό είναι το σημερινό ύψος των δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου του ΟΜΜΑ; Εξυπηρετούνται αυτά τα δάνεια; Σε ποιό ύψος κυμαίνονται οι εγγυήσεις που έχουν καταπέσει; Ποιό είναι το σχετικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο; Ποιοί έχουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή; Έχει γίνει ή προτίθεται να γίνει καταλογισμός ευθυνών και να επιβληθούν οι σχετικές νόμιμες κυρώσεις;

4. Ως πότε θα συνεχίζεται η χρηματοδότηση του ΟΜΜΑ με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου; Ποιό είναι το σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης ώστε να σταματήσει αυτή η ιδιότυπη μεταχείριση ενός οργανισμού που επιφέρει αυτήν την αιμορραγία στο Ελληνικό Δημόσιο;

Ερωτώσας Βουλευτής

Δημήτριος Καμμένος
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
SSL Certificates