.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

BINTEO : ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ * Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΑ 11 ΔΙΣ ΤΟΥ ΤΧΣ & ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

Από το κείμενο της συμφωνίας, προκύπτει αβίαστα ότι η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα 11 Δις του ΤΧΣ για το κούρεμα των κόκκινων δανείων !!!

Νίκος Παππάς

Ο περιορισμός της χρήσης των 11 Δις, αποκλειστικά για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και όχι για την κάλυψη δημοσιονομικών αναγκών, καθιστά πλέον ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ τη χρήση των 11 αυτών Δις για το ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ νοικοκυριών και επιχειρήσεων,  εξαιρουμένων σε κάθε περίπτωση των κόκκινων θαλασσοδανείων κομμάτων, ΜΜΕ και διαπλοκής !!!

Και για να μάθουν λίγα γράμματα οι συνήθεις αγράμματοι, που όμως έχουν το θράσσος να έχουν άποψη, διευκρινίζουμε τα εξής :
  • ΚΟΥΡΕΜΑ & ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ σε ότι αφορά τα ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, όπως επίσης και το δημόσιο χρέος, είναι έννοιες ταυτόσημες, αφού το κούρεμα των δανείων κατά τη λογιστική επιστήμη, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και το ελληνικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών, εντάσσεται στη γενικότερη έννοια της απομείωσης της αξίας των δανείων, αφού συνιστά μια εκ των περιπτώσεων απομείωσής της.
  • Το ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ προβλέπεται τόσο από το ελληνικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών, που σημειωτέο είναι νόμος του ελληνικού κράτους, όσο και από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ), κατά τα οποία έχει μάλιστα  θεσπιστεί ειδικό λογιστικό πρότυπο για την απομείωση της αξίας των δανείων στο ενεργητικό των τραπεζών και, ειδικότερα, το ΛΠ 39 ( IΑS 39). 
  • To ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, αφού οι λογαριασμοί που χρεώνονται για την αντίστοιχη πίστωση του κουρέματος-απομείωσης, είναι λογαριασμοί αποτελεσμάτων (ΚΩΔ. 69) και όχι οι λογαριασμοί καταθέσεων της Ομάδας 5 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των τραπεζών.
  • Επειδή κατά τα ανωτέρω το ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ θα γίνει εις βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως των ελληνικών τραπεζών, αφού έτσι μόνο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, της ΤτΕ και της ΕΚΤ, η ζημία χρήσεως που θα προκύψει αντίστοιχα για τις εμπλεκόμενες τράπεζες, άσχετα με τον χρόνο της λογιστικής απόσβεσής της και παράλληλα με όσα μέτρα φορολογικού ή άλλου χαρακτήρα ληφθούν από την κυβέρνηση και την ΤτΕ για την μακροχρόνια κάλυψή της, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΜΕ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, δηλαδή για το σκοπό του κουρέματος των κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ τα 11 Δις του ΤΧΣ.  
Πως θα γίνει ο λογιστικός χειρισμός της απομεώσης (κουρέματος) των κόκκινων δανείων ;;;
Η απομείωση της αξίας μιας πιστωτικής απαίτησης είναι σύνηθες θέμα στην τραπεζική πρακτική και επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.
Έτσι, οι τράπεζες, κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων και των ισολογισμών χρήσεως εκάστου έτους, εξετάζουν το σύνολο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου, προκειμένου να εντοπίσουν όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να προβούν σε αναγνώριση της απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων από τις πάσης φύσης πιστώσεις τους.

Για την απομείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και, ειδικότερα, το πρότυπο IAS 39.

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, απομείωση της αξίας μίας πίστωσης έχουμε στην περίπτωση που το λογιστικό  υπόλοιπο αυτής  είναι μεγαλύτερο από το ποσό που αναμένεται τελικά να εισπραχθεί.

Ενδείξεις απομείωσης κατά την εξέταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων αποτελούν κατά τη συνήθη τραπεζική πρακτική τα εξής :
      η σημαντική επιδείνωση της χρηματοοικονομικής θέσης του οφειλέτη,
      η καθυστέρηση πληρωμής του κεφαλαίου ή των τόκων,
   η ρύθμιση των απαιτήσεων από την πιστωτική σύμβαση, συνέπεια οικονομικών ή άλλων δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο οφειλέτης,
      γεγονότα που καθιστούν πιθανό το ενδεχόμενο, ο οφειλέτης να οδηγηθεί σε πτώχευση ή αναδιοργάνωση,
     δεδομένα από παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί μετά την αρχική αναγνώριση και που φανερώνουν ότι υπάρχει μείωση των αναμενόμενων χρηματοροών από μια ομάδα πιστώσεων, χωρίς αυτή η μείωση να μπορεί να αποδοθεί σε κάποιες από τις πιστώσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας.


Έτσι, σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο IAS 39,  το ποσό της ζημίας που θα προκύψει λόγω της απομείωσης της αξίας των ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ,  θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της χρήσεως στην οποία θα διαπιστωθεί το γεγονός της απομείωσης.

Κατά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών, υπάρχουν δύο τρόποι εμφάνισης της απομείωσης της αξίας των εδώ επίδικων πιστωτικών συμβάσεων :

1.     Με απευθείας μείωση του οικείου λογαριασμού χορηγήσεων, κατά το εν συνεχεία παρατιθέμενο άρθρο της  λογιστικής εγγραφής :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.51 Ζημίες από απομειώσεις δανείων και απαιτήσεων
20.ΧΧ.ΧΧ Χορηγήσεις
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.     Με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού συσσωρευμένων απαιτήσεων, κατά το εν συνεχεία παρατιθέμενο άρθρο της λογιστικής εγγραφής :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.51 Ζημίες από απομειώσεις δανείων και απαιτήσεων
20.ΧΧ.ΧΧ.40 Χορηγήσεις/ Συσσωρευμένες απομειώσεις
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Έτσι, όταν οι τράπεζες απομειώσουν την αξία εκάστου ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ,  η  απομειωμένη εικόνα αυτών θα απεικονίζεται κατά το εν συνεχεία παρατιθέμενο άρθρο της λογιστικής εγγραφής :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.ΧΧ.ΧΧ Χορηγήσεις 60.000
20.ΧΧ.ΧΧ.40 Χορηγήσεις-Συσσσωρευμένες απομειώσεις 60.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ενώ, εφόσον αποφασισθεί το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, το άρθρο της σχετικής λογιστικής εγγραφής πρέπει να είναι το εξής :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.ΧΧ.ΧΧ.40 Χορηγήσεις- Συσσωρευμένες απομειώσεις 60.000
20.ΧΧ.ΧΧ Χορηγήσεις 60.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εν κατακλείδι, από όλα τα ανωτέρω προκύπτει με ασφάλεια ότι Η ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ («ΚΟΥΡΕΜΑ») ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΥΝΙΣΤΑ ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΗΘΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ, ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IAS 39.

ΠΗΓΗ
ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ * ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΕΦΛΑΙΟ 3.Γ,   Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ («ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ») ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
SSL Certificates