.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 475.000 ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. !!!

Πρόστιμα 475.000 ευρώ από την Ε. Κ. για παράνομο short selling !!!

Αποτέλεσμα εικόνας για χρηματιστηριο

Συνολικού ύψους 475.000 ευρώ είναι τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα για παράνομο short selling επί τραπεζικών τίτλων στο χρονικό διάστημα πέριξ των αυξήσεων κεφαλαίου αυτών, έπειτα από απόφαση του ΔΣ της.
Πιο αναλυτικά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου 400.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Carmignac Gestion, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, ΕΤΕ-8,22% χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Την επιβολή προστίμου 40.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Senvest International LLC, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Bank, χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Την επιβολή προστίμου 25.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία LC EQUITY FUND Ltd, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, ΠΕΙΡ-8,39% κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις.
Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Amber Global Opportunities Master Fund Ltd, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, κατά παράβαση του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις.

Η Διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έδωσε επίσης πράσινο φως στην:
Εγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ προς τους μετόχους της HELLAS ON LINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Ανακληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας BENEFIT ΑΕΕΔ με έδρα το δήμο Αγίας Παρασκευής κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας μετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
Ανάκληση, μετά από σχετικό αίτημα της εταιρίας, της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ως προς την επενδυτική υπηρεσία της παρ. 1 περ (γ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό), καθώς και της παρ. 1 περ (στ) του ίδιου άρθρου (Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων), κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Ανάκληση, μετά από σχετικό αίτημα της εταιρίας, της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της παρ. 2 περ (ε) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα), κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.


Πηγή:www.reporter.gr
SSL Certificates