Όλα από κόσκινο: «Πιάνει δουλειά» ο κρατικός big brother!

 01/03/2024    08 : 13 : 51
big brother
64 / 100

«Πιάνει δουλειά» μέσα στο επόμενο διάστημα ο περιβόητος κρατικός big brother που θα καταγράφει τα χρέη που έχει κάθε Έλληνας πολίτης είτε απέναντι στο Δημόσιο, είτε σε τράπεζες, σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers) ή σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, όπως παρόχους ρεύματος ή εταιρείες κινητής τηλεφωνίας: Με το ν. 5079/’23 που πέρασε από την Βουλή, συστήνεται το λεγόμενο Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο θα αντλεί και θα αξιοποιεί αναλόγως κάθε είδους στοιχεία που αφορούν σε οφειλές Ελλήνων πολιτών προς… οποιονδήποτε.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μάλιστα, κάθε πολίτης θα βρεθεί σε «διπλό κλοιό», καθώς πέρα από το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, ενεργοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και ο big brother της… Εφορίας, το λεγόμενο «Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας»: Πρόκειται για νέο «ηλεκτρονικό μάτι» της Εφορίας, το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα του Αρχείου Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων και Αναλυτικών Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών, έναντι του οποίου δεν θα ισχύει κανένα τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο.

Τι αναφέρει το άρθρο 50 του νέου νόμου
Πλέον όμως οριστικοποιήθηκε και η δημιουργία κρατικού big brother για… στατιστικούς λόγους και προκειμένου να χαράσσεται η εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, με την ψήφιση του ν. 5079, το άρθρο 50 του οποίου προβλέπει την:

σύσταση ηλεκτρονικού Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους (Μητρώο), το οποίο τηρείται στην αρμόδια Γενική Γραμματεία για το Ιδιωτικό Χρέος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Χειριστής του Μητρώου είναι ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας για το Ιδιωτικό Χρέος και πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν.

Το Μητρώο περιλαμβάνει συγκεντρωτικά για το ιδιωτικό χρέος:
α) στοιχεία για οφειλές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

β) στοιχεία για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και αγοραστές πιστώσεων, και

γ) στοιχεία για οφειλές προς κάθε είδους επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή από τους πιστωτές.

Το Μητρώο αξιοποιεί λογισμικό που δέχεται τα στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από τους δανειστές της παρ. 2 και εξάγει τα συγκεντρωτικά στοιχεία με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική επεξεργασία με βάση τις ειδικότερες εντολές του χειριστή του.

Το Μητρώο διαλειτουργεί και αντλεί στοιχεία σε ανωνυμοποιημένη μορφή από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων του άρθρου 111 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4972/2022 (Α’ 181) και το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.».

Τα στοιχεία του Μητρώου αξιοποιούνται για την παρακολούθηση της πορείας του ιδιωτικού χρέους, προκειμένου να χαράσσεται η αντίστοιχη κυβερνητική πολιτική, καθώς και για τη σύνταξη της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συντάσσεται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για το Ιδιωτικό Χρέος.

Ποιες πληροφορίες καταγράφονται στο Μητρώο Παρακολούθησης Χρέους
Στο εν λόγω Μητρώο -σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοθέτη- θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά), προκειμένου να προσδιορισθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το σύνολο του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενο και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του ώστε να αναβαθμιστεί η δυνατότητα παρέμβασης της Πολιτείας, όταν χρειάζεται, με τα κατάλληλα εργαλεία.

Οι πληροφορίες που θα καταγράφονται θα είναι ανωνυμοποιημένες και θα αφορούν οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες και μη και ιδίως:

 • τη φύση της οφειλής,
 • τους βασικούς όρους της οφειλής και τυχόν μεταβολές τους,
 • τις εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και τηναποτίμησή τους,
 • τις καταβολές που πραγματοποιήθηκαν,
 • τον χρόνο των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,
 • τις ρυθμίσεις της οφειλής και
 • πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών,
 • μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και
 • την πορεία της δικαστικής προσβολής τους.

Θα καταγράφονται επίσης γενικά στοιχεία των οφειλετών τα οποία δεν θα επιτρέπουν την ταυτοποίησή τους

 • για τα φυσικά πρόσωπα: καταγράφονται ηλικία, τόπος κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα, ενώ
 • για τα νομικά πρόσωπα: κλάδος δραστηριότητας, έδρα, μέγεθος.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}