Χρέη στην Εφορία: Τα βήματα για τις κατασχέσεις

 24/02/2024    07 : 08 : 58
ααδε κατασχεσεις
64 / 100

Από 11 ως 20 ημέρες υπολογίζουν στην ΑΑΔΕ τον αναγκαίο χρόνο, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες κατάσχεσης εις χείρας τρίτων. Τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά “εργαλεία” αναμφίβολα επιτρέπουν κατ’ αρχάς τον εντοπισμό των “στόχων” κι εν συνεχεία την επιτάχυνση και την παρακολούθηση σε όλα τα στάδια των υποθέσεων. Παρά ταύτα, προς αποφυγήν καθυστερήσεων, η αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ απέστειλε έναν ογκώδη τόμο οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου, μεταξύ άλλων, περιγράφονται τα “βήματα” που οφείλουν να κάνουν.

Όπως αναφέρει το ειδικό κεφάλαιο για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, σκοπός των οδηγιών είναι η επίσπευση της είσπραξης των απαιτήσεων του Δημοσίου και η διακοπή παραγραφής της απαίτησης. Μια ματιά στα διαθέσιμα στοιχεία φανερώνει, άλλωστε, την αιτία του συναγερμού: στα μισά του έτους, τα νέα χρέη στις εφορίες είχαν ξεπεράσει τα 3,1 δισ ευρώ, ενώ το stock των ληξιπρόθεσμων οφειλών αισίως είχε σπάσει το φράγμα των 105 δισ ευρώ.

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, κυρίως κατασχέσεων εις χείρας τρίτων όπως π.χ. από τραπεζικούς λογαριασμούς; Μάλλον ναι, αν κρίνει κανείς από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Από την αρχή του χρόνου και ως τα μέσα του καλοκαιριού, περίπου 50.000 φορολογούμενοι είχαν πάρει το… ραβασάκι της εφορίας, ανεβάζοντας τον αριθμό των οφειλετών, όπου έχει ο “πέλεκυς”, σε περίπου στο 1,5 εκατομμύριο. Κατά την εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών, από το σύνολο των σχεδόν 4 εκατομμυρίων οφειλετών του Δημοσίου, υπάρχει δυνατότητα κατασχέσεων ή/και πλειστηριασμών, σε περίπου 550 χιλιάδες ακόμα.

Τα βήματα
Η διαδικασία για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με τις οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε 20 βήματα:

 • Επιλογή οφειλέτη κατά την κρίση του αρμόδιου για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, κατόπιν προτεραιοποίησης με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής, κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη Διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών, κ.λπ.)
 • Έρευνα, για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη (μισθό, σύνταξη, ενοίκιο, απαιτήσεις από τρίτους, κ.λπ.) για την επιβολή κατάσχεσης στα χέρια του τρίτου, του ποσού που οφείλει στον οφειλέτη του Δημοσίου, μέσω των: TAXIS, Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή άλλων πηγών πληροφόρησης
 • Δημιουργία μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου (KΧΤ) στα χέρια τρίτων και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων ή δημιουργία ηλεκτρονικού Κατασχετηρίου στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ακολουθώντας τη διαδρομή: “ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ/ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ”/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ, αντίστοιχα, με εισαγωγή των στοιχείων του οφειλέτη/οφειλετών (μαζικό κατασχετήριο στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων) και του τρίτου, εισαγωγή των ληξιπρόθεσμων ατομικών οφειλών και των χρεών συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας του οφειλέτη στον πίνακα χρεών, με ιδιαίτερη προσοχή στο ποσοστό συνυπευθυνότητας, αποθήκευση και απόδοση αριθμού ειδικού βιβλίου κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων
 • Στην περίπτωση μη ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, ανάκτηση του αριθμού ειδικού βιβλίου του μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ, εκτύπωση, εις διπλούν, για έγκριση και προσυπογραφή
 • Στην περίπτωση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου, με πάτημα του πλήκτρου F3
 • Έγκριση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου, μέσω της εφαρμογής του TAXIS και αποστολή αυτού, από τον κατά περίπτωση αρμόδιο προϊστάμενο
 • Καταχώρηση στοιχείων του κατασχετηρίου στη βάση δεδομένων της ACCESS της Ε.Μ.ΕΙΣ. για την παρακολούθηση της είσπραξης
 • Ανάθεση σε υπάλληλο της Υπηρεσίας ή σε συνεργαζόμενο με τη Φορολογική Αρχή δικαστικό επιμελητή για την επίδοση του κατασχετηρίου στον τρίτο. Καταχώρηση των στοιχείων του οριζόμενου υπαλλήλου ή του δικαστικού επιμελητή στο σχετικό πεδίο του ΚΧΤ, καταχώρηση στην εκτύπωση παραλαβής του ΚΧΤ της ημερομηνίας παραλαβής προς επίδοση
 • Επίδοση μη ηλεκτρονικού ΚΧΤ στον τρίτο. Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης. Ο οριζόμενος υπάλληλος ή ο δικαστικός επιμελητής επιστρέφει αντίγραφο του αποδεικτικού επίδοσης στην εκδούσα το ΚΧΤ αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία ή αυτό αποστέλλεται ταχυδρομικά. Ανάκτηση του με αύξοντα αριθμό (α/α) κατασχετηρίου και καταχώρηση της ημερομηνίας επίδοσης
 • Στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου στη δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το ΚΧΤ επιστρέφεται στην εκδούσα το κατασχετήριο αρμόδια Φορολογική Αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων του ΚΧΤ ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό. Το ΚΧΤ, με το αποδεικτικό επίδοσης, τίθεται στον φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα, είτε με Στην περίπτωση μη εντοπισμού του τρίτου στη δοθείσα διεύθυνση/ έδρα, συντάσσεται το σχετικό αποδεικτικό. Το ΚΧΤ επιστρέφεται στην εκδούσα το κατασχετήριο αρμόδια Φορολογική Αρχή και καταχωρείται στο πεδίο των παρατηρήσεων του ΚΧΤ ο λόγος που δεν επιδόθηκε αυτό. Το ΚΧΤ, με το αποδεικτικό επίδοσης, τίθεται στον φάκελο που τηρείται στο αρμόδιο Τμήμα, είτε με αύξοντα αριθμό (α/α) κατασχετηρίου ανά έτος, είτε με αλφαβητική σειρά οφειλέτη
 • Ο τρίτος, εντός οκτώ (8) ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου (8 εργάσιμων ημερών για τις τράπεζες), είτε, υποβάλλει εγγράφως δήλωση δια αναφοράς που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που εξέδωσε το κατασχετήριο, είτε προβαίνει σε προφορική δήλωση ενώπιον του Ειρηνοδίκη της κατοικίας ή διαμονής του, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλει ταχυδρομικά στην αρμόδια Υπηρεσία
 • Αξιολόγηση του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου. Εξετάζεται η ειλικρίνεια και αξιολογείται η σκοπιμότητα άσκησης ανακοπής κατά αυτής. Σε καταφατική περίπτωση, καταθέτει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) ανακοπή, η οποία αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία
 • Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία Διαβιβάζεται με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ΚΧΤ, του αποδεικτικού επίδοσης, της δήλωσης τρίτου, προκειμένου αυτό να αποφασίσει αν συντρέχουν λόγοι άσκησης ανακοπής
 • Σε περίπτωση αξιολόγησης του περιεχομένου της δήλωσης τρίτου ως ανειλικρινούς, καταθέτει το Ν.Σ.Κ. ανακοπή
 • Εάν ο τρίτος δεν προβεί σε δήλωση ή προβεί σε δήλωση εκπρόθεσμα ή χωρίς την τήρηση του τύπου, καθίσταται οφειλέτης του Δημοσίου για ό,τι οφείλει ή μέλλεται να οφείλει στον καθ’ ου η κατάσχεση, εφόσον αυτό προκύπτει από τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΑΔΕ, άλλως για το σύνολο της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Σε κάθε περίπτωση ο τρίτος μπορεί να αποδείξει και ενώπιον της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας ότι δεν οφείλει στον καθ’ ου η κατάσχεση ή ότι η οφειλή του είναι μικρότερη από την απαίτηση του Δημοσίου, οπότε απαλλάσσεται ή ευθύνεται μέχρι το ύψος της οφειλής του κατά περίπτωση
 • Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα με αναφορά της Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ). Παρακολούθηση για την άμεση απόδοση της κατασχεθείσας απαίτησης, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου μέσω κατάθεσης αυτού σε τραπεζικό ίδρυμα με αναφορά της Ταυτότητας Οφειλής Κατασχετηρίου (ΤΟΚ).
 • Τα παραπάνω βήματα είναι κοινά για τα μη ηλεκτρονικά και τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια. Ειδικά όσον αφορά στα ηλεκτρονικά κατασχετήρια, στην περίπτωση που δεν αποδοθεί το κατασχεθέν ποσόν στα χέρια του τρίτου εντός των οριζόμενων από τον νόμο προθεσμιών, καθώς και στην περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί δήλωση εκπροθέσμως ή παρατύπως διενεργείται βεβαίωση του ποσού σε βάρος του τρίτου
 • Η απόδοση του κατασχεθέντος ποσού, βάσει της θετικής δήλωσης του τρίτου επί ηλεκτρονικών κατασχετηρίων διενεργείται μέσω του διατραπεζικού συστήματος, με αναφορά στη μοναδική ταυτότητα οφειλής κατασχετηρίου (ΤΟΚ). Η απόδοση διενεργείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, είτε στην Υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση

Την περασμένη χρονιά έγιναν 484.136 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, καταγράφοντας αύξηση 110,4% κι αυτό αν μην τι άλλο αποδεικνύει ότι ο βασικός μοχλός πίεσης της ΑΑΔΕ προς όσους χρωστάνε στην εφορία.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}