Φορολογικές διαφορές:Νέα παράταση για εξώδικη επίλυση έως τέλος Δεκεμβρίου

 11/12/2023    02 : 02 : 47
δεδ
63 / 100

Παράταση, έως το τέλος του έτους, για την εξώδικη επίλυση των φορολογικών διαφορών έδωσε το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μειωθεί το «στοκ» των υποθέσεων που λιμνάζουν στα δικαστήρια της χώρας και να έρθει «ζεστό χρήμα» στα κρατικά ταμεία.

Η Ειδική Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξετάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους φορολογούμενους, οι οποίοι θέλουν να λύσουν τις διαφορές τους με τις φορολογικές αρχές, μακριά από τις αίθουσες των δικαστηρίων και να κερδίσουν «κούρεμα» προστίμων έως 75% και καταβολή οφειλών σε 24 δόσεις.

Γράφει ο Μάριος Χριστοδούλου

Απόφαση που υπογράφουν οι Χάρης Θεοχάρης και Θάνος Πετραλιάς προβλέπει ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από την αρμόδια Επιτροπή παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 από 29 Σεπτεμβρίου που έληγε κανονικά.

Παράλληλα η προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης επίλυσης επιμηκύνεται έως και τις 31 Μαρτίου 2024 από τις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Στις αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι φορολογούμενοι για εξώδικη επίλυση των διαφορών τους με τη φορολογική διοίκηση γίνεται συνοπτική αναφορά στους λόγους, που κατά την κρίση τους θεμελιώνουν το αίτημα για:

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου, εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

– Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

– Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

– Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

– Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία και στην περίπτωση που κρίνει απαράδεκτη την αίτηση, κοινοποιεί στον αιτούντα πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης.

Εφόσον η αίτηση κριθεί παραδεκτή οι ισχυρισμοί εξετάζονται με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης.
Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση μπορεί να γίνει μερικά ή ολικά δεκτή.

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός 5 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή της, υπογράφοντας ο ίδιος στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού στην περίπτωση νομικού προσώπου και αναρτώντας στον ιστότοπο www.eefdd.gr σαρωμένο αντίγραφο της πρότασης της Επιτροπής, στο οποίο έχει θέσει την υπογραφή του, με θεώρηση του γνησίου αυτής, έως την εκπνοή της 5ης εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική κοινοποίηση σε αυτόν της ως άνω πρότασης. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται στο αρμόδιο Δικαστήριο.

Επίλυση διαφοράς με «κούρεμα» προστίμων

Με βάση το ισχύον καθεστώς με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από το φορολογούμενο τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού, το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται σε έως 24 δόσεις.
Επίσης παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα που ανέρχεται σε 75% εάν η οφειλή καταβληθεί σε 1 δόση, 65% σε 2-4 δόσεις, 55% σε 5-8 δόσεις, 50% σε 9-12 δόσεις, 45% σε 13-16 δόσεις, 40% για 17-20 δόσεις και 35% σε 21-24 δόσεις.
Ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής σε περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των 2 τελευταίων δόσεων.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}