(Βίντεο) Φοροαπαλλαγές 58,8 Δις με το Ν 3156/2003 στα κοράκια των πλειστηριασμών

 23/09/2023    01 : 53 : 03
τομπρας βαλεττας γνωμοδοτηση
61 / 100

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΕΙΑ ΛΥΣΗ !!!

Το ζουμί των Ν 3156/2003 και 4354/2015, υπό το υφιστάμενο καθεστώς των τιτλοποιήσεων και των μεταβιβάσεων των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών, είναι, ότι, σήμερα, όχι μόνον οι Servicers ΔΕΝ νομιμοποιούνται κατ’εξαίρεση σε πράξεις εκτέλεσης κατά των Δανειοληπτών, αλλά, κυρίως, ότι, ούτε τα ίδια τα Funds ΔΕΝ έχουν πρωτογενώς αυτό το δικαίωμα.

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

Έτσι, η συζήτηση για το όποιο δικαίωμα των Servicers είναι ΑΥΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ και προδήλως παραπλανητική και αποπροσανατολιστική….. Πως θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει, έστω και κατ’ εξαίρεση, το δικαίωμα της νομιμοποίησης στην εκτέλεση οι Servicers, όταν ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ, δλδ τα Funds που αγόρασαν πρωτογενώς από τις ελληνικές τράπεζες τα τιτλοποιημένα ΜΕΔ των ενεργητικών τους ;;;

Ο Άρειος Πάγος θα μπορούσε να δώσει μια ΣΟΛΟΜΩΝΤΕΙΑ ΛΥΣΗ στο ζήτημα, αποφασίζοντας, ότι, εφόσον οι Servicers και τα Funds, που ενώ επέλεξαν να αγοράσουν με το Ν 3156/2003, προκειμένου να καρπωθούν το όφελος των 58,8 Δις των Φοροαπαλλαγών (μέχρι σήμερα), τώρα θέλουν να προβούν σε πράξεις εκτέλεσης, τότε, για να αποκτήσουν επί των χαρτοφυλακίων τους τα δικαιώματα του Ν 4354/2015, πρέπει πρώτα να σπεύσουν στο Δημόσιο Ταμείο και ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ 58,8 ΔΙΣ των 14 ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ που τους χάρισε ο Ν 3156/2003, επειδή, ακριβώς, ανέλαβαν την συμβατική υποχρέωση να μην προβούν σε πράξεις εκτέλεσης για τους τίτλους των Made in Greece ΜΕΔ που αγόρασαν από τις ελληνικές τράπεζες……

 

Αυτή είναι η Γνωμοδότηση που προσκομίστηκε την 26/01/2023 στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, από τους νομικούς παραστάτες του ΔΣΑ και του ΙΝΚΑ, Δημήτρη Σκαρίπα και Λεωνίδα Στάμο.

Ενόψει της από 26/01/2023, πρόσφατης συζήτησης στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, για το αν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις διαθέτουν την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση για την διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών, μόνον όταν η μεταβίβαση των απαιτήσεων στις εν λόγω εταιρείες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Ν. 4354/2015 ή αν, αντιθέτως, διαθέτουν την ως άνω νομιμοποίηση ανεξάρτητα από το ειδικότερο νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο συντελείται εκάστοτε η μεταβίβαση των υπό διαχείριση απαιτήσεων, δηλαδή όχι μόνον όταν η μεταβίβαση αυτών στις εν λόγω εταιρίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015, αλλά και όταν γίνεται με βάση τις διατάξεις για την τιτλοποίηση των απαιτήσεων του Ν. 3156/2003, οι δικηγόροι Δημήτρης Σκαρίπας και Λεωνίδας Στάμος, που παραστάθηκαν εκπροσωπώντας αντίστοιχα τον ΔΣΑ και το ΙΝΚΑ, ζήτησαν από την ΥΠΕΡΒΑΣΗ την σύνταξη Γνωμοδοτικού Σημειώματος με το ακόλουθο ερώτημα:

κ.τομπρας λ.σταμος αρειος παγος
Κυριάκος Τόμπρας και Λεωνίδας Στάμος

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι, κατά την 31.12.2022, η συνολική ονομαστική αξία των υπό διαχείριση από τις ΕΔΑΔΠ τιτλοποιημένων με το Ν. 3156/2003 ΜΕΔ των Eλληνικών Tραπεζών, ανέρχεται σε περίπου Ογδόντα Επτά Δις Ευρώ (€ 87 Δις), στις εξασφαλίσεις των οποίων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται αριθμός Επτακοσίων Χιλιάδων (700.000) ακινήτων, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον Σαράντα Δις Ευρώ (€ 40 Δις) και, ταυτόχρονα, συνυπολογίζοντας ότι αυτά έχουν μέχρι σήμερα μεταβιβαστεί και αναμεταβιβαστεί από τους εκάστοτε αγοραστές τους τουλάχιστον πέντε (5) φορές, με αποτέλεσμα, έτσι, η συγκεκριμένη αυτή Δευτερογενής Ελληνική αγορά ΜΕΔ, με τις ανωτέρω συναλλαγές αγοραπωλησιών και επαναγοραπωλησιών τίτλων ΜΕΔ, να υπολογίζεται ότι έχει μέχρι σήμερα παράξει έναν συνολικό κύκλο εργασιών που προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστον, στα Τετρακόσια Δις Ευρώ (€ 400 Δις) συνολικής ονομαστικής αξίας μεταβιβάσεων και αναμεταβιβάσεων τιτλοποιημένων με το Ν. 3156/203 ΜΕΔ, ζητείται ο κατά προσέγγιση υπολογισμός του συνόλου των νομοθετημένων κατά το άρθρο 14, Ν. 3156/2003, φοροαπαλλαγών υπέρ των συντελεστών της ανωτέρω, Δευτερογενούς Ελληνικής αγοράς ΜΕΔ, ήτοι υπέρ των αγοραστών και των πωλητών στις ανωτέρω συναλλαγές τίτλων ΜΕΔ, ανά είδος άμεσου και έμμεσου φόρου, τέλους και δικαιώματος, επί της ανωτέρω υπολογισθείσας, συνολικής φορολογικής βάσης των Τετρακοσίων Δις Ευρώ (€ 400 Δις).

Ήτοι, ζητείται ο κατά το άρθρο 14, Ν. 3156/2003, κατά προσέγγιση υπολογισμός και προσδιορισμός του συνόλου των αναλογουσών απαλλαγών που αντιστοιχούν στους εξής άμεσους και έμμεσους φόρους, τέλη και δικαιώματα:
⦁ Φόρος Μεταβίβασης
⦁ Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
⦁ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
⦁ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Συμπληρωματικός Φόρος
⦁ Τέλη Χαρτοσήμου από το εισόδημα των εξασφαλισθέντων ακινήτων
⦁ Φόρος από τα κέρδη πώλησης των εξασφαλισθέντων ακινήτων (Φόρος Υπεραξίας)
⦁ Φόρος Κεφαλαιοποίησης/Διανομής στους Μετόχους του Αφορολόγητου Αποθεματικού
⦁ Τέλη Χαρτοσήμου
⦁ Εισφορά Ν. 128/1975
⦁ Δικαιώματα υπέρ ΚΑΠ (Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών)
⦁ Τέλη και Δικαιώματα Υποθ/κείου, Ενεχ/κείου
⦁ Δικαιώματα υπέρ Δημοσίου
⦁ Δικαιώματα Συμβολαιογράφων
⦁ Δικαιώματα Ταμείου Νομικών

σταμος νουκα μυταλουλης
Από αριστερά προς τα δεξιά, Λεωνίδας Στάμος-Ιωάννης Μυταλούλης-Αριάδνη Νούκα

Την σύνταξη του ανωτέρω Γνωμοδοτικού Σημειώματος ανέλαβαν οι οικονομολόγοι Κυριάκος Τόμπρας, Πρόεδρος της Υπέρβασης και Γιώργος Βαλέττας, διακεκριμένο μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Υπέρβασης, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επεσήμαναν, ότι……

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, η νομοθεσία αναφοράς είναι η εξής :
⦁ Νόμος 3156/2003 (Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα)
⦁ Νόμος 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)
⦁ Προεδρικό Διάταγμα της 28ης Ιουλίου 1931 (Κώδικας Τελών και Χαρτοσήμου)
⦁ Νόμος 2459/1997, Άρθρα 21-35, 40 (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας)
⦁ Νόμος 4223/2013 (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων)
⦁ Νόμος 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων)
⦁ Νόμος 3655/2008 (Διατάξεις περί Ταμείου Νομικών)
⦁ Νόμος 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων)
⦁ Νόμος 1587/1950 (Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων)
γνωμοδοτηση
Ειδικότερα, στο άρθ. 14, Ν 3156/2003 (ΦΕΚ Α’ 157/25.06.2003), περί ομολογιακών δανείων, τιτλοποίησης απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις, αναφέρονται επί λέξει τα εξής :
«Άρθρο 14 : Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις
1. Η έκδοση ομολογιακού δανείου του νόμου αυτού, η παροχή κάθε είδους ασφαλειών, όλες οι συμβάσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, καθώς και κάθε σχετική ή παρεπόμενη σύμβαση ή πράξη και η καταχώριση αυτών σε δημόσια βιβλία όπου απαιτείται, οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι ομολογιών, η διάθεση και κυκλοφορία αυτών, η εξόφληση του κεφαλαίου από ομολογίες και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν και εν γένει η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από ομολογίες που εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο αυτόν και από επιχειρηματικές απαιτήσεις που τις καλύπτουν, η μεταβίβαση ομολογιών εντός ή εκτός οργανωμένης αγοράς ή χρηματιστηρίου απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου υπεραξίας, τέλος, ανταποδοτικό ή μη, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, εισφορά του ν. 128/1975, προμήθεια, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
2. Για κάθε εγγραφή σύστασης ή μεταβίβασης ή άρση ή διαγραφή εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή σημειώσεων σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο, μητρώο ή κτηματολόγιο και για την καταχώριση των συμβάσεων των άρθρων 10 και 11, καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων εκατό ευρώ (100 €), αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης ή τέλους.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν χρεώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται στο πλαίσιο του νόμου αυτού η σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων, του Ταμείου Νομικών και οποιουδήποτε τρίτου και οι αμοιβές των δικηγόρων περιορίζονται στο 1/20 των επιβαλλομένων από τις κείμενες διατάξεις, χωρίς να δύνανται να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των διακοσίων ευρώ {200 €) σε κάθε άλλη περίπτωση. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τις αμοιβές και τα δικαιώματα των δικαστικών επιμελητών.
4. Η μεταβίβαση απαιτήσεων προς και από την εταιρεία ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 και η είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων από την εταιρεία αυτή, η σύναψη συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ή συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλη χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
5. Η μεταβίβαση ακινήτων προς την εταιρία ειδικού σκοπού της παραγράφου 6 του άρθρου 11, καθώς και η αναμεταβίβασή τους στον αρχικώς μεταβιβάζοντα, απαλλάσσεται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλη χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
6. Δάνεια και πιστώσεις πάσης φύσεως προς την εταιρεία ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11 που χορηγούνται για τους σκοπούς τιτλοποίησης απαλλάσσονται της εισφοράς του ν. 128/1975, όπως ισχύει.
7. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση απαιτήσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11, η σύναψη συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων ή συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.
8. Ομοίως απαλλάσσονται τα κέρδη από την πώληση των ακινήτων στην εταιρεία ειδικού σκοπού της παραγράφου 6 του άρθρου 11.
9. Η απαλλαγή που προβλέπεται στις παραγράφους 7 και 8 παρέχεται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη της μεταβιβάζουσας εταιρείας εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο αν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) κατά το χρόνο της διανομής ή της κεφαλαιοποίησης.
10. Αν ο μεταβιβάζων τα ακίνητα είναι, μετά τη μεταβίβαση, μισθωτής των ακινήτων, τότε η εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 11 δεν έχει υποχρέωση καταβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α’) για τα ακίνητα αυτά, ούτε και συμπληρωματικού φόρου και τέλους χαρτοσήμου στο εισόδημα των ακινήτων αυτών. Υπόχρεος για την καταβολή του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου είναι ο μεταβιβάζων τα ακίνητα μισθωτής για όσο χρόνο διαρκεί η μίσθωση.
11. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας ειδικού σκοπού των άρθρων 10 και 11, οι τόκοι των μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Από τα ακαθάριστα έσοδα της εκπίπτουν, επιπλέον των δαπανών απόκτησης εισοδήματος, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994, και οι τόκοι και τα συναφή έξοδα των δανείων, πιστώσεων και συμβάσεων παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που συνομολογεί. Σε περίπτωση αναμεταβίβασης της απαίτησης ή του ακινήτου στον αρχικώς μεταβιβάσαντα, εφαρμόζονται αναλόγως για την εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 και 11 οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού.
12. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α’), η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν βαρύνεται με τον ειδικό φόρο ακίνητης περιουσίας, που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, αν η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της κατέχεται από κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι λεπτομέρειες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
13. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού με την εξαίρεση των παραγράφων 5,8 και 10 αυτού και του άρθρου 10 με την εξαίρεση της παραγράφου 3 αυτού, εφαρμόζονται και σε περίπτωση μεταβίβασης απαιτήσεων προς τιτλοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 κατά την οποία η εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 εδρεύει στην αλλοδαπή.».

δσα αρειος παγος

Έτσι, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω αναλυτικώς διαλαμβανόμενα, παρατέθηκαν συνοπτικά και κατά προσέγγιση το ύψος των αναλογούντων άμεσων και έμμεσων φόρων, τελών και δικαιωμάτων που δεν αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο (μέσω της Δευτερογενούς Ελληνικής Αγοράς των ΜΕΔ) και εισφέρθηκαν υπέρ των αγοραστών και των πωλητών των τιτλοποιημένων κατά το Ν. 3156/2003 απαιτήσεων Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) των Ελληνικών Τραπεζών, με την βασική παραδοχή, ότι αυτές ανέκυψαν μετά την ψήφιση του Νόμου 4354/2015 (Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και άλλες διατάξεις).
Οι σχετικοί υπολογισμοί έλαβαν χώρα για επτά (7) συναπτά έτη, ήτοι από το έτος 2016 έως και το έτος 2022 και η ανάλυση των σχετικών κονδυλίων έχει ως εξής:

φοροαπαλλαγες

* Δεν δύνανται να υπολογισθούν ούτε κατά προσέγγιση λόγω απουσίας εξειδικευμένων δεδομένων

Επισημάνθηκε, μάλιστα, ότι, το ως άνω ποσό των 58.800.000.000 ευρώ μη αποδοθέντων κατά τα ανωτέρω στο Ελληνικό Δημόσιο άμεσων και έμμεσων φόρων, τελών και δικαιωμάτων, κατά τα έτη 2016-2022, το οποίο μάλιστα δεν περιλαμβάνει τους φόρους/τέλη/δικαιώματα των σημείων 4, 5, 7 και 10, λόγω της αδυναμίας του υπολογισμού τους με τα στοιχεία που τέθηκαν στην διάθεση των Κυριάκου Τόμπρα και Γιώργου Βαλέττα, ισοδυναμεί με :
⦁ Το 28% του ΑΕΠ του 2022, που υπολογίζεται στα 210 Δις ευρώ ή, εναλλακτικά,
⦁ Το σύνολο σχεδόν των εσόδων από Φόρους, Κοινωνικές Εισφορές και Μεταβιβάσεις (Κωδ. 11, 12 και 13) του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2023 ή, εναλλακτικά,
⦁ Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον ΕΝΦΙΑ (Κωδ. 1130104) για τουλάχιστον 25 έτη ή, εναλλακτικά,
⦁ Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Κωδ. 115) για 3,5 έτη ή, εναλλακτικά,
⦁ Τους Προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Κωδ. 1011) ή του Υπουργείου Υγείας (Κωδ. 1015) για 10 έτη ή, ακόμη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Κωδ. 1017) για 100 έτη ή, εναλλακτικά,
⦁ Τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για τους τόκους εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους (Κωδ. 26) για 10 έτη ή, εναλλακτικά,
⦁ Τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού για τους Μισθούς του Δημοσίου (Κωδ. 21) για τουλάχιστον 4 έτη ή για τις Συντάξεις (Κωδ. 23) για σχεδόν 2 έτη.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το “ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΠΙΤΙ” της Παρασκευής:

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}